L’Ajuntament complementarà les retribucions a percebre pel personal funcionari i laboral de l’Ajuntament en cas d’incapacitat temporal per contingències comunes i professionals

El Ple Extraordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès celebrat aquest dilluns 24 de desembre de 2018 ha aprovat, per unanimitat, els percentatges que s’aplicaran per complementar les retribucions a percebre, per part del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament, en supòsits d’incapacitat temporal derivats de contingències comunes i professionals. Es tracta d’una proposta que entrarà en vigor de forma retroactiva, des del 5 de juliol de 2018, que és la data de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, i que contempla aplicar fins a un 100% de les retribucions bàsiques i complementàries.

El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat els percentatges per complementar les retribucions a percebre pel personal funcionari i laboral de l’Ajuntament en supòsits d’incapacitat temporal derivats de contingències comunes i professionals, des del primer dia de baixa mèdica. El 2012 es van modificar les percepcions de les prestacions econòmiques dels funcionaris i el personal laboral dels ens locals quan es troben en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral, aplicant el 100% en els tres primers mesos i, a partir del quart mes, el 75%, segons la Llei de la Seguretat Social. El Ple del 18 de març de 2014 va aprovar complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari i laboral pel seu servei però no es van especificar els percentatges. És per això que l’actual equip de govern ha portat al Ple la proposta d’especificar els esmentats tants per cent, ja que la disposició addicional 54 de la Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, possibilita determinar les complementacions de les retribucions a càrrec de cada administració, a percebre pel personal al servei de cada administració pública en els supòsits d’incapacitat temporal, fins al màxim del 100% de les retribucions bàsiques i complementàries.


CASTELLANO | El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès celebrado este lunes 24 de diciembre del 2018 ha aprobado, por unanimidad, los porcentajes que se aplicarán para complementar las retribuciones a percibir, por parte del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento, en supuestos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes y profesionales. Se trata de una propuesta que entrará en vigor de forma retroactiva, desde el 5 de julio del 2018, que es la fecha de la entrada en vigor de la Ley de presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y que contempla aplicar hasta un 100% de las retribuciones básicas y complementarias.

El Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado los porcentajes para complementar las retribuciones a percibir por el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento en el supuestos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes y profesionales, desde el primer día de baja médica. El año 2012 se modificaron las percepciones de las prestaciones económicas de los funcionarios y el personal laboral de los entes locales cuando se encuentran en situación de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, aplicando el 100% en los tres primeros meses y, a partir del cuarto mes, el 75% según la Ley de la Seguridad Social. El Pleno del 18 de marzo del 2014 aprobó complementar las prestaciones que percibirá el personal funcionario y laboral por su servicio pero no se especificaron los porcentajes. Por este motivo el actual equipo de gobierno ha llevado la propuesta de especificar los citados tantos por ciento, ya que la disposición adicional 54 de la Ley 6/2018 del 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, posibilita determinar las complementaciones de las retribuciones a cargo de cada administración, a percibir por el personal al servicio de cada administración pública en los supuestos de incapacidad temporal, hasta un máximo del 100% de las retribuciones básicas y complementarias.