El proper dilluns 16 de març de 2020 a les 19h tindrà lloc el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El proper dilluns 16 de març de 2020, a les 19h, tindrà lloc el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre, amb el següent ordre del dia:

Part resolutiva:

01.-Aprovació de l’acta del ple extraordinari de data 12-12-2019

02.-Aprovació del ple ordinari anterior de data 16-12-2019

03.-Aprovació de l’acta del ple extraordinari de data 25-02-2020

04.-Expedient 405/2020. Modificació de crèdit.

05.-Expedient 499/2020. Aprovació o Modificació d’Ordenança Fiscal Reguladora.

06.-Expedient 1099/2018. Ratificar acord JGL de desestimació d’al·legacions.

Activitat de control:

07.-Exp. 0166/2020. Execució trimestral del pressupost 4t trimestre 2019.

08.-Exp. 193/2020. Donar compte informe intervenció sobre compliment del càlcul i la remissió del període mitjà de pagament 4t trimestre 2019.

09.-Exp. 1612/2019. Donar compte compliment en matèria de morositat.

10.-Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

11.-Donar compte Acords de la Junta de Govern Local. 

Precs i preguntes.

Donada la situació actual, se celebrarà a porta tancada -sense la presència de públic- i amb les mesures d’higiene i distàncies corresponents. Posteriorment compartirem el resum del Ple i podreu trobar el vídeo íntegre de la sessió al canal de Youtube de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.


Segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el passat 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar en els Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

 • El prec o pregunta s’haurà de sol·licitar a l’Alcaldia:
  • per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari
  • Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials i emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta
 • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia
 • Cada ciutadà/ana  pot formular un  prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
 • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
 • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol·licitades perquè les pugui respondre
 • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta
 • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple
 • El públic assistent a les sessions no podrà efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.

CASTELLANO | El próximo lunes 16 de marzo de 2020, a las 19h, tendrá lugar el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès correspondiente a este trimestre, con el siguiente orden del día:

Parte resolutiva:

01.-Aprobación del acta del pleno extraordinario de fecha 12-12-2019

02.-Aprobación del pleno ordinario anterior de fecha 16-12-2019

03.-Aprobación del acta del pleno extraordinario de fecha 25-02-2020

04.-Expediente 405/2020. Modificación de crédito.

05.-Expediente 499/2020. Aprobación o Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora.

06.-Expediente 1099/2018. Ratificar acuerdo JGL de desestimación de alegaciones.

Actividad de control:

07.-Exp. 0166/2020. Ejecución trimestral del presupuesto 4º trimestre 2019.

08.-Exp. 193/2020. Dar cuenta informe intervención sobre cumplimiento del cálculo y la remisión del periodo medio de pago 4º trimestre 2019.

09.-Exp. 1612/2019. Dar cuenta cumplimiento en materia de morosidad.

10.-Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía.

11.-Dar cuenta Acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Ruegos y preguntas.

Dada la situación actual, se celebrará a puerta cerrada -sin la presencia de público- y con las medidas de higiene y distancias correspondientes.
Posteriormente compartiremos el resumen del Pleno y podréis encontrar el vídeo íntegro de la sesión en el canal de Youtube del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.


CASTELLANO | Según el ROM aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el pasado 19 de junio del 2017, la ciudadanía puede participar en los Plenos Ordinarios. A continuación os detallamos el funcionamiento de este supuesto:

Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones ordinarias del Pleno en el punto de la orden del día de ‘Ruegos y preguntas’, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

 • El ruego o pregunta deberá solicitarse a Alcaldía:
  • Por escrito y entrarlo/la por escrito como máximo 24 horas antes del Pleno Ordinario
  • Por Twitter en @BisbalPenedes como máximo 24h antes del Pleno Ordinario, cumpliendo el protocolo de uso de las redes sociales con el formato #PleBisbalPenedès, seguido del ruego o pregunta.
 • El asunto objeto del ruego o pregunta deberá ser de competencia municipal sobre la acción de gobierno o estar directamente relacionado con los puntos incluidos en el orden del día
 • Cada ciudadano/na puede formular un ruego y una pregunta en un mismo Pleno. La longitud máxima de cada tweet es de 140 caracteres y no se puede continuar la pregunta con un segundo ‘tweet.
 • Alcaldía podrá no responder si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias o si ya se ha presentado la misma pregunta en otra sesión plenaria de los últimos 6 meses.
 • Alcaldía comunicará, terminado el plazo máximo de presentación de preguntas, a quien vayan dirigidas las preguntas o peticiones solicitadas para que las pueda responder
 • Alcaldía leerá la pregunta en voz alta
 • Alcaldía o a quien vaya dirigida la pregunta, la responderá en la misma sesión del Pleno
 • El público asistente a las sesiones no podrá efectuar manifestaciones de agrado o desagrado. Tampoco se podrán proferir comentarios que afecten el normal desarrollo de la sesión.

 

 

Comments are closed.