L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat la concessió de la subvenció per a entitats culturals

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat, per Junta de Govern, la concessió de la subvenció per a entitats culturals de l’any 2018 a l’Associació de Cors Antistiana per 901,51€ i a la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca per 6.995,64€.

Es tracta d’una subvenció a la qual poden optar totes les entitats i associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes, amb seu al municipi i que estiguin inscrites al Registre d’Entitats, que estiguin al corrent de pagament amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Agència Tributària Catalana, la Hisenda Municipal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i altres Administracions públiques.

Aquestes subvencions són una part del suport que ofereix la Regidoria de Cultura a les entitats del municipi, ja que totes les entitats culturals inscrites al Registre d’entitats de l’Ajuntament, sol·licitin o no subvenció, poden optar a:

 • La cessió d’espais municipals per realitzar les seves activitats i reunions.
 • Al servei de fotocòpies de documents necessaris per a les seves activitats.
 • Al disseny de cartells anunciant activitats de l’entitat.
 • A la difusió de les activitats a les xarxes socials municipals.
 • Al servei d’ambulàncies en cas que sigui necessari per a l’activitat que realitzen.
 • Al suport logístic amb material municipal.
 • A participar en el servei de venda d’entrades del cicle Gaudí de cinema en català, on l’entitat es queda la recaptació.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va obrir el termini per sol·licitar subvencions d’activitats culturals per a l’exercici 2018 del 3 de setembre a l’1 d’octubre de 2018. Entre els mesos d’octubre i novembre es va requerir documentació i informació a les entitats sol·licitants i el passat 31 de gener es va aprovar per Junta de Govern la concessió de la subvenció a dues de les quatre entitats que s’havien presentat, ja que les altres dues no complien els requisits de les bases.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado, por Junta de Gobierno, la concesión de la subvención para entidades culturales del año 2018 a la Associació de Cors Antistiana por 901,51€ y a la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca por 6.995,64€.

Se trata de una subvención a la cual pueden optar todas las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas, con sede en el municipio y que estén inscritas en el Registro de Entidades, que estén al corriente de pago con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria Catalana, la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y otras Administraciones públicas.

Estas subvenciones son una parte del soporte que ofrece la Regidoria de Cultura a las entidades del municipio, ya que todas las entidades culturales inscritas en el Registro de entidades del Ayuntamiento, soliciten o no subvención pueden optar a:

 • La cesión de espacios municipales para realizar sus actividades y reuniones.
 • Al servicio de fotocopias de documentos necesarios para sus actividades.
 • Al diseño de carteles anunciando actividades de la entidad.
 • A la difusión de las actividades en las redes sociales municipales.
 • Al servicio de ambulancias en caso que sea necesario para la actividad que realizan.
 • Al soporte logístico con material municipal.
 • A participar en el servicio de venta de entradas del Cicle Gaudí de Cinema en Català, donde la entidad se queda la recaudación.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès abrió el plazo para solicitar subvenciones de actividades culturales para el ejercicio 2018 del 3 de septiembre al 1 de octubre del 2018. Entre los meses de octubre y noviembre se requirió documentación e información a las entidades solicitantes y el pasado 31 de enero se aprobó por Junta de Gobierno la concesión de la subvención a dos de las cuatro entidades que se habían presentado, ya que las otras dos no cumplían los requisitos de las bases.