La Diputació de Tarragona subvencionarà el col·lector d’aigües del Priorat amb el programa PAM-PEXI

Priorat de la Bisbal

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està treballant perquè el Priorat de la Bisbal pugui tenir un nou col·lector d’aigües residuals. Aquest dilluns 27 de maig, la Diputació de Tarragona ha confirmat que subvencionarà l’obra amb el programa PAM-PEXI per un import de 74.013€, que és la quantitat que va demanar l’Ajuntament. El pressupost de l’obra ascendeix a 84.961,44€ amb l’IVA inclòs.

L’objectiu d’aquesta intervenció és poder dur a terme les actuacions necessàries per substituir les canalitzacions principals del col·lector d’aigües residuals del cabal principal del barri del Priorat de la Bisbal, ja que segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal i regidora d’Urbanisme “en l’actualitat no està en un bon estat de conservació i per això que cal fer una inversió per garantir-ne el bon funcionament”. Ferré ha afegit que “en aquesta xarxa de clavegueram no s’ha fet cap inversió des que es va construir. Aquesta problemàtica de mal funcionament fa anys que hi és però fins ara no s’hi havia actuat i per això hem considerat que aquesta intervenció és prioritària i necessària”.

La xarxa de clavegueram de la part alta del Priorat va a parar, en diferents camals o afluents, a la canalització principal que està situada al mig de la riera natural que descendeix fins al fondo Manyé. Es tracta d’un terreny muntanyós i amb molt de desnivell, ple de pins i matolls, així com plantes arbustives. Per canviar aquest tram de clavegueram principal, cal:

-Desbrossar la zona boscosa per on transiten els trams de clavegueram (la part dels voltants i del tub, d’una longitud de 600m).

-Executar 600m de rasa pel nou col·lector de sanejament i els 14 pous de registre.

-Terraplenar i piconar la rasa i els pous amb terres adequades.

-Instal·lar el col·lector i pous per afluents residuals.

-Proves d’estanquitat (amb aigua) per comprovar la correcta instal·lació del conjunt de col·lector i pous.

-Execució de la protecció d’obra per al col·lector d’aigües de residuals. La rasa per on discorre el col·lector s’omplirà de la terra vegetal que s’hagi tret per fer la rasa. Damunt de la mateixa s’hi farà una capa de formigó per protegir la canalització.

-Connexió amb la xarxa de sanejament existent, deixant a partir d’aquell moment el tram existent fora de servei.

-Controls i proves finals d’instal·lació.

L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que “l’obra del nou col·lector d’aigües residuals del Priorat de la Bisbal és complexa, tant per la quantitat de metres d’obra com per la dificultat del terreny. Preveiem que la durada de l’obra serà d’entre 8 i 10 mesos”. Ara l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès començarà a treballar en la preparació de la licitació de les obres.


CASTELLANO | La Diputación de Tarragona subvencionará el colector de aguas del Priorat con el programa PAM-PEXI

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès está trabajando para que el Priorat de la Bisbal pueda tener un nuevo colector de aguas residuales. Este lunes 27 de mayo, la Diputación de Tarragona ha confirmado que subvencionará la obra con el programa PAM-PEXI por un importe de 74.013€, que es la cantidad que pidió el Ayuntamiento. El presupuesto de la obra asciende a 84.961,44€ con el IVA incluido.

El objetivo de esta intervención es poder llevar a cabo las actuaciones necesarias para sustituir las canalizaciones principales del colector de aguas residuales del cabal principal del barrio del Priorato de la Bisbal, ya que según ha explicado la alcaldesa de la Bisbal y concejala de Urbanismo “en la actualidad no está en un buen estado de conservación y por eso hay que hacer una inversión para garantizar su buen funcionamiento”. Ferré ha añadido que “en esta red de alcantarillado no se ha hecho ninguna inversión desde que se construyó. Esta problemática de mal funcionamiento hace años que está pero hasta ahora no se había actuado y por eso hemos considerado que esta intervención es prioritaria y necesaria”.

La red de alcantarillado de la parte alta del Priorato llega, en diferentes ramales o afluentes, a la canalización principal que está situada en medio de la riera natural que desciende hasta el fondo Manyé. Se trata de un terreno montañoso y con mucho desnivel, lleno de pinos y matojos, así como plantas arbustivas. Para cambiar este tramo de alcantarillado principal, es necesario:

-Desbrozar la zona boscosa por donde transitan los tramos de alcantarillado (la parte de los alrededores y del tubo, de una longitud de 600m).

-Ejecutar 600m de rasa por el nuevo colector de saneamiento y sus 14 pozos de registro.

-Terraplenar y apisonar la rasa y los pozos con las tierras adecuadas.

-Instalar el colector y pozos para afluentes residuales

-Pruebas de estanqueidad (con agua) para comprobar la correcta instalación del conjunto de colector y pozos.

-Ejecución de la protección de obra para el colector de aguas de residuales. La rasa por donde discurre el colector se llenará de la tierra vegetal que se haya sacado para hacer la rasa. Encima de la misma se hará una capa de hormigón para proteger la canalización.

-Conexión con la red de saneamiento existente, dejando a partir de aquel momento el tramo existente fuera de servicio.

-Controles y pruebas finales de instalación.

La alcaldesa Agnès Ferré ha explicado que “la obra del nuevo colector de aguas residuales del Priorato de la Bisbal es compleja, tanto por la cantidad de metros de obra como por la dificultad del terreno. Prevemos que la duración de la obra será de entre 8 y 10 meses”. Ahora el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès empezará a trabajar en la preparación de la licitación de las obras.

 

Comments are closed.