Continua procediment per aprovar els beneficiaris de les subvencions per a persones i unitats familiars afectades per la Covid-19

El Ple de l’11 de maig de 2020 va aprovar les bases reguladores i la convocatòria de les subvencions per a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19  i el termini per presentar sol·licituds va romandre obert entre el 20 de maig i el 16 de juny de 2020. Durant aquest període es van rebre un total de 17 sol·licituds de subvencions.

El passat 8 de juliol es va reunir la comissió tècnica -formada per la Secretària/Interventora de la Corporació, dues professionals de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès i la cap de la Unitat Administrativa – i van aixecar acta per valorar que totes les sol·licituds presentades complissin els requisits i per notificar als sol·licitants que els manca documentació per poder-la valorar.

Per tot plegat, la Junta de Govern del 13 de juliol de 2020 ha aprovat:

-Declarar com a no beneficiaris a 5 sol·licitants per no complir els requisits de les bases de les subvencions.

-Requerir a la resta de sol·licitants la documentació que els manca per valorar de nou les seves sol·licituds.

-Una vegada hagin entrat la documentació que els manca, la comissió es tornarà a reunir per aprovar les sol·licituds i proposar l’aprovació dels beneficiaris.

Segons les bases, la quantia individualitzada de la subvenció a atorgar per beneficiari/ària ascendeix a 500€ i la convocatòria contemplava un total de 30.000€ per a aquestes ajudes. 


CASTELLANO | El Pleno del 11 de mayo de 2020 aprobó las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones para personas y unidades familiares o de convivencia afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y el plazo para presentar solicitudes permaneció abierto entre el 20 de mayo y el 16 de junio de 2020. Durante este periodo se recibieron un total de 17 solicitudes de subvenciones.

El pasado 8 de julio se reunió la comisión técnica – formada por la Secretaria/interventora de la Corporación, dos profesionales de Servicios Sociales del Consell Comarcal del Baix Penedès y la jefa de la Unidad Administrativa – y levantaron acta para valorar que todas las solicitudes presentadas cumpliesen los requisitos y para notificar a los solicitantes que les falta documentación para poderla valorar.

Por todo ello, la Junta de Gobierno del 13 de julio de 2020 ha aprobado:

-Declarar como no beneficiarios a 5 solicitantes por no cumplir los requisitos de las bases de las subvenciones.

-Requerir al resto de solicitantes la documentación que les falta para valorar de nuevo sus solicitudes.

-Una vez hayan entrado la documentación que les falta, la comisión se volverá a reunir para aprobar las solicitudes y proponer la aprobación de los beneficiarios.

Según las bases, la cuantía individualizada de la subvención a otorgar por beneficiario/aria asciende a 500€ y la convocatoria contemplaba un total de 30.000€ para estas ayudas.