Resum dels punts tractats al Ple Ordinari de 18 de juny de 2018

PLE ORDINARI 18-06-18

Aquest dilluns 18 de juny ha tingut lloc el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Els punts tractats han estat els següents:

1, 2 i 3. Aprovació de les actes del Ple de les sessions ordinària del 19/03/18, extraordinària del 10/05/18 i extraordinària del 04/06/18.

S’aproven per unanimitat.

4. Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals per a l’atorgament d’ajuts individualitzats a famílies socioeconòmicament desafavorides, usuàries de la llar d’infants l’Oreneta per al curs escolar 2018/2019

S’aprova per unanimitat.

Es tracta de les bases per aprovar la convocatòria de subvenció del 50% de les quotes mensuals de la llar d’infants per al curs 2018/2019, per a les famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides. La Regidoria de Serveis Socials ajudarà a pagar quota de la Llar d’Infants a les famílies més vulnerables amb la finalitat de garantir el dret a la igualtat d’oportunitats des de la infantesa. Les polítiques socials de la Regidoria de Serveis Socials es fonamenten en garantir la igualtat d’oportunitats a totes les famílies i, sobretot, als infants.

5. Aprovació inicial del reglament de funcionament de la Biblioteca Pública.

S’aprova per unanimitat.

Es tracta d’una actuació necessària fruit de la inclusió de la Biblioteca Pública al Sistema de Lectura Pública de la Generalitat de Catalunya, atès que el gruix del reglament, a excepció d’un petit afegit posterior, era de fa 13 anys.

S’han modificat i actualitzat tots els capítols i articles, seguint les directrius marcades pel Sistema de Lectura Pública, imprescindible perquè regula tots els àmbits d’actuació de la Biblioteca. S’amplien els drets, serveis i deures (hi ha novetats com el préstec a entitats), així com es regulen una sèrie de circumstàncies que, fins ara no estaven prou detallades en el reglament, com ara el règim de sancions. També s’han ampliat altres apartats per evitar arbitrarietats o buits legals i amb la finalitat de protegir el servei, els treballadors i els usuaris, amb unes regles clares per a tothom.

6. Modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per prestació de serveis culturals.

S’aprova per unanimitat.

S’actualitza l’ordenança de fa 12 anys. S’hi afegeixen serveis que, fins ara, no es preveien i, per tant, no estava regulat el seu ús (com ara les impressions en A3 o les compensacions en cas de pèrdua de documents) i també contemplen l’ampliació dels serveis que es presten (com ara la venda de documents usats o l’escanejat de documents). Els preus continuen sent econòmics (l’augment és mínim), per sota dels preus de mercat i de la mitja de les altres biblioteques de la comarca, per evitar perjudicar els usuaris bisbalencs.

L’Ajuntament té un preu únic aprovat per llibres editats per l’Ajuntament. Aquest és de 5 euros i es va aprovar fa més de 10 anys. Ara s’actualitza aquest preu, que segueix sent un preu popular i inferior al cost, aprovant un preu del 50% del seu cost.

7. Modificació de l’ordenança fiscal de la taxa de la quota de servei de l’Escola Bressol.

S’aprova per unanimitat.

Adaptem el preu igualant els preus dels no empadronats als d’empadronats, complint així la legalitat vigent. Per al curs 2018/2019 els preus de la Llar d’Infants seran:

Drets d’inscripció: 40 €

Quota mensual: 135 € i 110€ a partir del segon germà.

8. Aprovació inicial de la modificació de crèdit.

S’aprova per unanimitat.

L’Ajuntament té un superàvit lliure del 2017 de 645.408,24€ que pot destinar  només a reduir deute i a tot allò que marca el Reial Decret Llei 1/2018, de 23 de març.

En el Ple extraordinari del 4 de juny de 2018 es va aprovar destinar part del superàvit a inversions incloses en els programes del Reial Decret:

-161-Abastecimiento domiciliario de agua potable

-342-Instalaciones deportivas

-136-Servicio de prevención y extinción de incendios

-153-Vías públicas

Ara s’ha portat al Ple la proposta de distribuir els 183.109’74€ restants del superàvit a:

-Addenda pla parcial Les Planes per a l’increment de potència elèctrica al polígon (la darrera addenda del conveni, la que no paguen els propietaris). Són 64.793’84€ al programa 425 Energia del Reial Decret.

-Adequació de l’aparcament de la piscina i les escales d’accés a la carretera. S’inclou al programa 342 Instal·lacions Esportives i l’import és de 63.336’18€.

-Inversions en enllumenat públic. S’inclouen al programa del pressupost 163 Enllumenat Públic del Reial Decret. S’hi destinen 54.979’72€ i es faran inversions al municipi en l’enllumenat públic per seguir-lo adaptant a la normativa vigent.

9. Aprovació de la instrucció de la fiscalització limitada prèvia de la despesa subjecta a la funció interventora.

S’aprova per unanimitat.

El Ministeri d’Hisenda ha aprovat el Reglament que regula el règim jurídic del control intern dels Ajuntaments, que entra en vigor el dia 1 de juliol de 2018. Aquest reglament regula les comprovacions dels expedients en el compliment de determinats requisits.

10. Aprovació de la rectificació d’un error material en l’aprovació inicial de la modificació de crèdit del finançament en inversions financerament sostenibles aprovada en el Ple Extraordinari del 4 de juny de 2018.

S’aprova amb els vots a favor del PDeCAT (5), en contra d’ERC (4) i l’abstenció del PSC (1).

Es proposa corregir l’error tipogràfic en un número, sense modificar-ne el contingut ni cap partida. Es canvia el programa 163 que consta al Ple de 4 de juny, per 153, que és el correcte. El concepte i l’import són els mateixos.

11. Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia signats des de l’últim Ple Ordinari, que va ser al mes de març.

12. Torn de Precs i Preguntes.

 


CASTELLANO | Este lunes 18 de junio ha tenido lugar el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Los puntos tratados han sido los siguientes:

1, 2 i 3. Aprobación de las actas del Pleno de las sesiones ordinaria del 19/03/18, extraordinaria del 10/05/18 y extraordinaria del 04/06/18.

Se aprueban por unanimidad.

4. Aprobación de la ordenanza reguladora de las bases generales para el otorgamiento de ayudas individualizadas a familias socioeconómicamente desfavorecidas, usuarias de la Llar d’Infants l’Oreneta para el curso escolar 2018/2019.

Se aprueba por unanimidad.

Se trata de las bases para aprobar la convocatoria de subvención del 50% de las cuotas mensuales de la Llar d’Infants para el curso 2018/2019, para las familias en situaciones socioeconómicas desfavorecidas. La Regidoria de Servicios Sociales ayudará a pagar la cuota de la Llar d’Infants a las familias más vulnerables con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades desde la infancia. Las políticas sociales de la Regidoria de Serveis Socials se fundamentan en garantizar la igualdad de oportunidades de todas las familias y, sobretodo, de los niños.

5. Aprobación inicial del reglamento de funcionamiento de la Biblioteca Pública.

Se aprueba por unanimidad.

Se trata de una actuación necesaria fruto de la inclusión de la Biblioteca Pública en el Sistema de Lectura Pública de la Generalitat de Catalunya, ya que gran parte del reglamento, a excepción de un pequeño añadido posterior, era de hace 13 años.

Se han modificado y actualizado todos los capítulos y artículos, siguiendo las directrices marcadas por el Sistema de Lectura Pública, imprescindible porqué regula todos los ámbitos de actuación de la Biblioteca. Se amplían los derechos, servicios y deberes (hay novedades como el préstamo a entidades), así como se regulan una serie de circunstancias que, hasta ahora no estaban suficientemente detalladas en el reglamento, como por ejemplo el régimen de sanciones. También se han ampliado otros apartados para evitar arbitrariedades o vacíos legales y con la finalidad de proteger el servicio, los trabajadores y los usuarios, con unas reglas claras para todos.

6. Modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por prestación de servicios culturales.

Se aprueba por unanimidad.

Se actualiza la ordenanza de hace 12 años. Se añaden servicios que, hasta ahora, no se preveían y, por lo tanto, no estaba regulado su uso (como por ejemplo las impresiones en A3 o las compensaciones en el caso de pérdida de documentos) y también contemplan la ampliación de los servicios que se prestan (como por ejemplo la venta de documentos usados o el escaneado de documentos). Los precios continúan siendo económicos (el aumento es mínimo), por debajo de los precios de mercado y la media de las otras bibliotecas de la comarca, para evitar perjudicar a los usuarios bisbalencs.

El Ayuntamiento tiene un precio único aprobado para libros editados por el Ayuntamiento. Este es de 5 euros y se aprobó hace más de 10 años. Ahora se actualiza este precio, que sigue siendo un precio popular e inferior al coste, aprobando un precio del 50% de su coste.

7. Modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de la cuota de servicio de la Escola Bressol.

Se aprueba por unanimidad.

Adaptamos el precio igualando los precios de los no empadronados a los empadronados, cumpliendo así con la legalidad vigente y garantizando la igualdad de oportunidades de todas las familias.

Para el curso 2018/2019 los precios de la Llar d’Infants serán:

Derechos de inscripción: 40€

Cuota mensual: 135€ y 110€ a partir del segundo hermano

8. Aprobación inicial de la modificación de crédito.

Se aprueba por unanimidad.

El Ayuntamiento tiene un superávit libre del 2017 de 645.408’24€ que puede destinarse solamente a reducir deuda y a todo aquello que marca el Real Decreto Ley 1/2018, de 23 de marzo.

En el Pleno Extraordinario del 4 de junio del 2018 se aprobó destinar parte del superávit a inversiones incluidas en los programas del Real Decreto:

-161-Abastecimiento domiciliario de agua potable.

-342-Instalaciones deportivas

-136-Servicio de prevención y extinción de incendios

-153-Vías públicas

Ahora se ha llevado a Pleno la propuesta de distribuir los 183.109’74€ restantes del superávit a:

-Adenda del plan parcial Les Planes para el incremento de la potencia eléctrica en el polígono (la última adenda del convenio, la que no pagan los propietarios). Son 64.793’84€ del programa “425 Energía” del Real Decreto.

-Adecuación del aparcamiento de la piscina y de las escaleras de acceso a la carretera. Se incluye en el programa “342 Instalaciones Deportivas” y el importe es de 63.336’18€.

-Inversiones en el alumbrado público. Se incluyen en el programa del presupuesto “163 Alumbrado Público” del Real Decreto. Se destinarán 54.979’72€ y se harán inversiones de alumbrado público en el municipio para seguirlo adaptando a la normativa vigente.

9. Aprobación de la instrucción de la fiscalización limitada previa al gasto sujeta a la función interventora.

Se aprueba por unanimidad.

El Ministerio de Hacienda ha aprobado el Reglamento que regula el régimen jurídico del control interno de los Ayuntamientos, que entra en vigor el día 1 de julio del 2018. Este reglamento regula las comprobaciones de los expedientes en el cumplimiento de determinados requisitos.

10. Aprobación de la rectificación de un error material en la aprobación inicial de la modificación de crédito del financiamiento en inversiones financieramente sostenibles aprobada en el Pleno Extraordinario del 4 de junio del 2018.

Se aprueba con los votos a favor del PDeCAT (5), en contra de ERC (4) y la abstención del PSC (1).

Se propone corregir el error tipográfico en un número, sin modificar el contenido ni ninguna partida. Se cambia el programa 163 que consta en el Pleno del 4 de junio, por 153, que es lo correcto. El concepto y el importe son los mismos.

11. Se da cuenta de los Decretos de Alcaldía firmados desde el último Pleno Ordinario, que fue el del mes de marzo.

12. Turno de ruegos y preguntas.