Aquest dimecres s’ha reunit la Mesa de Contractació per al servei de Casal d’Estiu i de Nadal

MESA CONTRACTACIÓ CASAL D'ESTIIU I NADAL

CATALÀ | Aquest dimecres 28 de març a les 12h ha tingut lloc la constitució de la Mesa de Contractació per al servei de Casal d’Estiu i de Nadal que està formada per l’alcaldessa com a Presidenta, el Secretari Municipal com a Secretari i quatre regidors com a Vocals.

S’han presentat un total de quatre empreses. Avui ha tingut lloc l’obertura del sobre 1, que és el que conté la documentació administrativa (declaració assegurant que estan al corrent de pagament, declaració conforme els licitadors compleixen els requisits per a dur a terme la contractació del servei, etc). Les quatre empreses han presentat la documentació requerida en el sobre 1.

La següent reunió de la Mesa de Contractació serà el dimecres 4 d’abril a les 12h, quan s’obrirà el sobre 2 de documentació ponderable mitjançant Judicis de Valor que hauran de puntuar els membres de la Mesa de Contractació.

 

CASTELLANO | Este miércoles 28 de marzo a las 12h ha tenido lugar la constitución de la Mesa de Contratación para el servicio de Casal de Verano y de Navidad que está formada por la alcaldesa como Presidenta, el secretario municipal como Secretario y cuatro concejales como Vocales.

Se han presentado un total de cuatro empresas. Hoy se ha abierto el sobre 1, que es el que contiene la documentación administrativa (declaración asegurando que están al corriente de pago, declaración conforme los licitadores cumplen los requisitos para llevar a cabo la contratación del servicio, etc). Las cuatro empresas han presentado la documentación requerida en el sobre 1.

La siguiente reunión de la Mesa de Contratación será el miércoles 4 de abril a las 12h, cuando se abrirá el sobre 2 de documentación ponderable mediante Juicios de Valor que deberán puntuar los miembros de la Mesa de Contratación.