El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès aprova la destinació de part del superàvit

El Ple extraordinari celebrat aquest dilluns 4 de juny a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat, inicialment, la modificació de crèdit amb els vots a favor del PdeCat (5), l’abstenció del PSC (1) i els vots en contra d’ERC (4).

El ple extraordinari del passat 10 de maig de 2018 va aprovar la liquidació de l’exercici 2017. L’Ajuntament de la Bisbal té ara un superàvit lliure de 645.408,24€ per distribuir, gràcies a la bona gestió i pel compliment de tots els requisits que fixa la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:

-Estabilitat pressupostària positiva

-Romanent de tresoreria positiu

-Rati d’endeutament del 39,25% (el límit màxim és del 110% i l’Ajuntament l’acompleix des del 2016)

-Període Mig de Pagament de 28,28 dies (el màxim són 30 dies i l’Ajuntament l’acompleix des del 2016).

El superàvit lliure només es pot destinar a reduir deute i als supòsits que marca el Reial Decret Llei 1/2018, de 23 de març. La proposta que s’ha aprovat al Ple d’aquest dilluns 5 de juny és la de destinar 462.298,50€ a les següents propostes:

                -Inversions de millora a la xarxa d’aigua (173.062’78€). Es canviarà part de la xarxa d’aigua del Papagai, es soterrarà el tub provisional del carrer Teruel del Priorat de la Bisbal, s’instal·laran comptadors de control als pous d’aigua de tot el municipi, es finalitzarà la part exterior del pou de l’Esplai i es posarà en funcionament aquest pou.

                -Franges Forestals (18.000€). Se suma aquest import a la inversió de més de 15.000€ anuals que ha fet l’Ajuntament en aquesta legislatura.

                -Renovació dels vestuaris del camp de futbol (24.759’55€). Quan es va fer nou el camp de futbol, no es van renovar els vestuaris. Al pressupost de 2018 hi ha una partida de 10.000€ destinada a aquesta obra i ara s’hi suma aquesta quantitat per poder assumir el preu del projecte definitiu.

                -Import necessari per finalitzar la primera fase de les obres del Poliesportiu Municipal (81.476’17€). La primera fase del projecte del Poliesportiu Municipal, que inclou els vestuaris de construcció nova, es finança amb fons propis previstos al pressupost 2018, la subvenció del PAM de la Diputació i aquests 81.476’17€.

                -Compra i adequació d’un edifici per a la brigada municipal (165.000€). Actualment l’Ajuntament té llogada una nau al terme municipal de Santa Oliva amb un contracte de lloguer que finalitza a finals d’aquest any. Ara l’Ajuntament vol adquirir un espai que permeti l’ús per a la brigada i també com a magatzem municipal.

Properament, en un altre Ple, es destinarà la resta de superàvit a altres inversions.

El Ple extraordinari també va donar compte de l’informe d’intervenció de compliment del pla de reducció de deute.


CASTELLANO | El Pleno extraordinario celebrado este lunes 4 de junio en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado, inicialmente, la modificación de crédito con los votos a favor del PDeCat (5), la abstención del PSC (1) y los votos en contra de ERC (4).

El Pleno extraordinario del pasado 10 de mayo del 2018 aprobó la liquidación del ejercicio 2017. El Ayuntamiento de la Bisbal tiene ahora un superávit libre de 645.408,24€ para distribuir, gracias a la buena gestión y el cumplimiento de todos los requisitos que fija la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera:

-Estabilidad presupuestaria positiva

-Remanente de tesorería positivo

-Ratio de endeudamiento del 39,25% (el límite máximo es del 110% y el Ayuntamiento lo cumple desde el 2016)

-Periodo Medio de Pago de 28,28 días (el máximo son 30 días y el Ayuntamiento lo cumple desde el 2016)

El superávit libre solo se puede destinar a reducir la deuda i a los supuestos que marca el Real Decreto Ley 1/2018, de 23 de marzo. La propuesta que se ha aprobado en el Pleno este lunes 5 de junio es la de destinar 462.298,50€ a las siguientes propuestas:

-Inversiones de mejora en la red de agua (173.062’78€). Se cambiará parte de la red de agua del Papagai, se soterrará el tubo provisional de la calle Teruel del Priorato de la Bisbal, se instalarán contadores de control en los pozos de agua de todo el municipio, se finalizará la parte exterior del pozo del Esplai y se pondrá en funcionamiento este pozo.

-Franjas Forestales (18.000€). Se sumará este importe a la inversión de más de 15.000€ anuales que ha hecho el Ayuntamiento en esta legislatura.

-Renovación de los vestuarios del campo de futbol (24.759’55€). Cuando se hizo el nuevo campo de fútbol, no se renovaron los vestuarios. En el presupuesto del 2018 había una partida de 10.000€ destinada a esta obra y ahora se suma esta cantidad para poder asumir el precio del proyecto definitivo. 

-Importe necesario para finalizar la primera fase de las obras del Polideportivo Municipal (81.476’17€). La primera fase del proyecto del Polideportivo Municipal, que incluye los vestuarios de nueva construcción, se financia con fondos poropios previstos en el presupuesto 2018, la subvención del PAM de la Diputación de Tarragona y estos 81.476’17€.

-Compra y adecuación de un edificio para la brigada municipal (165.000€). Actualmente el Ayuntamiento tiene alquilada una nave en el término municipal de Santa Oliva con un contrato de alquiler que finaliza a finales de este año. Ahora el Ayuntamiento quiere adquirir un espacio que permita el uso para la brigada y también como almacén municipal.

Próximamente, en otro Pleno, se destinará el resto del superávit a otras inversiones.

El Pleno extraordinario también dio cuenta del informe de intervención de cumplimiento del plan de reducción de deuda.