S’obre la convocatòria per presentar treballs a la 10a edició del Concurs Literari de Sant Jordi de la Bisbal

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tira endavant, un any més, el Concurs Literari Sant Jordi. Enguany el concurs arriba a la seva 10ª edició i presenta algunes novetats: d’una banda s’ha limitat el nombre de treballs presentats per cada autor a dues obres i, de l’altra, l’accèssit que donava l’entitat AdB (anys 2016 i 2017) ara el donarà l’Ajuntament, però se seguirà dient AdB per recordar i homenatjar aquells que van començar a organitzar el concurs literari des d’aquesta agrupació.

BASES

1.- Les modalitats seran: Poesia i prosa

2.- El tema i la participació és lliure

3.- L’extensió de les obres serà: Poesia-Màxim 100 versos i Prosa: Un màxim de 6 fulls DIN A-4

4.- Idioma: Català o Castellà

5.- Les obres seran originals i inèdites, i es presentaran per duplicat a les següents seus:

– Podeu presentar les obres per correu electrònic degudament signades i amb el termini establert per les bases. El correu és: info@bisbalpenedes.com.

– També per correu ordinari a l’adreça: c/ Major, 21, 43717 La Bisbal del Penedès

– I presencialment a l’Ajuntament.

6.- Data màxima d’entrega de treballs: fins al dimarts 3 d’abril de 2018

7.- Seran presentades dins d’un sobre identificat amb el mateix pseudònim que l’obra, i dins d’aquest sobre, hi anirà un altre més petit amb les següents dades:

– Nom i cognoms de l’autor

– Adreça

– Telèfon de contacte

8.- Els premiats seran avisats entre el 16 i 17 d’abril de 2018

9.- Els premis seran lliurats en un acte a celebrar el dia 23 d’abril de 2018 en el Centre Municipal de Cultura.

10.- Les obres premiades restaran propietat de l’ajuntament que podrà fer difusió de l’obra al Butlletí municipal, pàgina web, etc. Els premis seran entregats presencialment, el guanyador/a o el seu representant haurà d’assistir al lliurament de premis prèvia confirmació. En cas de no assistir, el premi quedarà desert.

11.- El jurat estarà format per persones relacionades amb el món cultural de la comarca. Es designaran per Decret d’Alcaldia a proposta de la regidoria de cultura de l’Ajuntament.

12.- Cada persona pot presentar un màxim de dues obres

PREMIS

1er Premi: Tant per a poesia com per a prosa: 200 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.

2n Premi: Tant per a poesia com per a prosa: 150 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.

3er Premi: Tant per a poesia com per a prosa: 100 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.

4rt Premi: Accèssit Premi Especial ADB, per aquelles obres de poesia i prosa que tinguin temàtica bisbalenca de qualsevol classe. 300 euros al guanyador de l’accèssit.

 

–          El jurat podrà deixar desert qualsevol dels premis anteriors

–          El fet de participar suposa l’acceptació d’aquestes BASES

–          Qualsevol aspecte no previst en aquestes BASES serà resolt per la comissió organitzadora.