S’aprova una subvenció perquè els alumnes més vulnerables de l’Escola Ull de Vent puguin formar-se telemàticament

La Junta de govern del 8 de juny ha aprovat la concessió d’una subvenció directa de 12.617,99€ a l’Escola Ull de Vent amb l’objectiu que el centre educatiu pugui adquirir eines digitals i equips informàtics per a aquelles famílies que no disposen dels recursos necessaris per seguir el curs de forma telemàtica.

L’Ajuntament de la Bisbal, a través de la Regidoria d’Ensenyament, col·labora en el funcionament de l’Escola Ull de Vent i, cada any, destina una partida del pressupost municipal a l’adquisició de material escolar i a altres despeses del centre educatiu. Enguany, la direcció de l’Escola Ull de Vent ha sol·licitat que la subvenció anual que li atorga l’Ajuntament es pugui destinar a la compra de material i a l’adquisició d’equips informàtics per cedir-los als alumnes que no disposen d’equips informàtics per seguir el curs de forma telemàtica, tenint en compte el context que ha generat l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2. Així, per tal de garantir la igualtat i l’accés de tots els alumnes a l’educació, especialment els nens i les nenes dels col·lectius més vulnerables de la comunitat educativa, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat la concessió de forma directa de la subvenció a l’Escola Ull de Vent perquè, aquesta, pugui dotar els alumnes més vulnerables d’eines digitals i dels recursos necessaris per poder donar continuïtat al procés d’aprenentatge de tot l’alumnat. Aquests equips serviran perquè els alumnes puguin seguir el curs telemàticament i, tenint en compte que el curs actual està finalitzant, s’adquireixen amb previsió, davant la incertesa dels contextos o situacions que es puguin donar durant el proper curs 2020/2021.

L’import de la subvenció que s’atorga a l’Escola Ull de Vent varia cada any en funció dels alumnes empadronats. L’Escola Ull de Vent rebrà l’import de la subvenció en dos pagaments: un primer pagament del 50% es realitzarà durant aquesta setmana i el 50% restant s’abonarà durant el mes de juliol, quan l’Escola hagi presentat la justificació econòmica de les compres realitzades amb el primer abonament.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 8 de junio ha aprobado la concesión de una subvención directa de 12.617,99€ a la Escola Ull de Vent con el objetivo de que el centro educativo pueda adquirir herramientas digitales y equipos informáticos para aquellas familias que no disponen de los recursos necesarios para seguir el curso de forma telemática.

El Ayuntamiento de la Bisbal, a través de la Concejalía de Educación, colabora en el funcionamiento de la Escola Ull de Vent y, cada año, destina una partida del presupuesto municipal a la adquisición de material escolar y a otros gastos del centro educativo. Este año, la dirección de la Escola Ull de Vent ha solicitado que la subvención anual que le otorga el Ayuntamiento se pueda destinar a la compra de material y a la adquisición de equipos informáticos para cederlos a los alumnos que no disponen de equipos informáticos para seguir el curso de forma telemática, teniendo en cuenta el contexto que ha generado la epidemia del coronavirus SARS-CoV-2. Así, con tal de garantizar la igualdad y el acceso de todos los alumnos a la educación, especialmente los niños y las niñas de los colectivos más vulnerables de la comunidad educativa, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado la concesión de forma directa de la subvención a la Escola Ull de Vent para que, esta, pueda dotar a los alumnos más vulnerables de herramientas digitales y de los recursos necesarios para poder dar continuidad al proceso de aprendizaje de todo el alumnado. Estos equipos servirán para que los alumnos puedan seguir el curso telemáticamente y, teniendo en cuenta que el curso actual está finalizando, se adquieren con previsión, ante la incertidumbre de los contextos o situaciones que se puedan dar durante el próximo curso 2020/2021.

El importe de la subvención que se otorga a la Escola Ull de Vent varía cada año en función de los alumnos empadronados. La Escuela Ull de Vent recibirá el importe de la subvención en dos pagos: un primer pago del 50% se realizará durante esta semana y el 50% restante se abonará durante el mes de julio, cuando la Escuela haya presentado la justificación económica de las compras realizadas con el primer abono.

 

 

Comments are closed.