S’ha aprovat l’atorgament de les subvencions d’Ensenyament per a l’adquisició de llibres de text per al curs actual

La Junta de govern local del 9 de març de 2020 ha aprovat, a petició de la Regidoria d’Ensenyament, l’atorgament de les subvencions per a l’adquisició dels llibres de text per al curs 2019/2020, mitjançant procediment de concurrència competitiva.

La Junta ha aprovat el llistat de beneficiaris i de no beneficiaris de la subvenció, d’acord amb les bases de la convocatòria, així com els imports a atorgar a cada família. En total s’han presentat 164 sol·licituds per a l’adquisició de llibres de text d’alumnes bisbalencs que van a l’Escola Ull de Vent, l’Escola Quatre Vents (Sant Jaume dels Domenys) i l’Institut Coster de la Torre. La Junta de govern ha aprovat:

-Atorgar la subvenció a 140 famílies.

-No atorgar la subvenció a 21 famílies per no complir els requisits de la convocatòria per diversos motius: ser deutors d’Hisenda, la Seguretat Social o l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

-No atorgar la subvenció a 3 famílies per haver presentat la sol·licitud fora de termini.

En concret, 91 famílies es beneficiaran de la subvenció per a l’adquisició de llibres de primària. L’import total que l’Ajuntament destinarà a aquestes famílies és d’11.815,89€. Un 50% de l’import atorgat en cada cas es pagarà quan la família signi el document d’acceptació de la subvenció i el 50% restant quan retorni els llibres en finalitzar el curs.

Quant als llibres per a l’Institut, 49 famílies es beneficiaran de la subvenció per a l’adquisició de llibres. L’import total que l’Ajuntament destinarà a aquest ajut ascendeix a 9.494,11€ i es pagarà la totalitat quan les famílies hagin signat el document d’acceptació de la subvenció.

Properament l’Ajuntament avisarà les famílies de quan es comencen a repartir les notificacions de l’acord. Per facilitar la tramitació, es farà com l’any passat: els agents del Servei d’Informació i Inspecció Municipal es desplaçaran a l’Escola Ull de Vent (edifici nou) i les famílies podran recollir la notificació i el document d’acceptació de la subvenció allà mateix. Una vegada l’Ajuntament hagi notificat totes les famílies i disposi de tots els documents signats requerits, es procedirà a aprovar el pagament.


CASTELLANO | La Junta de gobierno local del 9 de marzo de 2020 ha aprobado, a petición de la Concejalía de Educación, otorgar las subvenciones para la adquisición de libros de texto para el curso 2019/2020, mediante procedimiento de concurrencia competitiva.

La Junta ha aprobado el listado de beneficiarios y de no beneficiarios de la subvención, de acuerdo con las bases de la convocatoria, así como los importes a otorgar a cada familia. En total se han presentado 164 solicitudes para la adquisición de libros de texto de alumnos bisbalenses que van a la Escuela Ull de Vent, la Escuela Quatre Vents (Sant Jaume dels Domenys) y el Instituto Coster de la Torre. La Junta de gobierno ha aprobado:

-Otorgar la subvención a 140 familias.

-No otorgar la subvención a 21 familias por no cumplir los requisitos de la convocatoria por varios motivos: ser deudores de Hacienda, la Seguridad Social o el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

-No otorgar la subvención a 3 familias por haber presentado la solicitud fuera de plazo.

En concreto, 91 familias se beneficiarán de la subvención para la adquisición de libros de primaria. El importe total que el Ayuntamiento destinará a estas familias es de 11.815,89€. Un 50% del importe otorgado en cada caso se pagará cuando la familia haya firmado el documento de aceptación de la subvención y el 50% restante cuando devuelva los libros al finalizar el curso.

En cuanto a los libros para el instituto, 49 familias se beneficiarán de la subvención para la adquisición de libros. El importe total que el Ayuntamiento destinará a esta ayuda asciende a 9.494,11€ y se pagará la totalidad una vez las familias hayan firmado el documento de aceptación de la subvención.

Próximamente el Ayuntamiento avisará a las familias de cuando se empezarán a repartir las notificaciones del acuerdo. Para facilitar la tramitación, se hará como el año pasado: los agentes del Servicio de Información e Inspección Municipal se desplazarán a la Escuela Ull de Vent (edificio nuevo) y las familias podrán recoger la notificación y el documento de aceptación de la subvención allí mismo. Una vez el Ayuntamiento haya notificado a todas las familias y disponga de todos los documentos firmados requeridos, se procederá a aprobar el pago.

Comments are closed.