La Junta de govern local ha adjudicat les obres de millora del col·lector d’aigües residuals del Priorat de la Bisbal

Priorat de la Bisbal

La Junta de govern local del 23 de desembre va aprovar l’adjudicació de les obres de millora del col·lector d’aigües residuals del Priorat de la Bisbal per un import de 67.977,64€ (IVA inclòs). Les obres s’han adjudicat a l’empresa Excavacions Gassó S.L. i estaran subvencionades pel Pla d’Acció Municipal – PEXI de la Diputació de Tarragona.

El 30 de setembre es van licitar les obres de millora del col·lector del Priorat per substituir les canalitzacions principals del col·lector d’aigües residuals del cabal principal del Priorat de la Bisbal. La mesa de negociació va avaluar les propostes, d’acord amb els criteris dels plecs de clàusules, i va proposar a la Junta de govern adjudicar l’obra a Excavacions Gassó SL. La Junta de govern del 23 de desembre va aprovar l’esmentada adjudicació.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès i responsable de l’àrea d’Urbanisme, Agnès Ferré, ha explicat que “es tracta d’unes obres importants per al Priorat de la Bisbal, ja que aquesta xarxa no està en bon estat de conservació”. Ferré ha afegit que “aquesta és la primera inversió que es fa a les canalitzacions principals del col·lector d’aigües residuals des que es va construir i, per això, des de l’equip de govern considerem que aquesta inversió és del tot necessària per poder garantir el seu bon funcionament”.

La xarxa de clavegueram de la part alta del Priorat va a parar, en diferents camals o afluents, a la canalització principal que està situada al mig de la riera natural que descendeix fins al fondo Manyé. Es tracta d’un terreny muntanyós i amb molt de desnivell, ple de pins i matolls, així com plantes arbustives. Per canviar aquest tram de clavegueram principal, cal:

-Desbrossar la zona boscosa per on transiten els trams de clavegueram (la part dels voltants i del tub, d’una longitud de 600m).

-Executar 600m de rasa pel nou col·lector de sanejament i els 14 pous de registre.

-Terraplenar i piconar la rasa i els pous amb terres adequades.

-Instal·lar el col·lector i pous per afluents residuals.

-Proves d’estanquitat (amb aigua) per comprovar la correcta instal·lació del conjunt de col·lector i pous.

-Execució de la protecció d’obra per al col·lector d’aigües de residuals. La rasa per on discorre el col·lector s’omplirà de la terra vegetal que s’hagi tret per fer la rasa. Damunt de la mateixa s’hi farà una capa de formigó per protegir la canalització.

-Connexió amb la xarxa de sanejament existent, deixant a partir d’aquell moment el tram existent fora de servei.

-Controls i proves finals d’instal·lació.

L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que “l’obra del nou col·lector d’aigües residuals del Priorat de la Bisbal és complexa, ja que s’han de fer treballs en una zona molt àmplia i el terreny presenta dificultats. Tenim previst que les obres comencin abans de la primavera i que la seva durada sigui d’entre 8 i 10 mesos”. 


CASTELLANO | La Junta de gobierno local del 23 de diciembre aprobó la adjudicación de las obras de mejora del colector de aguas residuales del Priorato de la Bisbal por un importe de 67.977,64€ (IVA incluido). Las obras se han adjudicado a la empresa Excavacions Gassó S.L. y serán subvencionadas por el Plan de Acción Municipal – PEXI de la Diputación de Tarragona.

El 30 de septiembre se licitaron las obras de mejora del colector del Priorato para sustituir las canalizaciones principales del colector de aguas residuales del caudal principal del Priorato de la Bisbal. La mesa de negociación evaluó las propuestas, con base en los criterios de los pliegos de cláusulas, y propuso a la Junta de gobierno adjudicar la obra a Excavaciones Gassó SL. La Junta de gobierno del 23 de diciembre aprobó dicha adjudicación.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès y responsable del área de Urbanismo, Agnès Ferré, ha explicado que “se trata de unas obras importantes para el Priorat de la Bisbal, ya que esta red no está en buen estado de conservación”. Ferré ha añadido que “esta es la primera inversión que se hace en las canalizaciones principales del colector de aguas residuales desde que se construyó y, por eso, desde el equipo de gobierno consideramos que esta inversión es del todo necesaria para poder garantizar su buen funcionamiento”.

La red de alcantarillado de la parte alta del Priorato llega, en diferentes ramales o afluentes, a la canalización principal que está situada en medio de la riera natural que desciende hasta el fondo Manyé. Se trata de un terreno montañoso y con mucho desnivel, lleno de pinos y matojos, así como plantas arbustivas. Para cambiar este tramo de alcantarillado principal, es necesario:

-Desbrozar la zona boscosa por donde transitan los tramos de alcantarillado (la parte de los alrededores y del tubo, de una longitud de 600m).

-Ejecutar 600m de rasa por el nuevo colector de saneamiento y sus 14 pozos de registro.

-Terraplenar y apisonar la rasa y los pozos con las tierras adecuadas.

-Instalar el colector y pozos para afluentes residuales

-Pruebas de estanqueidad (con agua) para comprobar la correcta instalación del conjunto de colector y pozos.

-Ejecución de la protección de obra para el colector de aguas de residuales. La rasa por donde discurre el colector se llenará de la tierra vegetal que se haya sacado para hacer la rasa. Encima de la misma se hará una capa de hormigón para proteger la canalización.

-Conexión con la red de saneamiento existente, dejando a partir de aquel momento el tramo existente fuera de servicio.

-Controles y pruebas finales de instalación.

La alcaldesa Agnès Ferré ha explicado que “la obra del nuevo colector de aguas residuales del Priorat de la Bisbal es compleja, ya que son necesarios trabajos en una zona muy amplia y el terreno presenta dificultades. Tenemos previsto que las obras empiecen antes de la primavera y que su duración sea de entre 8 y 10 meses”.