L’alcaldessa Agnès Ferré obre el seu WhatsApp als veïns del municipi

CONNECTA_ALCALDESSA_def

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, dona accés al seu telèfon mòbil amb la finalitat que la ciutadania li pugui traslladar les seves preocupacions, suggeriments i propostes de manera directa a través d’un missatge de Whatsapp. Els veïns que vulguin contactar amb ella a través d’aquesta via ho poden fer enviant un missatge de Whatssap al número 684 416 843.

L’alcaldessa ha explicat que “molts veïns m’adrecen les seves consultes a través d’un missatge intern al meu Facebook o quan em troben pel carrer. Això ens ha fet pensar que potser seria interessant que tothom tingués accés directe a l’alcaldessa de forma ràpida, còmoda i eficaç i, per això, vam pensar que podria ser interessant fer ús d’una eina de comunicació instantània que, avui dia, fa servir gairebé tothom”. Agnès Ferré es compromet a respondre els missatges tan aviat com li sigui possible. Segons ha explicat, “quan tinc moltes coses a l’agenda se’m fa impossible respondre immediatament però em comprometo a respondre als missatges que els veïns em vulguin fer arribar, tant en format text com en missatge de veu”. Ferré ha afegit que “els membres de l’equip de govern creiem que la participació ciutadana i escoltar els veïns ens ajuda a treballar en la línia del que realment vol la ciutadania. Per aquest motiu vam posar en marxa els Pressupostos Participatius, hem apostat per potenciar les xarxes socials i, ara, hem cregut oportú crear aquest nou canal de comunicació directa”.

Quant a les normes d’ús, l’alcaldessa ha explicat que, els usuaris que contactin a través d’aquesta via, hauran de tenir en compte que no s’acceptaran trucades (ni de Whatsapp ni per línia telefònica) i que no es tracta d’un telèfon d’emergències ni d’una eina de comunicació que substitueixi els altres canals de comunicació amb l’Ajuntament. D’altra banda, els usuaris que decideixin iniciar una conversa per aquesta via, accepten aquestes normes i l’ús de les dades personals que facilitin de forma voluntària, amb l’objectiu de resoldre la consulta, dubte, suggeriment, preocupació o proposta. L’Ajuntament es reserva el dret de bloquejar els números de telèfon que facin un ús indegut d’aquest canal (insults, faltes de respecte, fer arribar un excés de missatges o informació provocant una saturació del servei, insistir a realitzar trucades telefòniques en lloc d’enviar missatges de Whatsapp, etc.)

Informació sobre el tractament de dades dels usuaris:

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, us informem que:

. El responsable del tractament és l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

. Finalitat del tractament: atendre les persones que sol·licitin informació sobre gestió municipal, tràmits o serveis.

. Persones destinatàries: Les dades que cediu no se cediran a tercers i només seran usades amb la finalitat de resoldre les vostres consultes. Això no obstant, cal que els usuaris tinguin en compte que, mitjançant aquest tipus de comunicació, les seves dades són tractades pel proveïdor del sistema de missatgeria instantània WhatsApp.

. Legitimació: El tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l’Ajuntament.

. Termini de conservació de les dades: Una vegada gestionat el tràmit, les vostres dades es conservaran 30 dies.

. Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament.


CONNECTA_ALCALDESSA_def

CASTELLANO | La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, da acceso a su teléfono móvil con la finalidad de que la ciudadanía le pueda trasladar sus preocupaciones, sugerencias y propuestas de manera directa a través de un mensaje de Whatsapp. Los vecinos que quieran contactar con ella a través de esta vía lo pueden hacer enviando un mensaje de Whatsapp al número 684 416 843.

La alcaldesa ha explicado que “muchos vecinos me dirigen sus consultas a través de un  mensaje interno en mi Facebook o cuando me encuentran por la calle. Esto nos ha hecho pensar que quizás sería interesante hacer uso de una herramienta de comunicación instantánea que, hoy en día, utiliza casi todo el mundo”. Agnès Ferré se compromete a responder los mensajes tan pronto como le sea posible. Según ha explicado “cuando tengo muchas cosas en la agenda se me hace imposible responder inmediatamente pero me comprometo a responder a los mensajes que los vecinos que quieran hacer llegar, tanto en formato de texto como en mensaje de voz”. Ferré ha añadido que “los miembros del equipo de gobierno creemos que la participación ciudadana y escuchar a los vecinos nos ayuda a trabajar en la línea de lo que realmente quiere la ciudadanía. Por este motivo pusimos en marcha los Presupuestos Participativos, hemos apostado por potenciar las redes sociales y, ahora, hemos creído oportuno crear este nuevo canal de comunicación directa”.

En cuanto a las normas de uso, la alcaldesa ha explicado que, los usuarios que contacten a través de esta vía, deberán tener en cuenta que no se aceptarán llamadas (ni de Whatsapp ni por línea telefónica) y que no se trata de un teléfono de emergencias ni de una herramienta de comunicación que sustituya los otros canales de comunicación con el Ayuntamiento. Por otro lado, los usuarios que decidan iniciar una conversación por esta vía, aceptan estas normas y el uso de los datos personales que faciliten de forma voluntaria, con el objetivo de resolver la consulta, duda, sugerencia, preocupación o propuesta. El Ayuntamiento se reserva el derecho a bloquear los números de teléfono que hagan un uso indebido de este canal (insultos, faltas de respeto, hacer llegar un exceso de mensajes o información provocando una saturación del servicio, insistir en realizar llamadas telefónicas en lugar de enviar mensajes de Whatsapp, etc.).

Información sobre el tratamiento de datos de los usuarios:

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, os informamos de que:

·El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès

·Finalidad del tratamiento: atender a las personas que soliciten información sobre gestión municipal, trámites o servicios.

·Personas destinatarias: Los datos que cedáis no se cederán a terceros y solo serán usadas con la finalidad de resolver vuestras consultas. No obstante, los usuarios deben tener en cuenta que, mediante este tipo de comunicación, sus datos son tratados por el proveedor del sistema de mensajería instantánea Whatsapp.

·Legitimación: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de las obligaciones atribuidas al Ayuntamiento.

·Plazo de conservación de los datos: Una vez gestionado el trámite, vuestros datos se conservarán 30 días.

·Derechos de las personas interesadas: Podéis acceder a vuestros datos, rectificarlos, cancelarlos, oponeros al tratamiento y solicitar su limitación, enviando vuestra solicitud al Ayuntamiento.