El proper dilluns 15 de juny a les 19h se celebrarà el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El proper dilluns 15 de juny, a les 19h, se celebrarà el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre de forma telemàtica. S’emetrà, en directe, a través de Youtube: https://youtu.be/U5NdW0-3cOw

PART RESOLUTIVA

Punt 1. Proposta d’aprovació de l’acta del Ple ordinari del 16/03/2020

Punt 2. Proposta d’aprovació de l’acta del Ple extraordinari de l’11/05/2020.

Punt 3. Modificació del calendari fiscal 2020

Punt 4. Moció d’Alcaldia sobre el Manifest d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Penedès per a una estratègia comuna per tal d’impulsar socioeconòmicament la comarca

Punt 5. Moció d’Alcaldia per a unes escoles i una educació amb seguretat al Baix Penedès

PART DE CONTROL

Punt 6. Donar compte de la Resolució de la Comissió de preus de Catalunya sobre la modificació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua

Punt 7. Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019

Punt 8. Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació de les regles fiscals de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019

Punt 9. Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació del pla pressupostari a mig termini

Punt 10. Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació de les regles fiscals de la modificació de crèdit 1ALC/2020 en la modalitat de generació de crèdits per ingressos

Punt 11. Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació de les regles fiscals de la modificació de crèdit 2ALC/2020 en la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit

Punt 12. Donar compte de l’execució del pressupost del primer trimestre de 2020

Punt 13. Donar compte del període mitjà de pagament del primer trimestre de 2020

Punt 14. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

Punt 15. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Punt 16. Informe d’Alcaldia

Punt 17. Precs i preguntes

Segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el passat 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar en els Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

 • El prec o pregunta s’haurà de sol·licitar a l’Alcaldia:
  • per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari
  • Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials i emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta
 • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia
 • Cada ciutadà/ana  pot formular un  prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
 • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
 • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol·licitades perquè les pugui respondre
 • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta
 • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple
 • El públic assistent a les sessions no podrà efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.

CASTELLANO | El próximo lunes 15 de junio, a las 19h, se celebrará el pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal correspondiente a este trimestre de forma telemática. Se emitirá, en directo, a través de Youtube: https://youtu.be/U5NdW0-3cOw

PARTE RESOLUTIVA

Punto 1. Propuesta de aprobación del acta del Pleno ordinario del 16/03/2020.

Punto 2. Propuesta de aprobación del acta del Pleno extraordinario del 11/05/20.

Punto 3. Modificación del calendario fiscal 2020.

Punto 4. Moción de Alcaldía sobre el Manifiesto de Alcaldes y Alcaldesas del Baix Penedès por una estrategia común con tal de impulsar socioeconómicamente la comarca.

Punto 5. Moción de Alcaldía por unas escuelas y una educación con seguridad en el Baix Penedès.

PARTE DE CONTROL

Punto 6. Dar cuenta de la Resolución de la Comisión de precios de Catalunya sobre la modificación de las tarifas del servicio de suministro de agua.

Punto 7. Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019.

Punto 8. Dar cuenta del informe de Intervención de evaluación de las reglas fiscales de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019.

Punto 9. Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de aprobación del plan presupuestario a medio plazo.

Punto 10. Dar cuenta del informe de Intervención de evaluación de las reglas fiscales de la modificación de crédito 1ALC/2020 en la modalidad de generación de créditos para ingresos.

Punto 11. Dar cuenta del informe de Intervención de evaluación de las reglas fiscales de la modificación de crédito 2ALC/2020 en la modalidad de incorporación de remanentes de crédito.

Punto 12. Dar cuenta de la ejecución del presupuesto del primer trimestre de 2020.

Punto 13. Dar cuenta del periodo medio de pago del primer trimestre de 2020.

Punto 14. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía.

Punto 15. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Punto 16. Informe de Alcaldía.

Punto 17. Ruegos y preguntas.

Según el ROM aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el pasado 19 de junio del 2017, la ciudadanía puede participar en los Plenos Ordinarios. A continuación os detallamos el funcionamiento de este supuesto:

Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones ordinarias del Pleno en el punto de la orden del día de ‘Ruegos y preguntas’, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

 • El ruego o pregunta deberá solicitarse a Alcaldía:
  • Por escrito y entrarlo/la por escrito como máximo 24 horas antes del Pleno Ordinario
  • Por Twitter en @BisbalPenedes como máximo 24h antes del Pleno Ordinario, cumpliendo el protocolo de uso de las redes sociales con el formato #PleBisbalPenedès, seguido del ruego o pregunta.
 • El asunto objeto del ruego o pregunta deberá ser de competencia municipal sobre la acción de gobierno o estar directamente relacionado con los puntos incluidos en el orden del día
 • Cada ciudadano/na puede formular un ruego y una pregunta en un mismo Pleno. La longitud máxima de cada tweet es de 140 caracteres y no se puede continuar la pregunta con un segundo ‘tweet.
 • Alcaldía podrá no responder si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias o si ya se ha presentado la misma pregunta en otra sesión plenaria de los últimos 6 meses.
 • Alcaldía comunicará, terminado el plazo máximo de presentación de preguntas, a quien vayan dirigidas las preguntas o peticiones solicitadas para que las pueda responder
 • Alcaldía leerá la pregunta en voz alta
 • Alcaldía o a quien vaya dirigida la pregunta, la responderá en la misma sesión del Pleno
 • El público asistente a las sesiones no podrá efectuar manifestaciones de agrado o desagrado. Tampoco se podrán proferir comentarios que afecten el normal desarrollo de la sesión.

 

Comments are closed.