Aquest dijous 7 de febrer ha tingut lloc un Ple Extraordinari

ple extraordinari 7 de febrer de 2019

Aquest dijous 7 de febrer, a les 11h, ha tingut lloc un Ple Extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

En aquest ple, s’ha excusat l’absència de la regidora no adscrita Maguy Antolín.

1.- Expedient 123/2019. Modificació de crèdit 1P-2019.

S’aprova per unanimitat. Vots a favor: PDeCAT (5) i ERC (5).

Aquest punt incloïa dues propostes:

Primera: es proposava la modificació del número de 10 partides del pressupost i la modificació de l’import d’una de les partides. Per fer-ho s’han de donar de baixa les deu partides i tornar-les a donar d’alta.

Segona: aprovar el canvi de descripció de les dues aplicacions pressupostàries, per tal que aquestes s’adeqüin a la denominació fiscal del beneficiari de la subvenció estipulada de manera nominativa al pressupost prorrogat de l’exercici 2019.

2.- Expedient 42/2019. Aprovació del calendari fiscal 2019.

S’aprova per unanimitat. Vots a favor: PDeCAT (5) i ERC (5).

S’aprova el calendari fiscal de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2019, que és el següent:

Concepte Període Període de pagament proposat
Taxa conserv.cementiri                       1 30/01/2019-31/03/2019
Taxa escombraries                              1 29/03/2019-29/05/2019
Imp. Vehicles Trac. Mec 1 29/03/2019-29/05/2019
IBI Urbana 1 26/04/2019-28/06/2019
IBI Caract.Especials                         1 06/04/2019-28/06/2019
IBI Urbana 2 28/06/2019-30/08/2019
IBI Rústica                                       1 28/06/2019-30/08/2019
OcupacióDom.Públic                         1 28/06/2019-30/08/2019
IAE 1 30/07/2019-30/09/2019
TaxaEscombraries 2 30/07/2019-30/09/2019

3.- Expedient 130/2019. Bases reguladores generals del concurs literari de Sant Jordi.

S’aprova per unanimitat. Vots a favor: PDeCAT (5) i ERC (5).

Fa 10 anys que l’Associació AdB va començar a organitzar el concurs literari. Des de l’Any 2016 és l’Ajuntament qui l’organitza amb motiu de la diada de Sant Jordi. Cada any es fa un acte de lliurament de premis el 23 d’abril amb l’objectiu de promoure la creació literària i celebrar la festivitat de Sant Jordi. En aquest Ple, s’aproven les bases reguladores generals del concurs literari per poder continuar amb aquesta celebració.

4.- Expedient 161/2019. Compliment de la sentència núm. 275/17.

S’aprova per unanimitat. Vots a favor: PDeCAT (5) i ERC (5).

L’any 2013 una treballadora de l’Ajuntament va interposar un recurs contenciós després que l’abril de 2013 l’Ajuntament acordés declarar finalitzada la seva relació funcionarial interina com a tècnica jurídica d’urbanisme, plaça que ocupava després d’haver participat en una convocatòria d’ocupació pública.

El Jutjat del Contenciós – Administratiu número 1 de Tarragona va resoldre a favor de la treballadora, de manera ferma, a finals de 2017 amb el text que se cita a continuació:

“Es condemna l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a abonar a la recorrent les sumes corresponents als salaris deixats de percebre des del dia 25 d’abril de 2013 fins al 30 d’octubre de 2013, minorats en les sumes percebudes en concepte de desocupació durant el període, totes elles considerades brutes; igualment, es condemna l’Ajuntament demandat a abonar a la recorrent l’import de les pagues extraordinàries reclamades de desembre de 2012 i juny i desembre de 2013. Tot l’anterior amb les minoracions degudes per quotes de Seguretat Social i IRPF, havent l’Ajuntament de procedir a les regularitzacions oportunes, i a més meritant les sumes finals l’interès legal del diner des que havien de ser abonades fins al seu efectiu ingrés”.

En l’actualitat no es coneix l’import exacte total que l’Ajuntament haurà d’abonar. Quan es compti amb el càlcul de la quantitat exacta la Junta de Govern haurà d’aprovar el pagament, ja que és d’obligat compliment, en tractar-se d’una sentència judicial.


ple extraordinari 7 de febrer de 2019

CASTELLANO

Este jueves 7 de febrero, a las 11h, ha tenido lugar un Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

En este pleno, se ha excusado la ausencia de la concejala no adscrita Maguy Antolín.

1.- Expediente 123/2019. Modificación de crédito IP-2019.

Se aprueba por unanimidad. Votos a favor: PDeCAT (5) y ERC (5).

Este punto incluía dos propuestas:

Primera: se proponía la modificación del número de 10 partidas del presupuesto y la modificación del importe de una de las partidas. Para hacerlo se deben dar de baja diez partidas y volverlas a dar de alta.

Segunda: aprobar el cambio de descripción de dos aplicaciones presupuestarias, con tal que estas se adecuen a la denominación fiscal del beneficiario de la subvención estipulada de manera nominativa al presupuesto prorrogado del ejercicio 2019.

2.- Expediente 42/2019. Aprobación del calendario fiscal 2019.

Se aprueba por unanimidad. Votos a favor: PDeCAT (5) y ERC (5).

Se aprueba el calendario fiscal del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2019, que es el siguiente:

Concepte Període Període de pagament proposat
Taxa conserv.cementiri                       1 30/01/2019-31/03/2019
Taxa escombraries                              1 29/03/2019-29/05/2019
Imp. Vehicles Trac. Mec 1 29/03/2019-29/05/2019
IBI Urbana 1 26/04/2019-28/06/2019
IBI Caract.Especials                         1 06/04/2019-28/06/2019
IBI Urbana 2 28/06/2019-30/08/2019
IBI Rústica                                       1 28/06/2019-30/08/2019
OcupacióDom.Públic                         1 28/06/2019-30/08/2019
IAE 1 30/07/2019-30/09/2019
TaxaEscombraries 2 30/07/2019-30/09/2019

3.- Expediente 130/2019. Bases reguladoras generales del concurso literario de Sant Jordi.

Se aprueba por unanimidad. Votos a favor: PDeCAT (5) y ERC (5).

Hace 10 años que la Associació AdB empezó a organizar el concurso literario. Desde el año 2016 es el Ayuntamiento quien lo organiza con motivo de la diada de Sant Jordi. Cada ño se hace un acto de entrega de premios el 23 de abril con el objetivo de promover la creación literaria y celebrar la festividad de Sant Jordi. En este Pleno, se aprueban las bases reguladoras generales del concurso literario para poder continuar con esta celebración.

4.- Expediente 161/2019. Cumplimiento de la sentencia núm. 275/17.

Se aprueba por unanimidad. Votos a favor: PDeCAT (5) y ERC (5).

El año 2013 una trabajadora del Ayuntamiento interpuso un recurso contencioso después que en abril del 2013 el Ayuntamiento acordase declarar finalizada su relación funcionarial interina como técnica jurídica de urbanismo, plaza que ocupaba después de haber participado en una convocatoria de ocupación pública.

El Juzgado del Contencioso – Administrativo número 1 de Tarragona resolvió a favor de la trabajadora, de manera firme, a finales del 2017 con el texto que se cita a continuación:

 “Se condena al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès a abonar a la recurrente las sumas correspondientes a los salarios dejados de percibir desde el día 25 de abril del 2013 hasta el 30 de octubre del 2013, minorados en las sumas percibidas en concepto de desocupación durante el periodo, todas ellas consideradas brutas; igualmente, se condena al Ayuntamiento demandado a abonar a la recurrente el importe de las pagas extraordinarias reclamadas de diciembre del 2012 y junio y diciembre del 2013. Todo lo anterior con las minoraciones debidas por cuotas de Seguridad Social e IRPF, debiendo el Ayuntamiento proceder a las regularizaciones oportunas, y además meritando en las sumas finales el interés legal del dinero desde que debían ser abonadas hasta su efectivo ingreso”.

En la actualidad no se conoce el importe exacto total que el Ayuntamiento deberá abonar. Cuando se cuente con el cálculo de la cantidad exacta la Junta de Gobierno deberá aprobar el pago, ya que es de obligado cumplimiento, en tratarse de una sentencia judicial.