El dimecres 27 de juny a les 9.00 tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple

S’ha convocat una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès que tindrà lloc el dimecres 27 de juny, a les 9.00h per tractar el següent assumpte:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les bases generals per l’atorgament de subvencions a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides per a l’adquisició de llibres de text, quota anual de l’AMPA i transport escolar intramunicipal per al curs escolar 2018-2019.


CASTELLANO | Se ha convocado una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès que tendrá lugar el miércoles 27 de junio a las 9.00h para tratar el asunto siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de las bases generales para el otorgamiento de subvenciones a familias en situaciones socioeconómicas desfavorecidas para la adquisición de libros de texto, cuota anual de la AMPA y transporte escolar intramunicipal para el curso escolar 2018-2019.