S’aprova el contracte de servei de consergeria per al camp d’esports municipal

La Junta de govern ha aprovat, a petició de la Regidoria d’Esports, un contracte de servei de consergeria per al camp d’esports municipal fins al juny de 2020, a l’espera de tramitar la licitació oportuna. S’ha contractat la mateixa persona que realitza el servei en l’actualitat a través de l’Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona S.L. per un import de 9.166,68€ (IVA inclòs).

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, des de la Regidoria d’Esports, persegueix l’objectiu de promoure la pràctica d’activitat física i esport al municipi, fomentant activitats de caràcter formatiu i de competició. Per vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions esportives, l’Ajuntament va contractar una persona desocupada, preceptora de prestacions per desocupació, amb la categoria de peó de manteniment perquè fes les tasques de consergeria al camp de futbol municipal des del 2017 i fins a l’abril de 2019. Aquesta persona es va contractar mitjançant un programa de col·laboració social amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc del projecte “Uixer municipal del camp de futbol”. Com que no se li podia donar continuïtat al conveni, el juny de 2019 es va contractar amb Nou set, empresa d’inserció SCCL, el servei de consergeria del camp d’esports municipal. Amb aquell contracte, que ascendia a 14.056€, es va ocupar una persona de la Bisbal.

La Junta de govern d’aquest dilluns ha aprovat un nou contracte de servei de consergeria, amb durada fins al juny 2020, a l’espera de tramitar la licitació oportuna. S’ha contractat, a través de l’empresa Inserció de les comarques de Tarragona S.L. la mateixa persona que estava ocupant aquest lloc de feina en l’actualitat per un import de 9.166,68€ (IVA inclòs).


CASTELLANO | La Junta de gobierno ha aprobado, a petición de la Concejalía de Deportes, un contrato de servicio de conserjería para el campo de deportes municipal hasta junio de 2020, a la espera de tramitar la licitación oportuna. Se ha contratado a la misma persona que realiza el servicio en la actualidad a través de la Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona S.L. por un importe de 9.166,68€ (IVA incluido).

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, desde la Concejalía de Deportes, persigue el objetivo de promover la práctica de actividad física y deporte en el municipio, fomentando actividades de carácter formativo y de competición. Para velar por el buen funcionamiento de las instalaciones deportivas, el Ayuntamiento contrató a una persona desocupada, perceptora de prestaciones de desocupación, con la categoría de peón de mantenimiento para que hiciese los trabajos de conserjería del campo de futbol municipal desde el 2017 y hasta el mes de abril del 2019. Esta persona se contrató mediante un programa de colaboración social con el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marco del proyecto “Uixer municipal del camp de futbol”. Como no se le podía dar continuidad al convenio, en junio del 2019 se contrató con Nou set, empresa de inserción SCCL, el servicio de conserjería del campo  de deportes municipal. Con aquel contrato, que ascendía a 14.056€, se ocupó a una persona de la Bisbal.

La Junta de gobierno de este lunes ha aprobado un nuevo contrato de servicio de conserjería, con una duración hasta junio del 2020, a la espera de tramitar la licitación oportuna.  Se ha contratado, a través de la empresa Inserción de las comarcas de Tarragona S.L. a la misma persona que estaba ocupando este puesto de trabajo en la actualidad por un importe de 9.166,68€ (IVA incluido).