La Junta de govern ha aprovat la liquidació del 2n trimestre del conveni de col·laboració amb el CCPP en matèria d’ocupació

La Junta de govern del dilluns 8 de juny ha aprovat la liquidació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) en matèria d’ocupació, corresponent al segon trimestre de 2020, per un import total de 5.902,11€.

Aquest conveni s’emmarca dins de l’Acord estratègic per al desenvolupament i l’ocupació del Baix Penedès 2020, que es va aprovar al Consell d’Alcaldes del Baix Penedès el setembre de 2019. Aquest acord instava a sol·licitar diferents subvencions al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb l’objectiu de millorar el desenvolupament econòmic i l’ocupació al Baix Penedès. Posteriorment, el 13 de gener de 2020, la Junta de Govern local va aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i la resta d’ajuntaments de la comarca per a l’execució dels programes d’ocupació que formen part de l’esmentat acord estratègic per un import de 23.608,45€.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del lunes 8 de junio ha aprobado la liquidación del convenio de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) en materia de ocupación, correspondiente al segundo trimestre del 2020, por un importe total de 5.902,11€.

Este convenio se enmarca dentro del Acuerdo estratégico para el desarrollo y la ocupación del Baix Penedès 2020, que se aprobó en el Consell d’Alcaldes del Baix Penedès en septiembre del 2019. Este acuerdo instaba a solicitar distintas subvenciones al Servicio Público de Ocupación de Catalunya (SOC) con el objetivo de mejorar el desarrollo económico y la ocupación en el Baix Penedès. Posteriormente, el 13 de enero de 2020, la Junta de Gobierno local aprobó el convenio interadministrativo de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès y el resto de ayuntamientos de la comarca para la ejecución de los programas de ocupación que forman parte del citado acuerdo estratégico por un importe de 23.608,45€.

 

 

Comments are closed.