L’Equip de Govern considera inadmissible la manca de reacció de la companyia Aqualia i considera que es tracta d’una negligència greu per part de l’empresa

COMUNICAT DE L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS SOBRE EL SERVEI QUE PRESTA AQUALIA AL MUNICIPI

El nucli de la Bisbal, l’Ortigós i els polígons industrials del municipi han patit manca de servei del subministrament d’aigua des del dimecres 19 de setembre a les 6 del matí fins al dijous 20 de setembre a mitja tarda.

La companyia Aqualia va avisar, el dimarts a la tarda, que dimecres al matí canviaria el bombeig del pou del Manyé afirmant que això no suposaria cap problema greu de subministrament i que, com a molt, hi hauria un tall puntual i de poca durada el dimecres al migdia. La realitat va ser molt diferent: dimecres a les 6 del matí el pou del Priorat estava buit perquè el bombeig del pou del Manyé no funcionava des de dimarts i, la previsió que tenien que l’aigua del dipòsit era suficient fins que la bomba estigués arreglada, no es va complir.

Segons la companyia, després d’arreglar el bombeig el dimecres a la tarda, es va començar a bombar aigua cap al dipòsit del Priorat però, a causa de les hores que van estar les canonades buides, es van formar bosses d’aire que van fer que l’aigua no arribés. Per aquest motiu, segons Aqualia, el municipi va estar gairebé 24 hores traient bosses d’aire de les canonades fins que dijous a la tarda es va restablir el servei.

Des de l’equip de govern, volem fer saber que les actuals infraestructures de l’aigua no han contribuït al bon servei, com tampoc ho han fet les següents decisions de l’anterior equip de govern:

-El mal disseny de la xarxa d’aigua que surt del dipòsit del Priorat i va al nucli, l’Ortigós i els polígons, sense que hi hagi cap més dipòsit.

-El fet que no hi hagi cap connexió directa del dipòsit del Priorat al barri de la Riba, el barri bisbalenc més proper al Priorat de la Bisbal.

-La construcció de l’esmentat dipòsit del Priorat sense telecontrol instal·lat, una decisió inadmissible tenint en compte que va costar 1.500.000€.

-L’anterior equip de govern va renunciar a l’aigua de l’Ebre l’any 2007. Si no hi hagués renunciat, el pou del Manyé ara tindria el cabal suficient per donar consum a la Bisbal.

-Tot i que la Comissió de seguiment i control del servei d’abastament d’aigua i clavegueram va crear-se el 2009, ja que la clàusula 15 del plec de la concessió contemplava la creació d’aquesta comissió, no ha estat fins a l’actual mandat que l’actual govern va adonar-se que no estava constituïda i la va formar. Des del 2015 l’Ajuntament de la Bisbal fa reunions mensuals amb la companyia concessionària del servei d’aigües i porta un control més exhaustiu sobre el compliment del contracte.

Des de l’Equip de Govern considerem inadmissible la manca de reacció de la companyia Aqualia i considerem que es tracta d’una negligència greu per part de l’empresa, ja que els fets ocorreguts aquests dies són fruit d’una mala previsió, ja que la companyia no va assegurar el subministrament d’aigua fins passades més de 24h i no va valorar la possibilitat que el dipòsit es quedés sense aigua mentre es canviava el bombeig. Per aquests motius i els que exposem en la següent pàgina, des de l’Ajuntament s’ha decidit iniciar l’expedient informatiu per aplicar les penalitzacions marcades al contracte de la concessió, signat el 2008 amb l’anterior equip de govern. També iniciem una auditoria externa per la mala gestió del servei d’abastament d’aigua.

Més enllà de les accions legals que emprendrà l’equip de govern, des de l’Ajuntament fem una crida perquè els veïns i les veïnes, particulars i empresaris, afectats i afectades per l’avaria, entrin instàncies a l’Ajuntament (presencialment o de forma telemàtica, a través del web de l’Ajuntament www.bisbalpenedes.com) posant de manifest els danys ocasionats per aquesta manca d’aigua, aportant la documentació que considerin oportuna. L’Ajuntament  trametrà a la concessionària tota la informació i demanarà a la companyia que es compensi la ciutadania.

El servei d’abastament d’aigua és un servei bàsic i la companyia que el gestiona té l’obligació de garantir-lo. S’entén i s’accepta que hi pugui haver talls puntuals del servei per avaries o obres de millora, sempre que s’avisi amb la màxima antelació possible i es posin els mitjans per garantir-ne el subministrament el més ràpid possible. Ara bé, considerem que no es pot permetre que centenars d’usuaris es quedin sense aigua per una manca de previsió de l’empresa que gestiona el servei, és a dir, Aqualia.

DESPRÉS DE LA INTERRUPCIÓ EN EL SERVEI D’AIGUA D’AQUESTA SETMANA, L’AJUNTAMENT HA ENGEGAT UNA AUDITORIA EXTERNA ON TAMBÉ TINDRAN CABUDA LES SEGÜENTS INCIDÈNCIES

-Octubre de 2015: l’Ajuntament lliura a  la companyia concessionària un recull sobre el servei d’abastament d’aigua referent a fraus, fuites, queixes pel manteniment d’usuaris del servei d’abastament d’aigua, així com l’estat de diverses canonades i dipòsits sense manteniment.

-Desembre de 2015: s’inicien les reunions de la Comissió de Seguiment i control de la concessió del servei d’abastament d’aigua i clavegueram.

-Juny de 2016: la nit de Sant Joan, la companyia concessionària informa que el pou que abasteix l’Esplai no té aigua. L’equip de govern no tenia constància ni va ser informat per la companyia que el nivell d’aigua estava baixant fins al límit de quedar sec. L’Ajuntament va iniciar els tràmits per construir un pou nou, les obres del qual finalitzaran aquest 2018.

-Octubre de 2017: Els veïns del nucli de la Bisbal, l’Ortigós i el polígon es queden sense aigua durant més de 48h i Aqualia no ofereix cap servei alternatiu. L’octubre de 2017 va haver-hi una avaria, causada per les tempestes de la setmana anterior, a l’equip electromecànic del pou que abasteix del dipòsit del Priorat. La falta d’entrada d’aigua del pou al dipòsit va provocar que aquest es buidés i els veïns del nucli de la Bisbal, l’Ortigós i el polígon van quedar-se sense aigua.

26 d’octubre de 2017: En la Comissió de seguiment i control de la concessió de servei d’abastament d’aigua i clavegueram s’aprova el protocol d’avaries.

protocol d'avaries aqualia

-Abril de 2018: es talla el subministrament d’aigua al carrer Toledo del Priorat per taps de calç, durant quatre dies, sense alternatives de subministrament per part d’Aqualia. Es fa evident la manca de comunicació d’Aqualia cap a l’Ajuntament, ja que aquests talls van ser informats pel veïnat i no pas per la companyia. A més, segons vam poder saber, els veïns van trucar al telèfon d’avaries d’Aqualia i les respostes que van rebre per part de l’empresa van ser “no hi ha cap avaria donada d’alta” o “hi ha avaries més urgents, quan acabin ja hi aniran”. L’empresa concessionària no va prendre cap mesura excepcional, incomplint així el protocol d’avaries que es va aprovar el 26 d’octubre de 2017.

-Setembre de 2018: el dimarts 18 de setembre Aqualia va avisar l’alcaldessa que dimecres canviaria la bomba del pou del Manyé i va afirmar que aquesta reparació no provocaria talls en el subministrament d’aigua, només alguna petita interrupció puntual al migdia. A més, l’empresa va explicar a l’Ajuntament que el dipòsit d’aigua del Priorat està mig ple i que tenia la capacitat suficient per garantir el subministrament d’aigua fins que el nou equip de bombeig tornés a funcionar. Dimecres a les 6 del matí no hi havia aigua al nucli i es va avisar al personal de l’empresa. Segons ens van dir, van desplaçar-se al dipòsit a quarts de 8 i el van trobar vuit. L’empresa va afirmar  que, sobre les cinc o les sis de la tarda de dimecres, ja hi hauria aigua. Dijous a les 12h del migdia  encara no hi ha servei al nucli, sense que la companyia hagués garantit el servei amb cap mesura excepcional. En vista de la situació, l’Ajuntament porta una cuba perquè els veïns poguessin anar-hi a buscar aigua.

-Caps de setmana i estius del 2016, 2017 i part del 2018: l’Ajuntament rep queixes continuades dels usuaris del Papagai pels continus taps de calç que provoquen que no hi hagi servei d’aigua. Per part de la companyia s’aporten solucions provisionals que no garanteixen el servei. El 2018 l’Ajuntament aprova inversions en la xarxa d’aigua del Papagai.

La informació de totes aquestes incidències quedarà recollida i s’avaluarà a l’auditoria externa sobre la gestió del servei d’abastament d’aigua.


CASTELLANO | El núcleo de la Bisbal, l’Ortigós y los polígonos industriales del municipio han sufrido la falta del servicio de suministro de agua desde el miércoles 19 de septiembre a las 6 de la mañana hasta el jueves 20 de septiembre a media tarde.

La compañía Aqualia avisó, el martes por la tarde, de que el miércoles cambiaria el bombeo del Pou del Manyé afirmando que esto no supondría ningún problema grave de suministro y que, como mucho, habría un corte puntual y de poca duración el miércoles al mediodía. La realidad fue muy diferente: el miércoles a las 6 de la mañana el pozo del Priorat estaba vacío porque el bombeo del Pou del Manyé no funcionaba desde el martes y, la previsión que tenían de que el agua del depósito era suficiente hasta que la bomba estuviese arreglada, no se cumplió.

Según la compañía, después de arreglar el bombeo el miércoloes por la tarde, se empezó a bombear agua hacia el depósito del Priorato pero, a causa de las horas que las tuberías estuvieron vacías, se formaron bolsas de aire que hicieron que no llegase el agua. Por este motivo, según Aqualia, el municipio estuvo más de 24 horas sacando bolsas de aire de las tuberías hasta que el jueves por la tarde se restableció el servicio.

Desde el equipo de gobierno, queremos hacer saber que las actuales infraestructuras de agua no han contribuido al servicio, como tampoco lo han hecho las siguientes decisiones del anterior equipo de gobierno:

-El mal diseño de la red de agua que sale del depósito del Priorato y va al núcleo, l’Ortigós y los polígonos, sin que haya ningún otro depósito.

-El hecho que no haya ninguna conexión directa del depósito del Priorato al barrio de la Ri ba, el barrio bisbalenc más cercano al Priorat de la Bisbal.

-La construcción de dicho depósito del Priorat sin tele control instalado, una decisión inadmisible teniendo en cuenta que costó 1.500.000€.

-El anterior equipo de gobierno renunció al agua del Ebro el año 2007. Si no hubiese renunciado, el pozo del Manyé tendría el cabal suficiente para dar consumo a la Bisbal.

-Aunque la Comisión de seguimiento y control del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado se creó en el 2009, ya que la cláusula 15 del pliego de la concesión contemplaba la creación de esta comisión, no ha sido hasta el actual mandato que el actual gobierno se dio cuenta que no estaba constituida y la formó. Desde el 2015 el Ayuntamiento de la Bisbal hace reuniones mensuales con la compañía concesionaria del servicio de aguas y lleva un control más exhaustivo sobre el cumplimiento del contrato.

Desde el Equipo de Gobierno consideramos inadmisible la falta de reacción de la compañía Aqualia y consideramos que se trata de una negligencia grave por parte de la empresa, ya que los hechos acontecidos estos días son fruto de una mala previsión, puesto que la compañía no aseguró el suministro de agua hasta pasadas más de 24h y no valoró la posibilidad que el depósito se quedase si agua mientras se cambiaba el bombeo. Por estos motivos y los que se exponen en la siguiente página, desde el Ayuntamiento se ha decidido iniciar un expediente informativo para aplicar las penalizaciones marcadas en el contrato de la concesión, firmado el 2008 con el anterior equipo de gobierno. También iniciamos una auditoría externa por la mala gestión del servicio de abastecimiento de agua.

Más allá de las decisiones legales que emprenderá el equipo de gobierno, desde el Ayuntamiento hacemos un llamamiento para que los vecinos y las vecinas, particulares y empresas, afectados y afectadas por la avería, entren instancias en el Ayuntamiento (presencialmente o de forma telemática, a través de la página web www.bisbalpenedes.com) poniendo de manifiesto los daños ocasionados por esta falta de agua, aportando la documentación que consideren oportuna. El Ayuntamiento hará llegar a la concesionaria toda la información y pedirá a la compañía que se compense a la ciudadanía.

El servicio de abastecimiento de agua es un servicio básico y la compañía que lo gestiona tiene la obligación de garantizarlo. Se entiende y se acepta que pueda haber cortes puntuales del servicio por averías o obras de mejora, siempre que se avise con la máxima antelación posible y se pongan los medios para garantizar el suministro lo más rápido posible. Ahora bien, consideramos que no se puede permitir que centenares de usuarios se queden sin agua por una falta de previsión de la empresa que gestiona el servicio, es decir, Aqualia.

DESPÚES DE LA INTERRUPCIÓN EN EL SERVICIO DE AGUA DE ESTA SEMANA, EL AYUNTAMIENTO HA INICIADO UNA AUDITORÍA EXTERNA DONDE TAMBIÉN SE INCLUIRÁN LAS SIGUIENTES INCIDENCIAS

-Octubre del 2015: el Ayuntamiento libra a la compañía concesionaria documentación sobre el servicio de abastecimiento de agua que hace referencia a fraudes, escapes, quejas por el mantenimiento de los usuarios del servicio de abastecimiento de agua, así como por el estado de varias tuberías y depósitos sin mantenimiento.

-Diciembre del 2015: Se inician las reuniones de la Comisión de Seguimiento y control de la concesión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado.

-Junio del 2016: la noche de San Juan, la compañía concesionaria informa que el pozo que abastece l’Esplai no tiene agua. El equipo de gobierno no tenía constancia ni había sido informado de que el nivel de agua estaba bajando hasta el límite de quedarse seco. El Ayuntamiento inició los trámites para construir un pozo nuevo, cuyas obras finalizaran este 2018.

-Octubre del 2017: Los vecinos del núcleo de la Bisbal, l’Ortigós y el polígono se quedan si agua durante más de 48h y Aqualia no ofrece ningún servicio alternativa. En octubre del 2017 hubo una avería, causada por las tormentas de la semana anterior, en el equipo electromecánico del pozo que abastece el depósito del Priorat. La falta de entrada de agua del pozo al depósito provocó que este se vaciase y los vecinos del núcleo de la Bsibal, l’Ortigós y el polígono se quedaron sin agua.

-26 de octubre del 2017: En la Comisión de seguimiento y control de la concesión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarilado se aprueba el protocolo de averías.

protocol d'avaries aqualia

-Abril del 2018: se corta el suministro de agua en la calle Toledo del Priorato por tapones de cal, durante cuatro días, sin alternativas de suministro por parte de Aqualia. Se hace evidente la falta de comunicación de Aqualia hacia el Ayuntamiento ya que, estos cortes, fueron informados por el vecindario y no por la compañía. Además, según pudimos saber, los vecinos llamaron al teléfono de averías y las respuestas que recibieron por parte de la empresa fueron “no hay ninguna avería dada de alta” o “hay averías más urgentes, cuando terminen irán”. La empresa concesionaria no tomó ninguna medida excepcional, incumpliendo así el protocolo de averías que se aprobó el 26 de octubre del 2017.

-Septiembre del 2018: el martes 18 de septiembre Aqualia avisó a la alcaldesa de que el miércoles cambiaria la bomba del Pou del Manyé y afirmó que esta reparación no provocaría cortes en el suministro de agua, solo alguna pequeña interrupción puntual a mediodía. Además, la empresa explicó al Ayuntamiento que el depósito de agua del Priorat estaba medio lleno y que tenía capacidad suficiente para garantizar el suministro de agua hasta que el nuevo equipo de bombeo volviese a funcionar. El miércoles a las 6 de la mañana no había agua en el núcleo y se avisó a la empresa. Según se nos dijo, los técnicos se desplazaron al depósito entre las 7 y las 8 de la mañana y se lo encontraron vacío. La empresa afirmó que, sobre las cinco o las seis de la tarde del miércoles, ya habría agua. El jueves a las 12h del mediodía todavía no había servicio en el núcleo, sin que la compañía hubiese garantizado el servicio con ningún tipo de medida excepcional. En vista de la situación, el Ayuntamiento trajo una cuba para que los vecinos pudiesen ir a buscar agua.

-Fines de semana y veranos del 2016, 2017 y 2018: el Ayuntamiento recibe quejas continuas de los usuarios del Papagai por los continuos tapones de cal que provocan que no haya servicio de agua. Por parte de la compañía se aportan soluciones provisionales que no garantizan el servicio. El 2018 el Ayuntamiento aprueba inversiones en la red de agua del Papagai.

La información de todas estas incidencias quedará recogida y se evaluará en la auditoría externa sobre la gestión del servicio de abastecimiento de agua.