L’Ajuntament fa xerrades informatives sobre les subvencions per obres d’arranjament a l’interior d’habitatges per a les persones grans

 

Aquestes subvencions les convoca l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

 

La Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès oferirà reunions informatives en els següents llocs i dates:

-Can Gordei (Local Social) dimarts 11 de juliol a les 20h

-Priorat de la Bisbal (Local Social) Dimecres 12 de juliol a les 20h

-L’Esplai (Local Social) Dijous 13 de juliol a les 20h

-Nucli de La Bisbal (Centre Municipal de Cultura) Divendres 14 de juliol a les 20h

Les obres subvencionables són:

–      Les que permetin assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge, destinades a aconseguir la salubritat i el confort

–      Les que serveixin per adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament

–      Les d’instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de  la manca d’estanquitat o de fugues a les instal·lacions

–      Les d’instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars

–      Les d’adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat (veure documentació específica a presentar)

Requisits de la persona sol·licitant:

–      Que l’habitatge sigui el domicili habitual i permanent

–      Per persones de 65 anys o més

–      Ha de complir alguna de les següents condicions:

  • No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent (grau total, absoluta o gran invalidesa)
  • Ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o incapacitat permanent pel servei o inutilitat
  • Acreditar algun grau de dependència, d’acord amb l’establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre

–      Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC) depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica (taules IRSC al web habitatge.gencat.cat)

–      La persona sol·licitant ha de ser propietària, usufructuària o arrendatària de l’habitatge

–      Ni la persona sol·licitant ni cap dels membres de la unitat de convivència, poden tenir cap altre habitatge en propietat a Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi

–      No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiària de subvencions (article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions)

–      Complir amb les obligacions tributàries amb l’estat, Generalitat de Catalunya i Seguretat Social

Requisits dels habitatges:

–      Tenir un informe d’idoneïtat tècnica de l’habitatge, que inclogui la valoració de les obres. Informe obtingut de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

–      Les obres no poden estar iniciades abans de la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnic

Termini: fins el 31 de juliol de 2017

Import màxim subvencionable:

–      El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 5.000€

–      L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 3.000€ per habitatge. El pressupost protegible inclou:

  • pressupost de l’empresa que realitza les obres
  • cost de llicències o autoritzacions administratives
  • tributs que gravin les actuacions
  • despeses generals
  • benefici industrial
  • costos de diagnosis o estudis tècnics previs
  • honoraris tècnics

Opcions:

–      L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’encarrega de l’execució de les obres

–      La persona sol·licitant s’encarrega de l’execució de les obres

Termini i execució de les obres:

–      S’han d’iniciar en un termini màxim de 3 mesos des de la data de notificació de la resolució provisional de concessió de la subvenció

–      La persona beneficiària ha de comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’inici de les obres en un termini màxim d’un mes des del seu inici

–      Termini d’execució de les obres no pot excedir de 3 mesos des de la data que consti d’inici de les obres

–      La pròrroga del termini d’obres s’ha de sol·licitar de forma expressa

Documentació general a presentar:

–      Sol·licitud

–      Declaració responsable d’ajuts a la rehabilitació, segons model normalitzat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

–      Imprés a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on ingressar la subvenció

–      Autorització de la persona sol·licitant (i s’hi s’escau, dels membres de la unitat de convivència) perquè l’Agència de l’Habitatge pugui demanar i obtenir per mitjans telemàtics, dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud

–      DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat de convivència

–      En cas que l’habitatge sigui de propietat: nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat, relativa a la titularitat de l’immoble

–      En cas que l’habitatge sigui de lloguer:

  • Contracte de lloguer a nom del sol·licitant
  • Autorització del propietari per poder fer l’obra
  • En contractes a partir de l’01/06/13: acreditar el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador
  • En lloguers no documentats en contractes, presentar els rebuts dels pagaments mensuals

–      En cas que el sol·licitant sigui el titular d’un dret d’usdefruit sobre l’habitatge:

  • Aportar el títol
  • Aportar l’autorització del propietari per poder fer les obres
  • En cas de persones amb discapacitat, dependència o situacions similars, aportar el certificat de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Persona (SISPAP, el que era abans l’ICASS), acreditatiu del grau de limitació

–      Si la persona sol·licitant viu amb altres persones: portar el certificat d’empadronament i volant de convivència

–      Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència:

  • Declaració de la renda (IRPF) del període impositiu anterior a la data de sol·licitud, de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència
  • En cas que no estar obligats a presentar la declaració d’IRPF, cal aportar el certificat de l’AEAT conforme no estan obligats a presentar-la
  • Ingressos de l’any en curs, quan la persona sol·licitant o alguns membres de la unitat de convivència han tingut un canvi important en relació a la seva situació laboral o d’ingressos

Documentació específica a presentar en cas que el sol·licitant s’encarregui d’executar les obres:

–      Document original del pressupost del contracte de l’empresa, que ha d’incloure una memòria descriptiva de les obres a realitzar, desglossat per actuacions, amb amidaments i preus unitaris

–      Original de l’autorització municipal d’obres i document acreditatiu s’haver-la sol·licitat

–      Fotografies en color de l’estat general de l’habitatge i dels elements objectes a fer obres

–      Comunicat d’inici d’obres

–      Documentació a aportar al final de les obres:

  • Comunicat final de les obres
  • En cas d’arreglar instal·lació elèctrica i/o d’aigua, aportar el butlletí de l’instal·lador degudament formalitzat
  • En cas de dispositius d’accessibilitat, aportar el certificat acreditatiu que compleixen la normativa vigent i aportar també el contracte de gestió i el manteniment de la instal·lació
  • En cas de renovació o substitució de finestres i altres obertures exteriors, aportar el document de marcatge CE de l’empresa instal·ladora on s’indiqui la transmitància tèrmica del conjunt
  • Justificació de la despesa realitzada
  • Fotografies en color de les obres realitzades

 

 

Comments are closed.