S’aprova l’últim pagament de les subvencions per a nous autònoms del 2018 [convocatòria de subvencions del 2019]

La Junta de Govern del dilluns 9 de desembre de 2019 ha aprovat el darrer pagament de l’import pendent de liquidar de les subvencions per a autònoms de la convocatòria de l’any 2019. Aquests pagaments corresponen a dos beneficiaris que no havien justificat el total de la subvenció atorgada i que van haver de presentar els rebuts d’autònoms pendents, corresponents als mesos de març a octubre de 2019 per poder rebre el pagament. Així, la Junta de Govern local, a petició de la Regidoria d’Ocupació, ha aprovat els pagaments de 323,85€ i 1197,52€, que eren els imports que quedaven pendents d’abonar per arribar al total subvencionat d’aquests beneficiaris.

El passat 21 de febrer de 2019 es va aprovar la convocatòria, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de les subvencions per a persones desocupades que s’han establert com a autònomes i han posat en marxa una activitat econòmica durant l’any 2018. Posteriorment, la Junta de Govern local del 22 de juliol, va aprovar l’atorgament de les subvencions a tres persones desocupades que s’havien establert com a autònomes durant l’any 2019. L’import subvencionat era diferent per a cadascun dels tres usuaris: 2.800€, 2.800€ i 629,29€. L’Ajuntament va aprovar el pagament de l’import que s’havia justificat fins al moment (22 de juliol de 2019) i ara ha procedit a pagar l’import corresponent als rebuts que dos dels beneficiaris han presentat a posteriori, corresponents als rebuts d’autònoms dels mesos de març a octubre de 2019.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 9 de diciembre del 2019 ha aprobado el último pago del importe pendiente de liquidar de las subvenciones para autónomos de la convocatoria del año 2019. Estos pagos corresponden a dos beneficiarios que no habían justificado el total de la subvención otorgada y tuvieron que presentar los recibos de autónomos pendientes, correspondientes a los meses de marzo a octubre del 2019 para poder recibir el pago. Así, la Junta de Gobierno local, a petición de la Concejalía de Ocupación, ha aprobado los pagos de 323,85€ y 1197,52€, que eran los importes que quedaban pendientes de abonar para llegar al total subvencionado de estos beneficiarios.

El pasado 21 de febrero del 2019 se aprobó la convocatoria, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de las subvenciones para personas desocupadas que se han establecido como autónomas y han puesto en marcha una actividad económica durante el año 2018. Posteriormente, la Junta de Gobierno local del 22 de julio, aprobó el otorgamiento de las subvenciones a tres personas desocupadas que se habían establecido como autónomas durante el año 2019. El importe subvencionado era distinto para cada uno de los tres usuarios: 2.800€, 2.800€ y 629,29€. El Ayuntamiento aprobó el pato del importe que se había justificado hasta el momento (22 de julio del 2019) y ahora ha procedido a pagar el importe correspondiente a los recibos que dos de los beneficiarios han presentado a posteriori, correspondientes a los recibos de autónomos de los meses de marzo a octubre del 2019.