S’aprova l’atorgament de les subvencions per a entitats esportives per a l’any 2019

La Junta de Govern local, celebrada el 9 de desembre de 2019, ha aprovat, a petició de la Regidoria d’Esports, l’atorgament de les subvencions per a entitats esportives per a l’any 2019 a l’entitat Senderistes Bisbalencs, per un import de 423,50€. Aquesta ha estat l’única entitat que ha presentat la sol·licitud i com que complia tots els requisits, se li ha atorgat la subvenció.

En el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament per a l’exercici 2018, aprovat per Ple de la Corporació en la sessió ordinària celebrada el 18 de desembre de 2017, està prevista la concessió, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de subvencions a entitats sense ànim de lucre en matèria d’esports. La Junta de Govern local del 30 de setembre va aprovar la convocatòria per a la concessió de les subvencions en matèria d’esports de l’exercici 2019, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb un import total de 2.000€.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local, celebrada el 9 de diciembre del 2019, ha aprobado, a petición de la Concejalía de Deportes, el otorgamiento de las subvenciones para entidades deportivas para el año 2019 a la entidad Senderistes Bisbalencs, por un importe de 423,50€. Esta ha sido la única entidad que ha presentado la solicitud y como que cumplía todos los requisitos, se le ha otorgado la subvención.

En el Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento para el ejercicio 2018, aprobado por Pleno de la Corporación en la sesión ordinaria celebrada el 18 de diciembre del 2017, está prevista la concesión, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en materia de deportes. La Junta de Gobierno local del 30 de septiembre aprobó la convocatoria para la concesión de las subvenciones en materia de deportes del año 2019, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, con un importe total de 2.000€.