Resum dels punts tractats en el Ple Ordinari del 17 de setembre de 2018

PLE ORDINARI 17 SETEMBRE 2018

Aquest dilluns 17 de setembre a les 19h ha tingut lloc el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Tot seguit us detallem els punts que s’hi han tractat.

 1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 18 de juny de 2018.

S’aprova amb 10 vots a favor: 5 del PDeCAT, 4 d’ERC i 1 de la regidora no adscrita Maguy Antolín.

 1. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 27 de juny de 2018.

S’aprova amb els vots a favor de 9 regidors: 4 del PDeCAT, 4 d’ERC i 1 de la regidora no adscrita Maguy Antolín.

 1. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 25 de juliol de 2018.

S’aprova amb 8 vots a favor: 3 del PDeCAT i 5 d’ERC.

 1. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 22 d’agost de 2018.

No s’aprova. Vots a favor: 5 del PDeCAT. Vots en contra: 5 d’ERC i 1 de la regidora no adscrita Maguy Antolín.

 1. Nomenament de Paulino Oviedo com a Jutge de Pau titular.

S’aprova. Vots a favor: 5 del PDeCAT i 1 de la regidora no adscrita. Vots en contra: 5 d’ERC.

PAULINO OVIEDO - JUTGE DE PAU
Paulino Oviedo

Explicació del punt: El passat mes de març el jutge de Pau, Jose Maria Cuadros, va presentar la seva dimissió. A partir d’aquí es va iniciar la tramitació per tornar a convocar la plaça de Jutge de Pau titular. S’ha presentat una sola proposta, la de Paulino Oviedo, que ha estat nomenat Jutge de Pau en aquest ple.

 1. Aprovació de les festes locals 2019.

S’aprova per unanimitat.

Explicació del punt: En aquest punt es proposava que les festes locals per a l’any 2019 siguin: dimarts 23 d’abril de 2019 (l’endemà de Dilluns de Pasqua) i el divendres 16 d’agost de 2019 (l’endemà del dia central de la Festa Major)

 1. Aprovació del projecte d’estatuts de la mancomunitat de l’Albornar amb les modificacions acordades per l’Assemblea general als Ajuntaments mancomunats.

S’aprova per unanimitat.

Explicació del punt: L’Assemblea General de la Mancomunitat de l’Albornar va acordar inicialment la modificació de l’article 19 dels Estatuts el 19 de maig de 2017. Aquest acord va ser publicat al BOPT i al DOGC el 8 de juny de 2017, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Penedès va informar-ne favorablement el 19 de juliol de 2017 i també la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del 30 de juny de 2017. A més, els quatre ajuntaments mancomunats han exposat al públic, durant 30 dies, l’anunci d’aprovació inicial dels Estatuts, sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions. Després de l’Assemblea General de la Mancomunitat, el 27 de desembre de 2017 es va aprovar definitivament la modificació dels Estatuts. El 2 de març de 2018 va arribar l’informe favorable de la subdirecció General d’Assistència Jurídica i Règim Local (DGAL – Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge) i, a partir d’aquest informe, l’Assemblea General de la Mancomunitat de l’Albornar del dia 29 de març de 2018 va aprovar el projecte d’Estatuts de la Mancomunitat de l’Albornar, amb les modificacions acordades, que és la que s’ha aprovat en aquest ple.

 1. Modificació de crèdit.

No s’aprova. Vots a favor: 5 del PDeCAT. Vots en contra: 5 d’ERC i 1 de la regidora no adscrita.

                Explicació del punt:

Es proposava incrementar les partides següents:

 -Serveis tècnics en 12.150€, que és la part proporcional del sou d’arquitecte per aquest 2018 del conveni amb el CCBP del punt 10 d’aquest mateix Ple. L’arquitecte que tenia plaça a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es va jubilar al juliol i ara hi ha una contractació provisional d’un arquitecte fins que es cobreixi de forma definitiva amb la convocatòria d’una plaça de funcionari. Com que hi ha molta feina d’inspecció en obres en règim de comunicació, es proposa signar un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (punt 10) per poder tenir un arquitecte tres dies a la setmana per dur a terme aquestes tasques.

-Educador de carrer en 2.300€, que és l’import per aquest 2018 (octubre, novembre i desembre). Des de l’Àrea d’Acció Social del Consell Comarcal s’ha creat el servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc i la Bisbal forma part d’aquest projecte. El projecte ofereix atenció individualitzada, i en grups, als adolescents, donant suport i guia en la recerca de recursos per afavorir la seva integració social i laboral. Es tracta d’un servei regulat al Contracte-Programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Penedès. Es finança des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i des dels ajuntaments que hi participen. El servei estava previst que s’oferís a les tardes, de dilluns a divendres, a medi obert i a La Cova Jove, a partir de l’1 d’octubre i fins al desembre de 2019 (‘import total d’octubre de 2018 a desembre de 2019 ascendia a 11.500€).

-Compra de vehicle en 13.500€. Al pressupost 2018 hi ha partida de rènting de vehicles i, mitjançant aquest sistema, la brigada municipal comptarà amb una furgoneta però, a més, a través de la compra agregada de l’ACM, es proposava la compra d’un vehicle per al Servei d’Informació i Inspecció Municipal. El vehicle que es volia adquirir és un Dacia Duster per 10.750€ + IVA + taxes de matriculació.

Es proposava rebaixar les partides següents:

-Fons de contingència, en 22.320’65€. L’Ajuntament té un fons de contingència, una reserva que està obligat a tenir des que l’Ajuntament té un Pla d’ajust (des del 2012). La normativa diu que es poden utilitzar aquests fons per a despeses extraordinàries que no estiguin al pressupost. Per això es proposava fer aquesta modificació de crèdit.

Subvencions a empreses per la creació de llocs de treball, en 2.300€. La partida és de 10.000€ i queden 7.500€ de subvencions per aprovar, amb la qual cosa resten 2.500€.

-Rènting de vehicles, en 3.329’35€. Aquesta partida hauria quedat amb 1.670’65€, que és l’import que l’Ajuntament necessita per fer el rènting d’una furgoneta per a la brigada per aquest 2018.

 1. Aprovació del nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals hi ha d’estar representat l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

No s’aprova. Vots a favor: 5 del PDeCAT. Vots en contra: 5 d’ERC i 1 de la regidora no adscrita.

Explicació del punt: Amb el canvi en l’equip de govern calia modificar el nomenament dels representants de la Corporació en els següents organismes i entitats:

 • Consell Escolar de l’Escola Ull de Vent: Es proposava la regidora d’Ensenyament, Leo Uceda (abans era la regidora Maguy Antolín)
 • Consell Escolar de l’IES Nord: Es proposava la regidora d’Ensenyament, Leo Uceda (abans era la regidora Maguy Antolín)
 • Junta Pericial cadastre de rústica: Es proposava la regidora de Medi Ambient i Territori, Leo Uceda (abans la representant era la regidora Maguy Antolín)
 • Mancomunitat de l’Albornar: Es proposava l’alcaldessa Agnès Ferré (ja hi era), la regidora Judith Vidal (abans ocupava aquest lloc la regidora Maguy Antolín) i el regidor Pere Saumoy (ja hi era).
 1. Ratificació del Decret d’Alcaldia 2018-0327 de data 16/07/2018 d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès al conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.

No s’aprova. Vots a favor: 5 del PDeCAT. Vots en contra: 5 d’ERC i 1 de la regidora no adscrita.

Explicació del punt: L’Ajuntament té molta feina d’inspecció d’obres en règim de comunicació i, amb aquest conveni, es volia optar a tenir un arquitecte, tres dies a la setmana, per dur a terme les tasques d’aquesta àrea. Per aquest motiu, el 16 de juliol l’alcaldessa Agnès Ferré va signar un Decret d’Alcaldia del que es proposava l’aprovació al Ple, per disposar del servei d’arquitecte municipal a través del CCBP.

*Aquest punt va lligat a la modificació de crèdit del punt 8, que tampoc s’ha aprovat.

 1. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles.

No s’aprova. Vots a favor: 5 del PDeCAT. Vots en contra: 5 d’ERC i 1 de la regidora no adscrita Maguy Antolín.

Explicació del punt: A conseqüència de l’increment del valor cadastral de diverses propietats, l’Ajuntament ha recaptat més impostos, amb un increment de 101.344’08€. El punt que es volia aprovar, a proposta de la Regidoria d’Hisenda, consistia en no cobrar aquest increment de contribució i rebaixar l’IBI, passant d’un tipus impositiu del 0’80% al 0’75%. Això implicaria que l’Ajuntament ingressaria 101.344’08€ menys el 2019, que és l’increment provocat per la revisió cadastral.

La Direcció General del Cadastre va començar el 2013 un procés d’actualització de totes les finques donades d’alta al cadastre, incorporant les alteracions detectades en la cartografia i en les bases de dades cadastrals, un procés que s’ha anat fent arreu de la geografia espanyola. Es consideren alteracions les construccions que no estan a la base del cadastre i que no tributen.

Durant el 2016, una empresa externa va fer el treball de camp a la Bisbal i va entregar els expedients de les alteracions detectades a SEGIPSA (Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio S.A.), que va revisar els expedients i va entregar-los a la Gerència del Cadastre.

La Gerència del Cadastre va fer una segona validació i correcció dels expedients i, al final d’aquest procés, va preparar i enviar notificacions als propietaris afectats pels expedients de regulació. Així, diversos propietaris van rebre una notificació amb l’explicació del motiu de l’expedient (alteració detectada) i les explicacions tècniques corresponents, adjuntant un full de pagament d’una taxa de 60€ a cada immoble regularitzat, pels treballs realitzats per la Direcció del Cadastre.

L’any 2018 els afectats han rebut una carta de pagament per abonar l’IBI corresponent a aquestes alteracions i, a conseqüència d’aquest increment del valor cadastral de diverses propietats, els titulars han pagat més i l’Ajuntament ha recaptat més, sense que hi hagi hagut cap pujada del tipus impositiu de l’IBI. Per aquest motiu, i tenint en compte que l’Ajuntament hauria recaptat 101.344’08€ més aquest 2018, des de la Regidoria d’Hisenda es proposava no cobrar aquest increment de contribució i rebaixar l’IBI de tots els propietaris.

 1. Aprovació dels comptes generals 2017.

S’aprova. Vots a favor: 5 del PDeCAT i 1 de la regidora no adscrita Maguy Antolín. Vots en contra: 5 d’ERC.

Explicació del punt: S’aproven els comptes generals de 2017 després que la Comissió de Comptes es reunís el 27 de juliol i informés favorablement del Compte General de l’exercici 2017 amb 6 vots ponderats a favor (PDeCAT i PSC) i 5 vots ponderats en contra (ERC).

Es tracta d’uns comptes generals anivellats i sanejats amb capacitat de finançament amb un Deute viu en quant a la ràtio de 39,25% i, per tant, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és solvent.

El compte General de 2017 compleix tots els paràmetres que estableix la llei, de la mateixa manera que es complien el 2016, però no en els anys anteriors. Per aquest motiu s’ha pogut fer inversió des del 2016, ja que l’acompliment d’aquests requisits és condició indispensable per poder realitzar inversió.

S’acompleix:

-La ràtio d’endeutament del 39,25% (a principis de legislatura es superava el màxim permès per la llei, que és del 110%)

-Dies del període mitjà de pagament de 28,28 dies (a principis de la legislatura es superava el màxim permès per la llei, que és de 30 dies)

                -Compliment de la regla de la despesa 

                -Equilibri patrimonial i financer

 1. Es dóna compte de l’informe de secretaria intervenció del període mitjà de pagament del primer trimestre del 2018, que ha estat de 24,74 dies.
 1. Es dóna compte de l’informe de secretaria intervenció del període mitjà de pagament del segon trimestre del 2018, que ha estat de 24,06 dies.
 1. Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia.
 1. Torn de Precs i preguntes.


PLE ORDINARI 17 SETEMBRE 2018

Este lunes 17 de septiembre a las 19h ha tenido lugar el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. A continuación os detallamos los puntos que se han tratado.

 1. Aprobación del acta del Pleno ordinario del 18 de junio del 2018.

Se aprueba con 10 votos a favor: 5 del PDeCAT, 4 de ERC y 1 de la concejala no adscrita Maguy Antolín.

2. Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 27 de junio del 2018.

Se aprueba con los votos a favor de 9 concejales: 4 del PDeCAT, 4 de ERC y 1 de la concejala no adscrita Maguy Antolín.

3. Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 25 de julio del 2018.

Se aprueba con 8 votos a favor: 3 del PDeCAT y 5 de ERC

4. Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 22 de agosto del 2018.

No se aprueba. Votos a favor: 5 del PDeCAT. Votos en contra: 5 de ERC y 1 de la concejala no adscrita Maguy Antolín.

5. Nombramiento de Paulino Oviedo como Juez de Paz titular.

Se aprueba. Votos a favor: 5 del PDeCAT y 1 de la concejala no adscrita Maguy Antolín. Votos en contra: 5 de ERC.

PAULINO OVIEDO - JUTGE DE PAU
Paulino Oviedo

Explicación del punto: El pasado mes de marzo el juez de Paz, José María Cuadros, presentó su dimisión. A partir de aquí se inició la tramitación para volver a convocar la plaza de Juez de paz titular. SE ha presentado una sola persona, Paulino Oviedo, que ha sido nombrado Juez de Paz en este pleno.

6.Aprobación de las fiestas locales 2019.

Se aprueba por unanimidad.

Explicación del punto: En este punto se proponía que las fiestas locales para el año 2019 sean: el martes 23 de abril del 2019 (el día siguiente al Lunes de Pascua) y el viernes 16 de agosto del 2019 (el día después del día central de la Fiesta Mayor)

7. Aprobación del proyecto de estatutos de la Mancomunitat del Albornar con las modificaciones acordadas por la Assemblea general en los Ayuntamientos mancomunados.

Se aprueba por unanimidad.

Explicación del punto: La Assemblea General de la Mancomunitat del Albornar acordó inicialmente la modificación del artículo 19 de los Estatutos el 19 de mayo del 2017. Este acuerdo fue publicado en el BOPT y en el DOGC el 8 de junio del 2017, la Junta de Gobierno del Consell Comarcal del Baix Penedès informó favorablemente el 19 de julio del 2017 como también lo hizo la Junta de Gobierno de la Diputació de Tarragona el 30 de junio del 2017. Además, los cuatro ayuntamientos mancomunados han expuesto al público, durante 30 días, el anuncio de  aprobación inicial de los Estatutos, sin que se hayan presentado reclamaciones ni alegaciones. Después de la Assemblea General de la Mancomunitat, el 27 de diciembre del 2017 se aprobó definitivamente la modificación de los Estatutos. El 2 de marzo del 2018 llegó el informe favorable de la subdirección General de Asistencia Jurídica y Régiment Local (LGAL – Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge) y, a partir de este informe, la Assemblea General de la Mancomunitat de l’Albornar del día 29 de marzo del 2018 aprobó el proyecto de Estatutos de la Mancomunitat de l’Albornar, con las modificaciones acordadas, que es la que se ha aprobado en este pleno.

8. Modificación de crédito.

No se aprueba. Votos a favor: 5 del PDeCAT. Votos en contra: 5 de ERC y 1 de la concejala no adscrita.

                Explicación del punto:

Se proponía incrementar les partidas siguientes:

-Servicios técnicos en 12.150€, que es la parte proporcional del sueldo de arquitecto para este 2018 del convenio con el CCBP del punto 10 del mismo Pleno. El arquitecto que tenía plaza en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se jubiló en julio y ahora hay una contratación provisional de un arquitecto hasta que se cubra de forma definitiva con la convocatoria de una plaza de funcionario. Como que hay mucho trabajo de inspección en obras en régimen de comunicación, se propone firmar un convenio con el Consell Comarcal del Baix Penedès (punto 10) para poder tener un arquitecto tres días a la semana para llevar a cabo estos trabajos.

-Educador de calle en 2.300€, que es el importe para este 2018 (octubre, noviembre y diciembre). Desde el Área de Acción Social del Consell comarcal se ha creado el servicio de acompañamiento socio educativo para adolescentes en situación de riesgo y la Bisbal forma parte de este proyecto. El proyecto ofrece atención individualizada, y en grupos, a los adolescentes, dándoles soporte y guía en búsqueda de recursos para favorecer su integración social y laboral. Se trata de un servicio regulado en el Contracte-Programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies y el Consell comarcal del Baix Penedès. Se financia desde el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies y desde los ayuntamientos que participan. El servicio estaba previsto que se ofreciese por las tardes, de lunes a viernes, a medio abierto y en La Cova Jove, a partir del 1 de octubre y hasta diciembre del 2019 (el importe total de octubre del 2018 a diciembre del 2019 ascendía a 11.500€).

Compra de un vehículo en 13.500€. En el presupuesto 2018 hay una partida de renting de vehículos y, mediante este sistema, la brigada municipal contará con una furgoneta pero, además, a través de la compra agregada de la ACM, se proponía la compra de un vehículo para el Servicio de Información e Inspección Municipal. El vehículo que se quería adquiririr es un Dacia Duster por 10.750€ + IVA + tasas de matriculación.

Se proponía rebajar las partidas siguientes:

-Fondo de contingencia, en 22.320’65€. El Ayuntamiento tiene un fondo de contingencia, una reserva que está obligado a tener desde que el Ayuntamiento tiene un Plan de ajuste (desde el 2012). La normativa dice que se pueden utilizar estos fondos para gastos extraordinarios que no estén en el presupuesto. Por eso se proponía hacer esta modificación de crédito.

-Subvenciones a empresas para la creación de puestos de trabajo, en 2.300€. La partida es de 10.000€ y quedan 7.500€ de subvenciones para aprobar, con la cual cosa quedan 2.500€.

        -Renting de vehículos, en 3.329’35€. Esta partida se habría quedado con 1.670’65€, que es el importe que el Ayuntamiento necesita para hacer el renting de una furgoneta para la brigada para este 2018.

9. Aprobación del nombramiento de representantes de la corporación en otros organismos, en los que debe estar representado el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

          No se aprueba. Votos a favor: 5 del PDeCAT. Votos en contra: 5 de ERC y 1 de la concejala no adscrita.

Explicación del punto: Con el cambio en el equipo de gobierno había que modificar el nombramiento de los representantes de la Corporación en los siguientes organismos y entidades:

 • Consell Escolar de l’Escola Ull de Vent: Se proponía la regidora d’Ensenyament, Leo Uceda (antes era la regidora Maguy Antolín)
 • Consell Escolar de l’IES Nord: Se proponía la regidora d’Ensenyament, Leo Uceda (antes era la regidora Maguy Antolín)
 • Junta Pericial cadastre de rústica: Se proponía la regidora de Medi Ambient i Territori, Leo Uceda (antes la representante era la regidora Maguy Antolín)
 • Mancomunitat de l’Albornar: Se proponía la alcaldesa Agnès Ferré (ya estaba), la regidora Judith Vidal (antes ocupaba este lugar la regidora Maguy Antolín) y el regidor Pere Saumoy (ya estaba).

10. Ratificación del Decreto de Alcaldía 2018-0327 de fecha 16/07/2019 de aprobación de la adhesión del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès al convenio de colaboración para la asistencia técnica en el ámbito urbanístico con el Consell Comarcal del Baix Penedès.

No se aprueba: Votos a favor: 5 del PDeCAT. Votos en contra: 5 de ERC y 1 de la concejala no adscrita.

Explicación del punto: El Ayuntamiento tiene mucho trabajo de inspección de obras en régimen  de comunicación y, con este convenio, se quería optar a tener un arquitecto, tres días a la semana, para llevar a cabo los trabajos de esta área. Por este motivo, el 16 de julio la alcaldesa Agnès Ferré firmó un Decreto de Alcaldía del que se proponía la aprobación en el Pleno, para disponer del servicio de arquitecto municipal a través del CCBP.

*Este punto va ligado a la modificación de crédito del punto 8, que tampoco se ha aprobado.

 1. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles

No se aprueba. Votos a favor: 5 del PDeCAT. Votos en contra: 5 de ERC y 1 de la concejala no adscrita Maguy Antolín.

Explicación del punto: A consecuencia del incremento del valor catastral de varias propiedades, el Ayuntamiento ha recaudado más impuestos, con un incremento de 101.344’08€. El punto que se quería aprobar, a propuesta de la Regidoria d’Hisenda, consistía en no cobrar este incremento de contribución y rebajar el IBI, pasando de un tipo impositivo del 0’80% al 0’75%. Esto implicaría que el Ayuntamiento ingresaría 101.344’08€ menos el 2019, que es el incremento provocado por la revisión catastral.

La Dirección General del Catastro empezó en 2013 un proceso de actualización de todas las fincas dadas de alta en el catastro, incorporando l as alteraciones detectadas en la cartografía y en las bases de datos catastrales, un proceso que se ha ido haciendo a lo largo de la geografía española. Se consideran alteraciones las construcciones que no están en la base del catastro y que no tributan.

Durante el 2016, una empresa externa hizo el trabajo de campo en la Bisbal y entregó los expedientes de las alteraciones detectadas a SEGIPSA (Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio S.A.), que revisó los expedientes y los entregó a la Gerencia del Catastro.

La Gerencia del Catastro hizo una segunda validación y corrección de los expedientes y, al final de este proceso, preparó y envió notificaciones a los propietarios afectados por los expedientes de regulación. Así, varios propietarios recibieron una notificación con la explicación del motivo del expediente (alteración detectada) y las explicaciones técnicas correspondientes, adjuntando una hoja de pago de una tasa de 60€ a cada inmueble regularizado, por los trabajos realizados por la Dirección del Catastro.

El año 2018 los afectados han recibido una carta de pago para abonar el IBI correspondiente a estas alteraciones y, a consecuencia de este incremento del valor catastral de varias propiedades, los titulares han pagado más y el Ayuntamiento ha recaudado más, sin que haya habido ninguna subida de ningún tipo impositivo del IBI. Por este motivo, y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento habría recaudado 101.344’08€ más este 2018, desde la Regidoria d’Hisenda se proponía no cobrar este incremento de contribución y rebajar el IBI de todos los propietarios.

 1. Aprobación de las cuentas generales 2017.

Se aprueba. Votos a favor: 5 del PDeCAT y 1 de la concejala no adscrita Maguy Antolín. Votos en contra: 5 de ERC.

Explicación del punto: Se aprueban las cuentas generales del 2017 después de que la Comisión de Cuentas se reuniese el 27 de julio e informase favorablemente de la Cuenta General del ejercicio 2017 con 6 votos ponderados a favor (PDeCAT y PSC) y 5 votos ponderados en contra (ERC).

Se trata de unas cuentas generales niveladas y saneadas con capacidad de financiación con una Deuda viva en cuanto a ratio del 39,25% y, por lo tanto, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès es solvente.

La Cuenta General del 2017 cumple todos los parámetros que establece la ley, de la misma manera que se cumplían en el 2016, pero no en los años anteriores. Por este motivo se ha podido hacer inversión desde el 2016, ya que el cumplimiento de estos requisitos es condición indispensable para poder hacer inversión.

Se cumple:

-El ratio de endeudamiento del 39,25% (a principios de la legislatura se superaba el máximo permitido por la ley, que es del 110%)

-Días del periodo medio de pago de 28,28 días (a principios de la legislatura se superaba el máximo permitido por la ley, que era de 30 días).

-Cumplimiento de la regla del gasto

-Equilibrio patrimonial y financiero

 1. Se da cuenta del informe de secretaría intervención del periodo medio de pago del primer trimestre del 2018, que ha sido de 24,74 días.
 2. Se da cuenta del informe de secretaría intervención del periodo medio de pago del segundo trimestre del 2018, que ha sido de 24,06 días.
 3. Se da cuenta de los Decretos de Alcaldía.
 4. Turno de Ruegos y preguntas.