S’obre la convocatòria perquè les famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides puguin acollir-se a les subvencions per a les excursions i colònies escolars

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ha obert la convocatòria per a demanar les subvencions d’Educació per a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides per excursions i colònies escolars durant el curs 2017-2018 

Termini presentació sol·licituds: del 4 al 18 d’octubre.
Subvenció adreçada a famílies amb fills a l’escola Ull de Vent i l’institut Coster la Torre que compleixin els següents requisits:

a) Estar empadronades en el municipi de La Bisbal del Penedès (tant el pare, la mare i el fill com en el cas de famílies monoparentals el pare o la mare i el fill, en supòsits especials el tutor o tutora legal).
b) Tenir fills i filles matriculats en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de primària i secundària obligatòria, durant el curs 2017-2018, en els centres escolars de titularitat pública del municipi de La Bisbal del Penedès.
c) Tenir una renda per càpita neta mensual de manteniment no superior a la definida per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2016 en relació amb l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (569,12€ mensuals) multiplicada per 1,2 (682,94€).

Per a establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars s’utilitzarà la següent fórmula de càlcul:

– Per a cada adult de més a la llar: + 0,5 IRSC (284,56€).
– Per a cada menor de més a la llar: + 0,3 IRSC (170,74€).

Així doncs, la taula de correspondències entre rendes familiars màximes per unitat familiar és la següent:

Unitat familiar Ingressos mensuals (integres)
Un adult i un menor 853,68 €
Un adult i dos menor 1.024,42€
Un adult i tres menors 1.195,16€
Dos adults i un menor 1.138,24€
Dos adults i dos menors 1.308,98€
Dos adults i tres menors 1.479,72€
Tres adults i un menor 1.422,80€
Tres adults i dos menors 1.593,54€
Tres adults i tres menors 1.764,28€

d) No ser titular en règim de propietat o copropietat de més d’un habitatge.
e) No percebre cap altre ajut provinent d’altres administracions públiques que cobreixin totalment el cost de l’activitat servei
f) No podran ser declarats com a beneficiaris si anteriorment han sigut reconeguts com a tals amb convocatòries anteriors.

Per a obtenir la condició de beneficiari, no s’ha d’acreditar el compliment dels requisits que estableix l’article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i conseqüentment els sol·licitants estaran eximits de la presentació de la documentació contemplada en l’apartat j) de l’article 11 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.

Quantia de l’ajuda
L’import de la subvenció es correspondrà amb l’import per alumne que representi el 50% del cost de les excursions i colònies escolars amb uns màxims per curs.
Quantitats màximes per curs per primària: (Escola Ull de Vent)
P3 i P4: 50€ per curs
P5 a 6è primària: 120€ per curs
Quantitat màxima per curs per institut (IES Coster de la Torre): 150€ per curs

Documentació a presentar amb la sol·licitud

a) Document Nacional Identitat, NIE o Passaport del pare i la mare, o tutor-a legal.
b) Llibre de Família.
c) Membres que conviuen en el domicili, es farà constar en la mateixa sol·licitud segons model normalitzat.
d) Declaració d’Ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. S’haurà de presentar la Declaració de la renda 2015 o certificat d’imputacions de rendes per al cas que no estigui obligat a presentar declaració, certificat pensió INSS, o d’altres pensions o certificat negatiu i certificat d’alta o negatiu de la Seguretat Social.
e) Declaració responsable de no variació d’ingressos respecte a l’any anterior. Aquesta declaració no exclou l’obligació de presentar la documentació fixada a la lletra d) anterior.
f) En cas de separació o divorci conveni regulador i denúncia d’incompliment si no es percep. En el cas de no existir sentència per estar en tràmit el procediment, s’aportarà testimoni de l’auto d’admissió a tràmit de la demanda o cèdula d’emplaçament. En situacions administratives especials (acollida, etc,) es podrà requerir la documentació necessària que permeti valorar convenientment la situació del nen-a.
g) Certificat de discapacitat.
h) Carnet de família nombrosa, o família monoparental, si és el cas.
i) Declaració responsable de no tenir més d’un immoble en règim de propietat o copropietat per part de la totalitat dels membres de la unitat de convivència.
j) Declaració responsable de no percebre ni haver sol·licitat cap altre ajut pel mateix concepte i-o compromís de desistiment en el cas d’atorgament.
k) Autorització de cessió i tractament de dades de caràcter personal, es farà constar en la mateixa sol·licitud segons model normalitzat.