L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès vol invertir en un nou col·lector d’aigues residuals per al Priorat

Priorat de la Bisbal

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès vol instal·lar un nou col·lector d’aigües residuals al Priorat de la Bisbal i, per aquest motiu, ha sol·licitat la subvenció del PAM (Pla d’Acció Municipal) i PEXI de la Diputació de Tarragona que, per al municipi, seria de 74.013€.

El projecte que es vol executar consisteix en realitzar les actuacions necessàries per substituir les canalitzacions principals del col·lector d’aigües residuals del cabal principal de la urbanització del Priorat de la Bisbal. Segons l’alcaldessa Agnès Ferré “en l’actualitat aquestes canalitzacions estan en molt mal estat de conservació i és necessari fer una inversió important per garantir el seu bon funcionament. En aquesta xarxa de clavegueram no s’ha fet cap inversió des que es va construir i, tot i que aquesta problemàtica de funcionament fa anys que hi és, fins ara no s’hi havia actuat”.

La xarxa de clavegueram de la part alta del Priorat va a parar, en diferents camals o afluents, a la canalització principal que està situada al mig de la riera natural que descendeix fins al fondo Manyé. Es tracta d’un terreny muntanyós i amb molt de desnivell, ple de pins i matolls, així com plantes arbustives. Per canviar aquest tram de clavegueram principal, cal:

-Desbrossar la zona boscosa per on transiten els trams de clavegueram (la part dels voltants i del tub, d’una longitud de 600m).

-Executar 600m de rasa pel nou col·lector de sanejament i els 14 pous de registre.

-Terraplenar i piconar la rasa i els pous amb terres adequades.

-Instal·lar el col·lector i pous per afluents residuals.

-Proves d’estanquitat (amb aigua) per comprovar la correcta instal·lació del conjunt de col·lector i pous.

-Execució de la protecció d’obra per al col·lector d’aigües de residuals. La rasa per on discorre el col·lector s’omplirà de la terra vegetal que s’hagi tret per fer la rasa. Damunt de la mateixa s’hi farà una capa de formigó per protegir la canalització.

-Connexió amb la xarxa de sanejament existent, deixant a partir d’aquell moment el tram existent fora de servei.

-Controls i proves finals d’instal·lació.

L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que “l’obra del nou col·lector d’aigües residuals del Priorat de la Bisbal és complexa, tant per la quantitat de metres d’obra com per la dificultat del terreny. Preveiem que la durada de l’obra serà d’entre 8 i 10 mesos”.

El pressupost total, amb IVA inclòs, ascendeix a 84.961,44€ i l’Ajuntament ha sol·licitat la subvenció del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona per un import de 74.013€. La resolució de l’atorgament de la subvenció serà a finals de maig o començaments de juny i, a partir del moment de la concessió, es podrà licitar l’obra.


Priorat de la Bisbal

CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès quiere instalar un nuevo colector de aguas residuales en el Priorato de la Bisbal y, por este motivo, ha solicitado la subvención del PAM (Pla d’Acció Municipal) y PEXI de la Diputación de Tarragona que, para el municipio, sería de 74.013€.

El proyecto que se quiere ejecutar consiste en realizar las actuaciones necesarias para sustituir las canalizaciones principales del colector de aguas residuales del cabal principal de la urbanización del Priorat de la Bisbal. Según la alcaldesa Agnès Ferré “en la actualidad estas canalizaciones están en muy mal estado de conservación y se hace necesario hacer una inversión importante para garantizar su buen funcionamiento. En esta red de alcantarillado no se ha hecho ninguna inversión desde que se construyó y, aunque esta problemática de funcionamiento ya hace años que está, hasta ahora no se había actuado”.

La red de alcantarillado de la parte alta del Priorato llega, en diferentes ramales o afluentes, a la canalización principal que está situada en medio de la riera natural que desciende hasta el fondo Manyé. Se trata de un terreno montañoso y con mucho desnivel, lleno de pinos y matojos, así como plantas arbustivas. Para cambiar este tramo de alcantarillado principal, es necesario:

-Desbrozar la zona boscosa por donde transitan los tramos de alcantarillado (la parte de los alrededores y del tubo, de una longitud de 600m).

-Ejecutar 600m de rasa por el nuevo colector de saneamiento y sus 14 pozos de registro.

-Terraplenar y apisonar la rasa y los pozos con las tierras adecuadas.

-Instalar el colector y pozos para afluentes residuales

-Pruebas de estanqueidad (con agua) para comprobar la correcta instalación del conjunto de colector y pozos.

-Ejecución de la protección de obra para el colector de aguas de residuales. La rasa por donde discurre el colector se llenará de la tierra vegetal que se haya sacado para hacer la rasa. Encima de la misma se hará una capa de hormigón para proteger la canalización.

-Conexión con la red de saneamiento existente, dejando a partir de aquel momento el tramo existente fuera de servicio.

-Controles y pruebas finales de instalación.

La alcaldesa Agnès Ferré ha explicado que “la obra del nuevo colector de aguas residuales del Priorat de la Bisbal es compleja, tanto por la cantidad de metros de obra como por la dificultad del terreno. Prevemos que la duración de la obra será de entre 8 y 10 meses”.

El presupuesto total, con IVA incluido, asciende a 84.961,44€ y el Ayuntamiento ha solicitado la subvención del Plan de Acción Municipal de la Diputación de Tarragona por un importe de 74.013€. La resolución del otorgamiento de la subvención será a finales de mayo o principios de junio y, a partir del momento de la concesión, se podrá licitar la obra.

Comments are closed.