La Junta de govern ha aprovat el padró fiscal de la taxa de recollida d’escombraries 2020

La Junta de govern, a petició de la Regidoria de Residus, ha aprovat el padró fiscal per al 2020, relatiu a la taxa de recollida d’escombraries. Ascendeix a 392.980€.


La Junta de gobierno, a petición de la Concejalía de Residuos, ha aprobado el padrón fiscal para el 2020, relativo a la tasa de recogida de basura. Asciende a 392.980€.

Comments are closed.