Consulta Pública

ANUNCIS AL PORTAL WEB DE L’AJUNTAMENT DE LA CONSULTA PÚBLICA

Reglament que regula les prestacions econòmiques que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de Modificació del Reglament que regula les prestacions econòmiques que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència i el seu procediment de concessió, per recollir l’opinió dels ciutadans/es i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Antecedents
b) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
c) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
d) Els objectius de la norma.
e) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

en compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la modificació del Reglament és el següent:

A) ANTECEDENTS

El vigent reglament es va aprovar definitivament la seva modificació en el Ple celebrat el dia 18/03/2018. Va ser publicat en el BOP núm. 149 del dia 1/08/2018.

Aquest reglament regulava la possibilitat d’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas.

B) PROBLEMES QUE ES VOLEN SOLUCIONAR

Actualment l’Ajuntament disposa de diferent bases que gestionen ajudes puntuals, les quals requereixen d’una convocatòria per poder ser atorgats. Amb aquesta modificació és pretén ampliar les ajudes.

C) LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

Durant l’exercici es presenten als serveis socials i a l’ajuntament casos que necessiten una ajuda puntual i que al estar supeditada a una convocatòria no es poden atorgar.
És pretén agilitzar el tràmit i la concessió d’ajudes quan es produeix la necessitat sense esperar a l’aprovació de la convocatòria i el seu atorgament.

D) OBJECTIUS DEL REGLAMENT

Amb aquest Reglament es pretén tenir una eina de treball per a donar solució a les necessitats que es puguin presentar a serveis socials de les famílies en pocs recursos.

E) POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES

El fet de no aglutinar totes les prestacions econòmiques d’urgència social podria donar peu a què alguna família en pocs recursos, no se la podés ajudar en el moment concret i en canvi es demorés als possibles tràmits administratius, més llargs i més costosos administrativament parlant, bé en definitiva també és un estalvi econòmic en la destinació dels recursos administratius de què disposa l’Ajuntament.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobri els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de publicació del present anuncio a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

——————————————————–

REGLAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL

De conformitat amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de modificació del Reglament de règim intern de l’Escola Municipal de Música, es duu a terme una consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Antecedents
b) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
c) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació
d) Els objectius del Reglament
e) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el següent:

A) ANTECEDENTS
El vigent Reglament de règim intern de l’Escola Municipal de Música de La Bisbal del Penedès es va aprovar definitivament pel Ple de la Corporació el dia 17 de desembre de 2003 i es va publicar al BOP de Tarragona núm. 297 del 30 de desembre de 2003.
Aquest Reglament regulava les pautes de funcionament intern entre els membres del col·lectiu implicat en el procés educatiu. Després de gairebé 16 anys, es detecta que cal procedir a la seva revisió i actualització integral, la qual es fa necessària perquè l’Escola es gestiona indirectament.

B) PROBLEMES QUE ES VOLEN SOLUCIONAR
Principalment, la iniciativa pretén establir un Reglament que actui sobre les relacions entre professorat, alumnes, família i Ajuntament, per tal que es faci un bon ús del servei públic.

C) LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
Es fa imprescindible establir una nova regulació més concreta i més adient amb la forma de gestió que es pretén dur a terme.

D) OBJECTIUS DEL REGLAMENT
Amb el Reglament es pretén definir el funcionament habitual i les normes de convivència de tota la comunitat educativa. Està concebut com una eina de millora en l’organització de l’Escola i un marc de referència que ha de permetre ampliar i concretar els aspectes més específics i singulars del seu funcionament intern. És aplicable al/la coordinador/a / director/a, als/les professors/es, al personal
administratiu, a les famílies i a l’alumnat.

E) POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES
Un plantejament basat en no portar a terme la modificació integral del Reglament de règim intern de l’Escola Municipal de Música suposaria aplicar un Reglament que no coincideix amb la forma establerta per a la gestió del servei, actualment, de forma indirecta, a través d’una empresa que proporciona el personal i que, actualment, està en fase de preparació la licitació del contracte de gestió de l’Escola Municipal de Música d’una manera global: docència, direcció-coordinació i serveis administratius i econòmics.
No es preveuen possibles alternatives no reguladores.
Els/les ciutadans/es, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de deu dies a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
———————————————————-

CONSULTA PÚBLICA

Avís legal i Política de Privacitat
Protecció de Dades Personals
En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès NIF: P-4302800J. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, o no desitja rebre més informació pot dirigir-se a: l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, c. Major, 21. 43717 la Bisbal del Penedès, o bé, enviar un correu electrònic a info@bisbalpenedes.com

Imatge crédits
Brochure vector created by katemangostar – www.freepik.com

Comments are closed.