Licitació de la gestió de l’escola de música municipal [termini obert fins al 7 d’agost de 2019 a les 14h]

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès informa que s’ha obert el  procés de licitació la gestió de l’escola de música municipal, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.

La durada del contracte serà de dos anys a comptar des de l’octubre de 2019 amb possibilitat de dues pròrrogues anuals.

El servei de gestió de l’escola de música municipal comprèn la docència, la gestió administrativa, l’organització, control i gestió (tant la tècnica com l’econòmica) així com el cobrament del preu públic aprovat per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

L’objectiu de l’escola de música municipal és el foment de la música, la sensibilització de les persones cap a aquesta i el seu ensenyament al municipi. L’escola està oberta a tota la població, sense límit d’edat.

Per tal de continuar amb la formació que es venia oferint a l’escola, els licitadors hauran d’oferir classes de: llenguatge musical, piano, guitarra, bateria/percussió i conjunt instrumental. L’horari de l’escola serà de dilluns a divendres a la tarda, d’octubre a juny, ja que es contempla com una activitat complementària a l’ensenyament obligatori de l’escola pública.

Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves propostes, obligatòriament, de forma electrònica, tal com estableix la llei actual. Ho hauran de fer a través de l’eina de preparació i presentació d’ofertes de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de propostes és de quinze dies naturals i va del 24 de juliol fins al 7 d’agost de 2019 a les 14:00h.

Per consultar el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques, la memòria justificativa i l’anunci de licitació, cal accedir a aquest enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=50363920&lawType=


El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès informa que se ha abierto el proceso de licitación la gestión de la escuela de música municipal, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria.

La duración del contrato será de dos años a contar desde el octubre del 2019 con la posibilidad de dos prórrogas anuales.

El servicio de gestión de la escuela de música municipal comprende la docencia, la gestión administrativa, la organización, control y gestión (tanto la técnica como la económica) así como el cobro del precio público aprobado por el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

El objetivo de la escuela de música municipal es el fomento de la música, la sensibilización de las personas hacia esta y su enseñanza en el municipio. La escuela está abierta a toda la población, sin límite de edad.

Por tal de continuar con la formación que se venía ofreciendo en la escuela, los licitadores deberán ofrecer clases de: lenguaje musical, piano, guitarra, batería/percusión y conjunto instrumental. El horario de la escuela será de lunes a viernes por la tarde, de octubre a junio, ya que se contempla como una actividad complementaria a la enseñanza obligatoria de la escuela pública.

Los licitadores deberán preparar y presentar sus propuestas, obligatoriamente, de forma electrónica, tal como establece la ley actual. Lo deberán hacer a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de servicios de contratación pública de la Generalitat de Catalunya. El plazo de presentación de propuestas es de quince días naturales y va del 24 de julio hasta el 7 de agosto de 2019 a las 14:00h.

Para consultar el pliego de cláusulas administrativas, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria justificativa y el anuncio de licitación, hay que acceder a este enlace: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=50363920&lawType=

 

Comments are closed.