La Junta de Govern ha aprovat la liquidació de quotes d’urbanització provisionals de les parcel·les del polígon industrial les Planes per a la inversió d’increment de potència elèctrica

torre alta tensio

La Junta de Govern Local, celebrada aquest dijous 2 d’agost, ha aprovat la liquidació de les quotes d’urbanització provisionals de les parcel·les incloses al projecte de reparcel·lació del Polígon Industrial les Planes per a la inversió de l’increment de potència elèctrica per part d’EDE (Endesa Distribución Eléctrica).

Tot i que el 18 d’octubre de 2002 es va aprovar el projecte de reparcel·lació del Polígon Industiral les Planes mitjançant el sistema de cooperació i, posteriorment, es van executar les obres, va quedar pendent d’executar la connexió elèctrica externa del polígon industrial. En la Junta de Govern local del 2 de novembre de 2017 es va aprovar definitivament el projecte d’operació jurídica complementària de la reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística les Planes, amb les rectificacions conseqüència de les al·legacions estimades però, a causa de les dificultats per aconseguir les llicències urbanístiques, es va retardar el projecte i, finalment, es va incloure una addenda al conveni signat amb Endesa que va ser aprovada per ple el passat 10 de maig de 2018, la qual cosa permetrà tirar endavant l’ampliació de les infraestructures elèctriques per a l’augment de la potència contractada al polígon industrial.

Les despeses previstes per dur a terme el projecte d’ operació jurídica complementària són de 724.399’65€ i el pagament de les quotes anirà a càrrec dels propietaris de les parcel·les del polígon industrial Les Planes. Les liquidacions provisionals practicades seran regularitzades, un cop finalitzi l’obra d’urbanització, mitjançant l’aprovació del compte de liquidació definitiu.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local, celebrada este jueves 2 de agosto, ha aprobado la liquidación de las cuotas de urbanización provisionales de las parcelas incluidas en el proyecto de reparcelación del Polígono Industrial les Planes para la inversión del incremento de potencia eléctrica por parte de EDE (Endesa Distribución Eléctrica).

Aunque el 18 de octubre del 2002 se aprobó el proyecto de reparcelación del Polígono Industrial Les Planes mediante el sistema de cooperación y, posteriormente, se ejecutaron las obras, quedó pendiente de ejecutar la conexión eléctrica externa del polígono industrial. En la Junta de Gobierno local del 2 de noviembre del 2017 se aprobó definitivamente el proyecto de operación jurídica complementaria de la reparcelación del polígono de actuación urbanística Les Planes, con las rectificaciones consecuencia de las alegaciones estimadas pero, a causa de las dificultades para conseguir las licencias urbanísticas, se retrasó el proyecto y, finalmente, se incluyó una adenda al convenio firmado con Endesa que fue aprobada por pleno el pasado 10 de mayo del 2018, la cual cosa permitirá llevar a cabo la ampliación de las infraestructuras eléctricas para el aumento de la potencia contratada en el polígono industrial.

Los gastos previstos para llevar a cabo el proyecto de operación jurídica complementaria son de 724.399’65€ y el pago de las cuotas irá a cargo de los propietarios de las parcelas del polígono industrial Les Planes. Las liquidaciones provisionales practicadas serán regularizadas, una vez finalizada la obra de urbanización, mediante la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva.