L’Espai on s’havia previst el Centre de Dia acollirà de forma provisional ‘El racó de la gent gran’

COMUNICAT D’ALCALDIA

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, informa que el lloc on s’havia previst obrir el ‘Centre de Dia’ no pot acollir, segons la normativa urbanística vigent, un servei d’aquestes característiques. Aquest espai va ser inaugurat per l’anterior equip de Govern l’any 2015 i, en aquell moment, les Normes Subsidiàries tampoc permetien que en aquell emplaçament s’hi oferís aquest servei. De fet, l’equipament es va inaugurar el març de 2015 coneixent que aquesta ubicació no podia acollir aquest ús, sense haver tramitat la sol·licitud del servei de ‘Centre de Dia’ al Departament corresponent de la Generalitat i sense haver iniciat cap mena de tràmit legal per donar-lo d’alta.

Aquest és només un dels motius pels quals, en l’actualitat, no es pot oferir aquest servei però el projecte del ‘Centre de dia’ presenta diverses dificultats:

-Com ja he dit, la normativa urbanística no permet, des de l’any 2002, que l’espai on està ubicat el mòdul sigui utilitzat com a ‘Centre de dia’ ni provisionalment ni de forma definitiva.

-L’Ajuntament no pot rebre autorització com a centre públic i això vol dir que la gestió hauria de ser indirecta, a través d’empreses externes.

-L’Ajuntament no pot oferir aquest servei directament amb personal propi, ni ara ni quan es va fer el projecte.

-A la comarca del Baix Penedès hi ha places disponibles de ‘Centre de Dia’ i, per aquest motiu, no es concedeixen més places públiques des de la Generalitat.

-El cost mensual per usuari al ‘Centre de Dia’ seria aproximadament, segons dades del Departament corresponent de la Generalitat, de 800€ al mes més transport. A aquest import se li restaria el que cobra l’usuari per Llei de Dependència.

-Tot i els tràmits realitzats des de la Regidoria de Serveis Socials, de moment no hem rebut autorització de la Generalitat per tirar endavant el servei a la Bisbal.

En els propers mesos es durà a terme un estudi per analitzar i conèixer quina és la demanada real que pot tenir un ‘Centre de Dia’ a la Bisbal. Si és un servei demandat per la població, es proposarà el canvi d’ús en el proper Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per poder fer els canvis oportuns i poder gestionar l’espai com a ‘Centre de Dia’, encara que, com ja he apuntat, la gestió del servei hauria de ser externa i, per tant, privada.

De moment s’ha decidit que, amb la finalitat d’aprofitar l’espai que estava destinat al ‘Centre de Dia’ i amb l’objectiu de donar un millor servei i facilitar la cohesió i la sociabilitat de la gent gran del municipi, aquest equipament s’obrirà al setembre amb el nom de ‘El racó de la gent gran’. L’espai estarà destinat als majors de 65 anys del municipi i pretén ser un punt de trobada per a la gent gran. Així, al matí s’hi duran a terme les activitats que, avui en dia, es fan al Centre Municipal de Cultura (CMC), com ara la gimnàstica o els tallers de memòria i benestar emocional, i també acollirà el Servei Bon Dia, que s’ofereix des de l’Ajuntament. A les tardes, l’emplaçament esdevindrà un espai de trobada per a la gent gran i també acollirà l’Associació de Jubilats, que canviarà la seva ubicació a aquest nou emplaçament. Tots aquests usos estan permesos de forma provisional i són els que tindrà aquest equipament mentre busquem solucions i opcions disponibles per poder rendibilitzar aquesta inversió.

CENTRE DE DIA 1


COMUNICADO DE ALCALDÍA

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, informa de que el lugar donde se había previsto abrir el ‘Centro de Día’ no puede acoger, según la normativa urbanística vigente, un servicio de estas características. Este espacio fue inaugurado por el anterior equipo de Gobierno el año 2015 y, en aquel momento, las Normas Subsidiarias tampoco permitían que en aquella ubicación se ofreciese este servicio. De hecho, el equipamiento se inauguró en marzo del 2015 conociendo que esta ubicación no podía acoger este uso, sin haber tramitado la solicitud de servicio de ‘Centro de Día’ en el departamento correspondiente de la Generalitat y sin haber iniciado ningún tipo de trámite legal para darlo de alta.

Este es solamente uno de los motivos por los cuales, en la actualidad, no se puede ofrecer este servicio pero el proyecto del ‘Centro de Día’ presenta varias dificultades: 

-Como ya he dicho, la normativa urbanística no permite, desde el año 2002, que el espacio donde está ubicado el módulo sea utilizado como ‘Centro de Día’ ni provisionalmente ni de forma definitiva.

-El Ayuntamiento no puede recibir autorización como centro público y esto significa que la gestión debería ser indirecta, a través de empresas externas.

-En la comarca del Baix Penedès hay plazas disponibles de ‘Centro de Día’ y, por este motivo, no se conceden más plazas públicas desde la Generalitat.

-El coste mensual por usuario del ‘Centro de Día’ sería aproximadamente, según datos del departamento correspondiente de la Generalitat, de 800€j al mes más transporte. A este importe se le restaría lo que cobra el usuario por la Ley de Dependencia.

-A pesar de los trámites realizados desde la Regidoria de Serveis Socials, de momento no hemos recibido autorización de la Generalitat para sacar adelante el servicio en la Bisbal.

En los próximos meses se llevará a cabo un estudio para analizar y conocer cuál es la demanda real que puede tener un ‘Centro de Día’ en la Bisbal. Si es un servicio demandado por la población, se propondrá el cambio de uso en el próximo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) para poder hacer los cambios oportunos y poder gestionar el espacio como ‘Centro de Día’, aunque, como ya he apuntado, la gestión deberá ser externa y, por lo tanto, privada.

De momento se ha decidido que, con la finalidad de aprovechar el espacio que estaba destinado al ‘Centro de Día’ y con el objetivo de dar un mejor servicio y facilitar la cohesión y la sociabilidad de la gente mayor del municipio, este equipamiento se abrirá en septiembre con el nombre de ‘El racó de la gent gran’. El espacio será destinado a los mayores de 65 años del municipio y pretende ser un punto de encuentro para la gente mayor. Así, por la mañana se harán las actividades que, hoy en día, se hacen en el Centre Municipal de Cultura (CMC), como por ejemplo la gimnasia o los talleres de memoria y bienestar emocional, y también el Servicio Bon Dia, que se ofrece desde el Ayuntamiento. Por las tardes, este espacio será un espacio de encuentro para la gente mayor y también acogerá la Asociación de Jubilados, que cambiará su ubicación a este nuevo emplazamiento. Todos estos usos están permitidos de forma provisional y son los que tendrá este equipamiento mientras buscamos soluciones y opciones disponibles para poder rentabilizar esta inversión.