S’inicia la tramitació de la venda d’una part d’una parcel·la del polígon de Les Planes Baixes que és de propietat municipal

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha iniciat la tramitació de la venda d’una part d’una parcel·la del polígon de Les Planes Baixes. Tenint en compte que l’Ajuntament és propietari d’un 33,64% d’una parcel·la de 3.532,54 m2 i que el 66,36% restant és propietat d’una empresa, a finals de l’any 2020 aquesta empresa va realitzar una oferta de compra per a la part de la parcel·la que és propietat de l’Ajuntament per un import de 529.904,03€, ja que l’empresa té previst instal·lar-se en aquesta parcel·la.

Per tot plegat, aquest dilluns 22 de febrer de 2021 la Junta de Govern local ha aprovat sol·licitar informe previ a la Direcció general d’Administració local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Quan arribi l’informe favorable de la Generalitat, es podrà continuar amb la tramitació de la licitació de la venda de la part de la parcel·la que és de propietat municipal.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que si la venda tira endavant “es destinaran els diners al projecte de canvi i soterrament de l’enllumenat públic i les canonades d’aigua del barri de la Riba previst per al 2022, ja que avui en dia encara hi ha trams de fibrociment. Es tracta d’un projecte que tindrà un cost de més d’un milió d’euros i que es finançarà amb la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020/24 per un import de 273.360,26€ i del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona per un import de 335.000€. La resta es finançarà amb fons propis municipals, com ara els que podrien procedir de la venda d’aquest percentatge d’una parcel·la de propietat municipal”.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha iniciado la tramitación de la venta de una parte de una parcela del polígono de Les Planes Baixes. Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento es propietario de un 33,64% de una parcela de 3.532,54m2 y que 66,36% restante es propiedad de una empresa, a finales del año 2020 esta empresa realizó una oferta de compra para la parte de la parcela que es propiedad del Ayuntamiento por un importe de 529.904,03€, ya que la empresa tiene previsto instalarse en esta parcela. Por todo ello, este lunes 22 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno local ha aprobado solicitar informe previo a la Dirección general de Administración local del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Catalunya. Cuando llegue el informe favorable de la Generalitat, se podrá continuar con la tramitación de la licitación de la venta de la parte de la parcela que es de propiedad municipal. La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que si la venta sale adelante “se destinará el dinero al proyecto de cambio y soterramiento del alumbrado público y las tuberías de agua del barrio de la Riba previsto para el 2022, ya que hoy en día todavía hay tramos de fibrocemento. Se trata de un proyecto que tendrá un coste de más de un millón de euros y que se financiará con la subvención del Plan Único de Obras y Servicios de Catalunya (PUOSC) 2020/24 por un importe de 273.360,26€ y del Plan de Acción Municipal (PAM) de la Diputación de Tarragona por un importe de 335.000€. El resto se financiará con fondos propios municipales, como por ejemplo los que podrían proceder de la venta de este porcentaje de una parcela de propiedad municipal”.