Del 15 al 21 de juny es produiran canvins en la freqüència de TV i caldrà dur a terme una resintonització

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals ha informat aquest ajuntament que, del 15 al 21 de juny, es produiran canvis en la freqüència per la qual s’emeten determinats canals de TV i, per tant, serà necessari dur a terme les següents accions:

 • Als habitatges unifamiliars, caldrà resintonitzar el televisor amb el comandament a distància. D’aquesta manera es podran veure els canals en la nova freqüència.
 • En algunes comunitats de veïns serà necessària la intervenció d’un antenista:
  • En edificis petits no caldrà l’adaptació, només la resintonització dels canals mitjançant el comandament a distància.
  • En edificis de mida mitjana o gran que estiguin equipats amb sistemes d’antena col·lectiva, basada en monocanals o centraleta programables, que no s’haguessin adaptat a una antena col·lectiva anteriorment, serà necessari contactar amb una empresa instal·ladora per adaptar la seva instal·lació de recepció de televisió. Des del Ministeri han obert una línia d’ajuts per cobrir part d’aquests costos. Cal sol·licitar-la a través de televisiondigital.es una vegada s’hagi fet l’adaptació.

Segons la informació rebuda per part del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, la reubicació de les freqüències de la televisió digital és un mandat europeu per harmonitzar la banda de freqüència de 700MHz, actualment emprada per a la televisió, ja que a partir del pròxim 30 de juny aquesta banda de freqüència també serà utilitzada per les noves xarxes de telefonia mòbil d’alta velocitat 5G a tota Europa. D’aquesta manera es permetrà ampliar la cobertura geogràfica de la tecnologia 5G, especialment a les zones rurals, i millorar la cobertura d’aquesta modalitat de navegació per internet a alta velocitat a l’interior dels edificis.

Per a més informació sobre aquest procés cal que truqueu al 901 20 10 04 o al 910 88 98 79. També podeu entrar al web www.televisiondigital.es


CASTELLANO | El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Secretaría de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha informado a este ayuntamiento de que, del 15 al 21 de junio, se producirán cambios en la frecuencia por la que se emiten determinados canales de TV y, por tanto, será necesario llevar a cabo las siguientes acciones:

 • En las viviendas unifamiliares, será necesario resintonizar el televisor con el mando a distancia. De esta manera se podrán ver los canales en la nueva frecuencia.
 • En algunas comunidades de vecinos será necesaria la intervención de un antenista:
  • En edificios pequeños no será necesaria la adaptación, solo la resintonización del canal mediante el mando a distancia.
  • En edificios de medida mediana o grande que estén equipados con sistemas de antena colectiva, basada en monocanales o centralita programables, que no se hubiesen adaptado a una antena colectiva anteriormente, será necesario contactar con una empresa instaladora para adaptar su instalación a la recepción de televisión. Desde el Ministerio han abierto una línea de ayudas para cubrir parte de estos costes. Hay que solicitarla a través de televisiondigital.es una vez se haya efectuado la adaptación.

Según la información recibida por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la reubicación de las frecuencias de la televisión digital es un mandato europeo para harmonizar la banda de frecuencia de 700MHz, actualmente utilizada para la televisión, ya que a partir del próximo 30 de junio esta banda de frecuencia también será utilizada para las nuevas redes de telefonía móvil de alta velocidad 5G en toda Europa. De esta manera se permitirá ampliar la cobertura geográfica de la tecnología 5G, especialmente en las zonas rurales, y mejorar la cobertura de esta modalidad de navegación por internet a alta velocidad en el interior de los edificios.

Para más información sobre este proceso podéis llamar al 901 20 10 04 o al 910 88 98 79. También podéis entrar en la web www.televisiondigital.es

2DD_Resintonizacion_page-0001

Comments are closed.