Se suspenen les sortides dels usuaris de les residències de la gent gran

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat, aquest dimarts 14 de juliol, un conjunt de mesures addicionals “per protegir les residències de la gent gran i de persones amb pluridiscapacitats i pluripatologia per contenir la pandèmia de la Covid-19 i minimitzar els riscos d’infecció en els grups de població més vulnerables”.

Els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies han acordat suspendre les sortides dels residents a l’exterior, com ara els passejos; les sortides de curta durada (sortides autònomes per part dels residents o acompanyades per familiars o cuidadors); les de caps de setmana i les inferiors a tres setmanes a partir d’aquest dijous 16 de juliol de 2020. Tot i això, “en casos excepcionals i a consideració de la direcció dels centres i d’acord amb les característiques i situació del/la resident, s’autoritzaran les sortides de curta durada”.

Així, segons assenyalen des del Govern de la Generalitat “fins a nova indicació només s’autoritzaran les sortides superiors a tres setmanes; que a la tornada requeriran l’aplicació de mesures de protecció com si es tractés d’un nou ingrés (PCR i aïllament de 10 dies). Aquestes sortides acordades amb els familiars requeriran la signatura d’un document de declaració responsable del resident o del familiar; que seran informats de les mesures de protecció que han de seguir durant aquest període, amb l’objectiu de protegir la persona resident”. La nota publicada pel Govern de la Generalitat afegeix que “per recuperar i reforçar els vincles familiars i socials es mantindran les visites a la residència. Així i tot la direcció del centre podrà adaptar o suspendre aquestes visites en funció de la situació epidemiològica definida per l’autoritat sanitària, i prèvia informació als responsables sanitaris i a les famílies”.

Podeu llegir la informació publicada des del Govern de la Generalitat en aquest enllaç: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/386610/salut-i-treball-afers-socials-i-families-posen-en-marxa-unes-mesures-addicionals-per-protegir-les-residencies-de-la-pandemia-de-la-covid-19


CASTELLANO | El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha anunciado, este martes 14 de julio, un conjunto de medidas adicionales “para proteger las residencias de la gente mayor y de las personas con pluridiscapacidades y pluripatología para contener la pandemia de la Covid-19 y minimizar los riesgos de infección en los grupos de población más vulnerables”.

Los departamentos de Salud y Trabajo, Asuntos Sociales y Familias han acordado suspender las salidas de los residentes al exterior, como por ejemplo los paseos; las salidas de corta duración (salidas autónomas por parte de los residentes o acompañadas por familiares o cuidadores); las de fines de semana y las inferiores a tres semanas a partir de este jueves 16 de julio de 2020. Aun así, “en casos excepcionales y a consideración de la dirección de los centros y de acuerdo con las características y situación del/la residente, se autorizarán las salidas de corta duración”.

Así, según señalan desde el Gobierno de la Generalitat “hasta nueva indicación solamente se autorizarán las salidas superiores a tres semanas, que a la vuelta requerirán de la aplicación de medidas de protección como si se tratase de un nuevo ingreso (PCR y aislamiento de 10 días). Estas salidas acordadas con los familiares requerirán de la firma de un documento de declaración responsable del residente o del familiar; que serán informados de las medidas de protección que deben seguir durante este periodo, con el objetivo de proteger a la persona residente”. La nota publicada por el Gobierno de la Generalitat añade que “para recuperar y reforzar los vínculos familiares y sociales se mantendrán las visitas a la residencia. Aun así la dirección del centro podrá adaptar o suspender estas visitas en función de la situación epidemiológica definida por la autoridad sanitaria, y previa información a los responsables sanitarios y a las familias”.

Podéis leer la información publicada desde el Gobierno de la Generalitat en este enlace:

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/386610/salut-i-treball-afers-socials-i-families-posen-en-marxa-unes-mesures-addicionals-per-protegir-les-residencies-de-la-pandemia-de-la-covid-19

 

Comments are closed.