S’inicia l’expedient per a la contractació de les obres de la fase 1 de la rehabilitació del poliesportiu municipal

POLIESPORTIU MUNICIPAL

La Junta de govern del 23 de desembre de 2019 va aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres de la fase 1 de la rehabilitació del poliesportiu municipal, corresponent a la remodelació del pavelló poliesportiu i la construcció de l’edifici annex destinat a vestidors. El contracte d’obres tindrà una durada de 18 mesos i la forma d’adjudicació del contracte serà la de procediment obert, segons la qual, tot empresari interessat podrà presentar una proposició que s’adeqüi al plec de clàusules administratives particulars que s’aprovi.

El poliesportiu municipal, situat a l’avinguda Baix Penedès, és propietat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i consta d’una pista poliesportiva coberta, piscina, camp de futbol, pista de tennis, un edifici destinat a local social i usos recreatius i una zona descoberta destinada a aparcament i a usos lúdics. Aquesta edificació es va adquirir el 2011, mitjançant permuta, amb la finalitat de destinar-la a un servei públic esportiu. En l’actualitat es troba en mal estat i no s’adequa a la normativa per a la pràctica de l’esport i, per aquest motiu, l’Ajuntament tira endavant la rehabilitació de l’equipament.

La redacció dels projectes executius de rehabilitació es du a terme en dues fases, amb un pressupost total de contracte de 2.085.312,03€:

-La fase 1:

  • La fase 1.1 compta amb un pressupost total de 545.091,18€ i comprèn el porxo d’accés, el vestíbul, administració i el control d’accés, lavabos per al públic, vestidors per als equips, vestidor per als tècnics i àrbitres, infermeria, local de neteja, passadissos de peus nets i bruts i accés a les grades. El projecte executiu d’aquesta fase ja està aprovat definitivament.
  • La fase 1.2 compta amb un pressupost de 711.472,33€ i correspon a la construcció del pavelló esportiu. El projecte executiu d’aquesta fase està aprovat inicialment.

-La fase 2 compta amb un pressupost de 828.748,52€ i comprèn els espais per a les entitats, els despatxos, el bar i la terrassa. El projecte executiu d’aquesta fase encara no s’ha aprovat.

Com que la despesa prevista per a la fase 1 no es trobava recollida en el pressupost de 2019, ja que el pressupost era prorrogat, s’ha dotat de consignació pressupostària a través de diferents modificacions de crèdit per un total de 1.256.563,51€:

-Subvenció del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona per 150.752,00€

-Venda de terrenys per 321.703,89€

-Superàvit pressupostari de l’exercici 2018 per 221.582,05€

-Romanent de tresoreria per 562.525,57€


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 23 de diciembre de 2019 aprobó iniciar el expediente para la contratación de las obras de la fase 1 de la rehabilitación del polideportivo municipal, correspondiente a la remodelación del pabellón polideportivo y la construcción del edificio anexo destinado a vestidores. El contrato de obras tendrá una duración de 18 meses y la forma de adjudicación del contrato será la de procedimiento abierto, según la  cual, todo empresario interesado podrá presentar una proposición que se adecúe al pliego de cláusulas administrativas particulares que se apruebe.

El polideportivo municipal, situado en la avenida Baix Penedés, es propiedad del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y consta de una pista polideportiva cubierta, piscina, campo de futbol, pista de tenis, un edificio destinado a local social y usos recreativos y una zona descubierta destinada a aparcamiento y a usos lúdicos. Esta edificación se adquirió en el 2012, mediante permuta, con la finalidad de destinarla a un servicio público deportivo. En la actualidad se encuentra en muy mal estado y no se adecúa a la normativa para la práctica del deporte y, por este motivo, el Ayuntamiento lleva a cabo la rehabilitación del equipamiento.

La redacción de los proyectos ejecutivos de rehabilitación se lleva a cabo en dos fases, con un presupuesto total de contrato de 2.085.312,03€.

-La fase 1:

  • La fase 1.1. cuenta con un presupuesto total de 545.091,18€ y comprende el porche de acceso, el vestíbulo, administración y el control de acceso, lavabos para el público, vestidores para los equipos, vestidor para los técnicos y árbitros, enfermería, local de limpieza, pasillo de pies limpios y sucios y acceso a las gradas. El proyecto ejecutivo de esta fase ya está aprobado definitivamente.
  • La fase 1.2. cuenta con un presupuesto de 711.472,33€ y corresponde a la construcción del pabellón deportivo. El proyecto ejecutivo de esta fase está aprobado inicialmente.

-La fase 2 cuenta con un presupuesto de 828.748,52€ y comprende los espacios para las entidades, los despachos, el bar y la terraza. El proyecto ejecutivo de esta fase todavía no se ha aprobado.

Como el gasto previsto para la fase 1 no se encontraba recogido en el presupuesto de 2019, ya que el presupuesto era prorrogado, se ha dotado de consignación presupuestaria a través de distintas modificaciones de crédito por un total de 1.256.563,51€.

         -Subvención del Plan de Acción Municipal de la Diputación de Tarragona por 150.752,00€.

         -Venta de terrenos por 321.703,89€

         -Superávit presupuestario del ejercicio 2018 por 221.582,05€.

         -Remanente de tesorería por 562.525,57€