S’obre la convocatòria de subvencions per a entitats esportives 2019 (oberta fins a l’11 de novembre de 2019)

Fins al dia 11 de novembre de 2019 es poden presentar sol·licituds per a la convocatòria de subvencions per a entitats esportives 2019. Aquestes subvencions, que es convoquen d’acord amb la Llei 38/2003 general de subvencions, de 17 de novembre, pretenen donar suport a les activitats i despeses ordinàries generades amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament d’activitats, programes o projectes esportius impulsats per la societat civil dins del municipi; millorar la qualitat de vida de la ciutadania fomentant els valors de la convivència i la cohesió social; i potenciar l’esport.

Per poder ser beneficiàries d’aquesta subvenció, les entitats i associacions han d’estar inscrites al Registre d’entitats de la Bisbal, estar al corrent de pagament de la Seguretat Social, l’Agència Tributària estatal i autonòmica i també amb l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

Amb aquestes subvencions, l’Ajuntament subvenciona, com a màxim, el 50% de les despeses subvencionables. La partida del pressupost municipal destinada a aquestes subvencions ascendeix a 2.000€.

La Junta de Govern del passat 30 de setembre de 2019 va aprovar la convocatòria de subvencions per a entitats esportives 2019 i ara s’han publicat les bases al BOP. Podeu consulta-les en aquest enllaç: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20191011&anyp=2019&num=09103&v=i


CASTELLANO | Hasta el día 11 de noviembre de 2019 se pueden presentar solicitudes para la convocatoria de subvenciones para entidades deportivas 2019. Estas subvenciones, que se convocan de acuerdo con la Ley 38/2003 general de subvenciones, de 17 de noviembre, pretende dar soporte a las actividades y gastos ordinarios generados con el objetivo de fomentar el desarrollo de actividades, programas o proyectos deportivos impulsados por la sociedad civil dentro del municipio; mejorar la calidad de vida de la ciudadanía fomentando los valores de convivencia y la cohesión social; y potenciar el deporte.

Para poder ser beneficiarias de esta subvención, las entidades y asociaciones deben de estar inscritas en el Registro de entidades de la Bisbal, estar al corriente de pago de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria estatal y autonómica y también con el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

Con estas subvenciones, el Ayuntamiento subvenciona, como máximo, el 50% de los gastos subvencionables. La partida del presupuesto municipal destinada a estas subvenciones asciende a 2.000€.

La Junta de Gobierno del pasado 30 de septiembre del 2019 aprobó la convocatoria de subvenciones para entidades deportivas 2019 y ahora se han publicado en el BOP las bases. Podéis consultarlas en este enlace: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20191011&anyp=2019&num=09103&v=i