La Generalitat duu a terme accions paisatgístiques en la rotonda de La Miralba

Les actuacions es duen a terme a la carretera C-51 del Vendrell a Valls

La Generalitat de Catatlunya està arranjant la rotonda que hi ha a La Miralba. L’objecte de les accions és  la millora local d’aquest tram de carretera, que inclou bàsicament revegetació i adequació paisatgística de l’obra així com la millora i el condicionament d’obres de drenatge i passos inferiors per a facilitar el pas de la fauna (com ara ramats d’ovelles). Les actuacions previstes en el projecte hauran de permetre:

-Afavorir la recolonització natural de les zones de nova creació afectades per l’obra

-Millorar la integració de l’obra en el seu entorn

-Minimitzar l’efecte barrera per a la fauna

-Minimitzar l’impacte acústic, en els receptors més propers.

En l’actuació al municipi de La Bisbal del Penedès es duen a terme les següents accions:

-Treballs previs de preparació del terreny

-Plantacions de talussos i espais planers

-Plantacions de planta forestal i de mida mitjana

-Plantacions de planta arbòria de mida mitjana

-Hidrosembra parcial de la superfície afectada per l’obra principal

-Adequació paisatgística de dues rotondes (la d’Albinyana i la de La Bisbal del Penedès) que inclou: aportació de substrat especial per a sembres, rebliments amb rebuig de bòbila matxucat o amb escorça de pi triturada, perfils separadors, execució de murets de pedra seca collada, plantacions arbòries i arbustives amb planta mitjana, gran i sembra manual així com altres mesures d’integració visual.

-Mesures de protecció de la fauna (mesures per a facilitar l’encreuament de la carretera d’un pas ramader, com ara senyalització d’advertència i informativa o condicionament de la rampa per al pas de ramats)

Les obres s’estan duent a terme en l’actualitat i no comptem amb una data exacta de finalització.

Comments are closed.