Aquest dilluns 17 de desembre s’ha celebrat el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

PLE ORDINARI 18 DE DESEMBRE DE 2018

Aquest dilluns 17 de desembre de 2018 ha tingut lloc el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

En aquest ple, s’ha excusat l’absència del regidor Pere Saumoy (PDeCAT)

1. Aprovació de l’acta anterior.

No s’aprova amb els vots a favor del PDeCAT (4) i en contra d’ERC (5) i la regidora no adscrita (1).

2. Modificació del reglament que regula les prestacions econòmiques d’urgència social que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques.

No s’aprova amb els vots a favor del PDeCAT (4) i en contra d’ERC (5) i la regidora no adscrita (1).

Es proposa modificar el reglament que es va aprovar per acord del Ple del 19 de desembre del 2016 i es va modificar al Ple de 18 de març de 2018, per incorporar els ajuts a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides per a l’adquisició de llibres de text, transport escolar intramunicipal i quota de l’AMPA i també per incloure el pagament dels rebuts de l’IBI.

El reglament inicial regula els ajuts puntuals per a subministraments bàsics com ara l’aigua i la llum així com els comptadors solidaris. Els ajuts per a despeses d’ensenyament com són els llibres, per al transport escolar i per a la quota de l’AMPA, es venen fent via subvencions, el que suposa modificar cada any les bases i després fer la convocatòria, el que fa que una família que s’adreci a l’Ajuntament una vegada començat el curs, ja no pot optar a aquesta subvenció. D’altra banda, aquests ajuts s’han resolt, fins ara, en una mesa per a aquestes subvencions, contemplant només la documentació aportada.

Amb aquesta modificació es proposava l’ampliació del termini per poder atorgar aquest tipus d’ajuts durant tot l’any però amb un pla de seguiment i de treball a complir, treballant conjuntament amb serveis socials i el servei d’ocupació municipal. Es tracta d’un ajut social i per això també es vol fer un seguiment i acompanyament des d’Ocupació amb un pla de formació i ocupació realitzat per professionals. D’altra banda, es proposava que aquest ajut passés de ser una subvenció escolar per a famílies desafavorides a un ajut escolar amb l’acompanyament i ajuda a la família perquè busqui feina o es formi o busqui habitatge i pugui sortir de la situació actual.

Així, la proposta plantejava valorar tots els ajuts en la taula social que es reuneix cada mes amb Serveis Socials del Consell Comarcal i el Servei d’Ocupació Municipal. També es proposava la modificació del dia de les reunions mensuals, per celebrar-les els dimarts en comptes dels dimecres.

3. Proposta d’aprovació de les actes de delimitació dels termes municipals de la Bisbal i el Montmell, Llorenç i Rodonyà.

S’aprova per unanimitat.

La Comissió de Delimitació Territorial, de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha iniciat diversos expedients de delimitació de termes municipals en el marc de l’elaboració del Mapa Municipal de Catalunya.

Entre els mesos de setembre de 2018 i març d’aquest any, es va aprovar per Ple la creació de les Comissions de Delimitació municipal per a la Bisbal del Penedès i Llorenç del Penedès, la Bisbal del Penedès i Rodonyà i la Bisbal del Penedès i el Montmell. Per part de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès la Comissió va estar formada pel secretari municipal, l’arquitecte, els regidors Maguy Antolín i Pere Saumoy i l’alcaldessa Agnès Ferré, que van signar les actes dels dies que van tenir lloc les reunions, que van comptar amb membres dels equips de govern dels altres ajuntaments, tècnics municipals, representants i tècnics de la Generalitat i l’Institut Cartogràfic i propietaris de les finques afectades per les delimitacions existents.

En data de 3 de maig de 2018 es va celebrar la Comissió de Delimitació municipal entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i el de Llorenç del Penedès. Els documents de partida que es van utilitzar eren del 1919. Es van reconèixer fites i no se’n va modificar cap.

En data de 10 de maig de 2018 es va signar l’acta de les operacions de delimitació amb l’Ajuntament de Rodonyà. Per a delimitació amb el municipi de Rodonyà els documents de partida que es van utilitzar eren de l’any 1921. Es van acceptar les fites dels termes, que són les mateixes, i es va adequar la línia del terme a la realitat geogràfica del moment, sense que això suposi cap modificació del traçat.

En data de 15 de maig de 2018 es va signar l’acta de les operacions de delimitació amb l’Ajuntament del Montmell. Per a la delimitació amb el municipi del Montmell, els documents de partida que es van utilitzar eren de l’any 1921. Es van acceptar les fites dels termes, que són les mateixes.

4. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament a l’AMTU (Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà)

S’aprova per majoria amb 4 vots a favor del PDeCAT, 4 vots a favor d’ERC, 1 vot a favor de la regidora no adscrita i 1 vot en contra d’ERC.

L’AMTU és una associació de municipis que treballa per la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic d’arreu de Catalunya. Aquesta associació dona suport tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic. Té 100 entitats associades: 97 municipis i 3 Consells Comarcals. L’entitat treballa per millorar el transport públic i la mobilitat sostenible al país.

El transport urbà és un servei molt important per al municipi però que no és competència directa de l’Ajuntament perquè el municipi compta amb menys de 5.000 habitants. Amb la voluntat d’oferir el millor servei possible, es considera que cal comptar amb suport jurídic i professional que ofereix AMTU. Per al 2019, la quota d’associats a l’AMTU serà de 472€. Aquest import permet que l’Ajuntament compti amb suport tècnic, jurídic i administratiu en temes de mobilitat i transport públic.

5.Conveni amb FCC Aqualia SA per crear un fons de solidaritat per a garantir l’accés a l’aigua potable en compliment de la normativa de pobresa energètica

S’aprova per unanimitat.

El març de 2018 es va modificar, per Ple, el Reglament de prestacions d’urgències socials complint amb la normativa de pobresa energètica. En aquest Ple es planteja l’aprovació del conveni per a la creació d’un fons social de solidaritat per garantir l’accés de tota la ciutadania a l’aigua potable i el compliment de la normativa en matèria de pobresa energètica per part de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la concessionària del servei d’aigua potable, FCC Aqualia SA, donant compliment al que es preveu en l’article 6.3 de la Llei 24/2015, d’aplicació de les mesures d’atenció solidària relacionades amb el subministrament bàsic d’aigua a persones físiques i unitats familiars en risc d’exclusió residencial.

Aqualia aporta 3.500€ a aquest Fons Social. Aquest 2018 l’Ajuntament ja l’ha proveït per fer front als casos sorgits fins ara.

6.Moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam

S’aprova per majoria amb 4 vots a favor del PDeCAT, 5 vots a favor d’ERC i 1 vot en contra de la regidora no adscrita.

Es tracta d’una moció que presenten AMI i l’ACM als Ajuntaments per “denunciar el bloqueig del Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam”.

Podeu consultar el text en aquest enllaç: Mocio AMI – ACM – Ple Ordinari 17 de desembre de 2018

7. Modificació de crèdit.

S’aprova per unanimitat.

S’aprova inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1855/2018 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec a majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos.

A partir d’una revisió d’aquest any d’un ICIO de fa anys, s’ha fet una recaptació extraordinària de més de 284.000€. Com que BASE-Gestió d’Ingressos és qui fa la gestió de la recaptació de l’ICIO, tal com es va aprovar en les dues legislatures anteriors, un percentatge d’aquest import és per BASE per la gestió de la revisió i recaptació. Aquesta modificació de crèdit és per aquest pagament a BASE.

8.Donar compte dels Decrets d’alcaldia

No es vota.

Es dona compte de tots els decrets d’alcaldia signats des de l’últim Ple ordinari fins ara. Tots aquests decrets estan disponibles al portal de transparència des del mateix moment en què es signen.

9.Informe d’alcaldia

No es vota.

L’alcaldessa Agnès Ferré informa sobre dos temes: l’administració electrònica en els òrgans col·legiats i la incorporació d’una nova secretària-interventora.

Administració electrònica

En compliment de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, del Règim Jurídic del sector públic, s’implementa l’administració electrònica als ens locals. El 2017 es va començar a treballar amb les convocatòries electròniques a les Juntes de Govern Local i per al Ple Ordinari d’aquest dilluns ja s’ha fet la convocatòria per via electrònica. Això suposa comoditat, perquè es pot rebre la convocatòria i tenir accés a les propostes i expedients des de qualsevol lloc, a través d’un ordinador; estalvi de paper, perquè tota la documentació està en format digital i es pot consultar sempre i des de qualsevol lloc i, per tant, no cal imprimir-la; i estalvi de personal, perquè no cal destinar recursos a trobar cada regidor perquè signi la convocatòria i anar-hi diverses vegades si no el troba a casa seva.

Incorporació d’una nova secretària-interventora

El passat mes de setembre el Sr. Manel Pahissa, secretari-interventor municipal, va comunicar que a partir del mes de novembre anava, en comissió de servei, a un altre municipi. Per aquest motiu es va iniciar la convocatòria d’interinatge de la plaça de secretari/a-interventor/a.

Es van presentar 12 candidats/tes a la convocatòria. Després del procés de selecció es van adjudicar la plaça a la Sra. Susana Blasón Bayo, que prendrà possessió del càrrec de secretària-interventora al mes de gener.

10.Precs i preguntes

Es contesten les preguntes que els regidors d’ERC i la regidora no adscrita van fer als regidors de l’equip de govern en l’últim ple.

Els regidors d’ERC contesten a les preguntes que els ha fet la ciutadania.

L’equip de govern pren nota de les preguntes que formulen els regidors d’ERC i la regidora no adscrita per respondre-les al pròxim Ple.


PLE ORDINARI 18 DE DESEMBRE DE 2018

CASTELLANO | Este lunes 17 de diciembre del 2018 ha tenido lugar el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

En este pleno, se ha excusado la ausencia del concejal Pere Saumoy (PDeCAT).

1. Aprobación del acta anterior.

No se aprueba con los votos a favor del PDeCAT (4) y en contra de ERC (5) y la concejala no adscrita (1).

2. Modificación del reglamento que regula las prestaciones económicas de urgencia social que tienen la finalidad de atender situaciones de necesidades puntuales, urgentes y básicas.

No se aprueba con los votos a favor del PDeCAT (4) y en contra de ERC (5) y la concejala no adscrita (1).

Se propone modificar el reglamento que se aprobó por acuerdo del Pleno del 19 de diciembre del 2016 y se modificó en el Pleno del 18 de marzo del 2018, para incorporar las ayudas a familias en situaciones socioeconómicas desfavorecidas para la adquisición de libros de texto, para el transporte escolar intramunicipal y para la cuota del AMPA y también para incluir el pago de los recibos del IBI.

El reglamento inicial regula las ayudas puntuales para suministros básicos como por ejemplo el agua y la luz así como los contadores solidarios. Las ayudas para gastos de educación como son los libros , el transporte escolar y la cuota del AMPA, se vienen haciendo vía subvenciones, lo que supone modificar cada año las bases y después hacer la convocatoria, lo que hace que una familia que se dirija al Ayuntamiento una vez iniciado al curso, ya no puede optar a esta subvención. Por otro lado, estas ayudas se han resuelto, hasta ahora, en una mesa para estas subvenciones, contemplando solo la documentación aportada.

Con esta modificación se proponía la ampliación del plazo para poder otorgar este tipo de ayudas durante todo el año pero con un plan de seguimiento y de trabajo a cumplir, trabajando conjuntamente con servicios sociales y el servicio de ocupación municipal. Se trata de una ayuda social y, por eso, también se quiere hacer un seguimiento y acompañamiento des de Ocupació con un plan de formación y ocupación realizado por profesionales. Por otro lado, se proponía que esta ayuda pasase de ser una subvención escolar para familias desfavorecidas a una ayuda escolar con el acompañamiento y ayuda a la familia para que busque trabajo o se forme o busque vivienda y pueda salir de su situación actual.

Así, la propuesta planteaba valorar todas las ayudas en la mesa social que se reúne cada mes con Servicios Sociales del Consell Comarcal y el Servei d’Ocupació Municipal. También se proponía la modificación del día de las reuniones mensuales, para celebrarlas los martes en lugar de los miércoles.

3. Propuesta de aprobación de las actas de delimitación de los términos municipales de la Bisbal y el Montmell, Llorenç y Rodonyà.

Se aprueba por unanimidad.

La Comisión de Delimitación Territorial de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha iniciado varios expedientes de delimitación de términos municipales en el marco de la elaboración del Mapa Municipal de Catalunya.

Entre los meses de septiembre del 2018 y marzo de este año, se aprobó por Pleno la creación de las Comisiones de Delimitación municipal para la Bisbal del Penedès y Llorenç del Penedès, la Bisbal del Penedès y Rodonyà y la Bisbal del Penedès y el Montmell. Por parte del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès la Comisión estuvo formada por el secretario municipal, el arquitecto, los concejales Maguy Antolín y Pere Saumoy y la alcaldesa Agnès Ferré, que firmaron las actas los días que tuvieron lugar las reuniones, que contaron con miembros de los equipos de gobierno de los otros ayuntamientos, técnicos municipales, representantes y técnicos de la Generalitat y el Institut Cartogràfic y propietarios de las fincas afectadas por las delimitaciones existentes.

En fecha de 3 de mayo del 2018 se celebró la Comisión de Delimitación Municipal entre el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y el de Llorenç del Penedès. Los documentos de partida que se utilizaron eran el año 1919. Se reconocieron los hitos y no se modificó ninguno.

En fecha de 10 de mayo del 2018 se firmó el acta de las operaciones de delimitación con el Ayuntamiento de Rodonyà. Para la delimitación con el municipio de Rodonyà los documentos de partida que se emplearon eran del año 1921. Se aceptaron los hitos de los términos, que son los mismos, y se adecuó la línea del término a la realidad geográfica del momento, sin que esto suponga ninguna modificación del trazado.

En fecha de 15 de mayo del 2018 se firmó el acta de las operaciones de delimitación con el Ayuntamiento del Montmell. Para la delimitación con el municipio del Montmell, los documentos de partida que se utilizaron eran del año 1921. Se aceptaron los hitos de los términos, que son los mismos.

4. Aprobación de la adhesión del Ayuntamiento a AMTU (Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà).

Se aprueba por mayoría con 4 votos a favor del PDeCAT, 4 votos a favor de ERC, 1 voto a favor de la concejala no adscrita y 1 voto en contra de ERC.

AMTU es una asociación de municipios que trabaja para la mejora de la movilidad y de las infraestructuras de transporte público en toda Catalunya. Esta asociación presta su apoyo técnico, jurídico y administrativo a sus asociados en el ámbito de la movilidad, infraestructuras y transporte público. Tiene 100 entidades asociadas: 97 municipios y 3 Consells Comarcals. La entidad trabaja para mejorar el transporte público y la movilidad sostenible en el país.

El transporte urbano es un servicio muy importante para el municipio pero que no es competencia directa del Ayuntamiento porqué el municipio cuenta con menos de 5000 habitantes. Con la voluntad de ofrecer el mejor servicio posible, se considera necesario contar con el soporte jurídico y profesional que ofrece AMTU. Para el 2019, la cuota de asociados con AMTU será de 472€. Este importe permite que el Ayuntamiento pueda contar con el soporte técnico, jurídico y administrativo en términos de movilidad y transporte público.

5. Convenio con FCC Aqualia SA para crear un fondo de solidaridad para garantizar el acceso al agua potable en cumplimiento de la normativa de pobreza energética.

Se aprueba por unanimidad.

En marzo del 2018 se modificó, por Pleno, el Reglamento de prestaciones de urgencias sociales cumpliendo con la normativa de pobreza energética. En este Pleno se plantea la aprobación del convenio para la creación de un fondo social de solidaridad para garantizar el acceso de toda la ciudadanía al agua potable y el cumplimiento de la normativa en materia de pobreza energética por parte del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y la concesionaria del servicio de agua potable, FCC Aqualia SA, dando cumplimento a lo que se prevé en el artículo 6.3 de la Ley 24/2015, de aplicación de las medidas de atención solidaria relacionadas con el suministro básico de agua a personas físicas y unidades familiares en riesgo de exclusión residencial.

Aqualia aporta 3.500€ a este Fondo Social. Este 2018 el Ayuntamiento ya lo ha proveído para hacer frente a los casos surgidos hasta ahora.

6. Moción para denunciar el bloqueo jurídico del Tribunal Constitucional y de soporte a los presos políticos que hacen huelga de hambre.

Se aprueba por mayoría con 4 votos a favor del PDeCAT, 5 votos a favor de ERC y un voto en contra de la concejala no adscrita.

Se trata de una moción que presentan AMI y la ACM a los Ayuntamientos para “denunciar el bloqueo del Tribunal Constitucional y de soporte a los presos políticos que hacen huelga de hambre”.

Pueden consultar el texto en este enlace: Mocio AMI – ACM – Ple Ordinari 17 de desembre de 2018

7. Modificación de crédito.

Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba inicialmente el expediente de modificación de crédito núm. 1855/2018 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos.

A partir de una revisión de este año de un ICIO de hace años, se ha hecho una recaudación extraordinaria de más de 284.000€. Como que BASE-Gestión de ingresos es quién hace la gestión de la recaudación del ICIO, tal como se aprobó en las dos legislaturas anteriores, un porcentaje de este importe es para BASE por la gestión de la revisión y la recaudación. Esta modificación de crédito es para este pago a BASE.

8. Dar cuenta de los Decretos de alcaldía.

No se vota.

Se da cuenta de todos los decretos de alcaldía firmados desde el último Pleno ordinario hasta ahora. Todos estos decretos están disponibles en el portal de transparencia desde el mismo momento en el cual se firman.

9. Informe de alcaldía.

No se vota.

La alcaldesa Agnès Ferré informa sobre dos temas: la administración electrónica en los órganos colegiados y la incorporación de una nueva secretaria-interventora.

Administración electrónica

En cumplimiento de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, del Régimen Jurídico del sector público, se implementa la administración electrónica en los entes locales. En el 2017 se empezó a trabajar con las convocatorias electrónicas a las Juntas de Gobierno Local y para el Pleno Ordinario de este lunes ya se ha hecho la convocatoria por vía electrónica. Esto supone comodidad, porqué se puede recibir la convocatoria y tener acceso a las propuestas y expedientes desde cualquier sitio, a través de un ordenador; ahorro de papel, porqué toda la documentación está en formato digital y se puede consultar siempre y desde cualquier sitio y, por lo tanto, no hace falta imprimirla; y ahorro de personal, porqué no hace falta destinar recursos a encontrar a cada concejal para que firme la convocatoria e ir varias veces si no se le encuentra en su casa.

Incorporación de una nueva secreataria-interventora

El pasado mes de septiembre el Sr. Manel Pahissa, secretario-interventor municipal, comunicó que a partir del mes de noviembre se iría, en comisión de servicio, a otro municipio. Por este motivo se inició la convocatoria de interinaje de la plaza de secretario/a-interventor/a.

Se presentaron 12 candidatos/tas a la convocatoria. Después del proceso de selección se le adjudicó la plaza a la Sra. Susana Blasón Bayo, que tomará posesión del cargo de secretaria-interventora en el mes de enero.

10. Ruegos y preguntas.

Se responde a las preguntas que los concejales de ERC y la concejala no adscrita hicieron a los concejales del equipo de gobierno en el último pleno.

Los concejales de ERC contestan a las preguntas que les ha hecho la ciudadanía.

El equipo de gobierno toma nota de las preguntas que formulan los concejales de ERC y la concejala no adscrita para responderlas en el próximo Pleno.