La Junta de govern del 24 de febrer de 2020 ha aprovat la convocatòria del concurs literari de Sant Jordi 2020

Imatge d'arxiu. Entrega de premis del Concurs Literari de l'any 2019.

Foto de l’entrega de premis del Concurs Literari de l’any 2019.

La Junta de govern del 24 de febrer de 2020 ha aprovat la convocatòria del concurs literari de Sant Jordi 2020. Una vegada es publiquin les bases al BOP, es podran presentar treballs fins al 9 d’abril de 2020. Des de l’Ajuntament anunciarem l’inici del termini per presentar obres.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès organitza el concurs literari des de l’any 2016. Aquest concurs se celebra cada 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, mitjançant un acte de lliurament de premis. L’objectiu del concurs és promoure la creació literària i celebrar la festivitat de Sant Jordi.

El concurs compta amb dues modalitats: poesia i prosa

El tema dels treballs és lliure i es poden presentar tant en català com en castellà.  

Quant a l’extensió de les obres, aquesta tindrà, com a màxim, 100 versos en el cas de la modalitat de poesia i 6 folis DIN A-4 (a una cara) en el cas de la modalitat de prosa. En tot cas, les obres han de ser originals i inèdites.

Requisits per participar:

El concurs està obert a qualsevol persona física major d’edat. Els/les menors de 18 anys hi poden participar amb l’autorització atorgada pel seu pare, mare o tutor legal.

Cada participant pot presentar fins a dues propostes.

Lliurament dels premis:

Seran lliurats en un acte públic que tindrà lloc el dia 23 d’abril de 2020 al Centre Municipal de Cultura (CMC).

Quantia dels premis:

– Primer premi: 200€, lot de llibres i diploma commemoratiu.

– Segon premi: 150€, lot de llibres i diploma commemoratiu.

– Tercer premi: 10€, lot de llibres i diploma commemoratiu.

– Premi especial sobre temàtica bisbalenca: 200€ i diploma commemoratiu.

– Menció especial del jurat: 100€ i diploma commemoratiu.

Els premis estan sotmesos a les retencions fiscals establertes. Per obtenir el premi, el guardonat haurà d’assistir a l’acte de lliurament fixat per l’Ajuntament.

Forma de presentació de les sol·licituds i obres:

Les obres s’han de presentar per duplicat dins d’un sobre identificat amb un pseudònim, que ha de coincidir amb el pseudònim de l’obra. Dins d’aquest, s’ha d’incloure un altre sobre amb la documentació següent:

– Sol·licitud de participació en el concurs segons el model normalitzat, on han de constar les dades identificatives del participant (nom i cognoms, número de DNI, adreça, telèfon i correu electrònic).

– Fotocòpia del DNI.

– Declaració responsable de no trobar-se en cap de les situacions de l’article 13 de la  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– Autorització d’obtenció de dades perquè l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès pugui comprovar que es troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

S’han de presentar al Registre d’entrada de l’Ajuntament o a través de qualsevol dels mitjans assenyalats a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini de presentació de les sol·licituds i obres:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP i fins al dia 9 d’abril de 2020.

Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment

L’òrgan competent és la Regidoria de Cultura.

L’òrgan responsable de la proposta de concessió és un jurat format per persones relacionades amb el món de la cultura. La seva composició és la següent:

– Representant de l’escola Ull de Vent.

– Representant de l’institut Coster de la Torre.

– Representant del col·lectiu joves bisbalencs.

– Representant de l’àmbit de la cultura al Penedès.

El jurat estarà facultat per declarar desert qualsevol dels premis i per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases o en la convocatòria. El veredicte del jurat serà inapel·lable, sens perjudici dels recursos i accions que qualsevol participant o persona estimi adient en defensa del seu interès.

L’òrgan competent per resoldre la concessió d’aquests premis és la Junta de Govern Local.

Criteris de valoració de les sol·licituds

Els criteris d’atorgament dels premis tenen en compte:

– L’originalitat en la temàtica

– L’estructura del text

– La qualitat en la redacció de les obres

– La correcció lingüística

La ponderació d’aquests criteris serà de l’1 al 10 per a cadascun d’ells, essent 40 la valoració màxima de cada treball.  

Termini de resolució i notificació

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les obres presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El veredicte del jurat es farà públic el mateix dia del lliurament de premis.

Un cop acordada la concessió dels premis, aquesta serà notificada als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.  

Acceptació dels premis

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, han d’acceptar el premi. Aquesta acceptació s’ha de fer de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord.

El termini de presentació d’aquests documents serà d’un mes a partir de la notificació de l’acord de concessió. La no presentació de la documentació dins del termini establert s’entén com una renúncia al premi. 

Propietat intel·lectual

Les obres premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, que n’adquirirà els drets de difusió a través del butlletí municipal o la pàgina web, entre d’altres.

El concursant serà responsable de qualsevol reclamació relativa a la propietat intel·lectual, industrial o comercial dels materials utilitzats i indemnitzarà l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès pels danys que es puguin derivar de la interposició de reclamacions.

Recollida de les obres no premiades

Les obres no premiades podran ser recollides a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès fins al 30 de juny de 2020.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 24 de febrero de 2020 ha aprobado la convocatoria del concurso literario de Sant Jordi 2020. Una vez se publiquen las bases en el BOP, se podrán presentar trabajos hasta el 9 de abril de 2020. Desde el Ayuntamiento anunciaremos el inicio del plazo para presentar obras.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès organiza el concurso literario desde el año 2016. Este concurso se celebra cada 23 de abril, Diada de Sant Jordi, mediante un acto de entrega de premios. El objetivo del concurso es promover la creación literaria y celebrar la festividad de Sant Jordi.

El concurso cuenta con dos modalidades: poesía y prosa.

El tema de los trabajos es libre y se pueden presentar tanto en catalán como en castellano.

En cuanto a la extensión de las obras, esta tendrá, como máximo, 100 versos en el caso de la modalidad de poesía y 6 folios DIN A-4 (a una cara) en el caso de la modalidad de prosa. En todo caso, las obras deben ser originales e inéditas.

Requisitos para participar:

El concurso está abierto a cualquier persona física mayor de edad. Los/las menores de 18 años pueden participar con la autorización otorgada por su padre, madre o tutor legal.

Cada participante puede presentar hasta dos propuestas.

Entrega de premios:

Serán entregados en un acto público que tendrá lugar el día 23 de abril del 2020 en el Centre Municipal de Cultura (CMC).

Cuantía de los premios:

-Primer premio: 200€, lote de libros y diploma conmemorativo.

-Segundo premio: 150€, lote de libros y diploma conmemorativo.

-Tercer premio: 100€, lote de libros y diploma conmemorativo.

-Premio especial sobre tema bisbalense: 200€ y diploma conmemorativo.

-Mención especial del jurado: 100€ y diploma conmemorativo.

Los premios estarán sometidos a las retenciones fiscales establecidas. Para obtener el premio, el galardonado deberá asistir al acto de entrega fijado por el Ayuntamiento.

Forma de presentación de las solicitudes y obras:

Las obras se deben presentar por duplicado dentro de un sobre identificado con un pseudónimo, que debe coincidir con el pseudónimo de la obra. Dentro del mismo, se debe incluir otro sobre con la documentación siguiente:

-Solicitud de participación en el concurso según el modelo normalizado, donde deben constar los datos identificativos del participante (nombre y apellidos, número de DNI, dirección, teléfono y correo electrónico).

-Fotocopia del DNI.

-Declaración responsable de no encontrarse en ninguna de las situaciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

-Autorización de obtención de datos para que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès pueda comprobar que se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Se deben presentar en el Registro de entrada del Ayuntamiento o a través de cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Plazo de presentación de solicitudes y obras:

Desde la publicación de esta convocatoria en el BOT y hasta el día 9 de abril de 2020

Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento

El órgano responsable de la propuesta de concesión es un jurado formado por personas relacionadas con el mundo de la cultura. Su composición es la siguiente:

-Representante de la Escuela Ull de Vent

-Representante del Instituto Coster de la Torre

-Representante del colectivo de jóvenes bisbalenses

-Representante del ámbito de la cultura en el Penedès

El jurado estará facultado para declarar desierto cualquiera de los premios y para resolver cualquier contingencia no prevista en estas bases o en la convocatoria. El veredicto del jurado será inapelable, si perjuicio de los recursos y acciones que cualquier participante o persona crea adecuado en defensa de su interés.

El órgano competente para resolver la concesión de estos premios es la Junta de Gobierno Local.

Criterios de valoración de las solicitudes

Los criterios de otorgamiento de los premios tienen en cuenta:

-La originalidad de la temática

-La estructura del texto

-La calidad en la redacción de las obras

-La corrección lingüística

La ponderación de estos criterios será del 1 al 10 para cada uno de ellos, siendo 40 la valoración máxima de cada trabajo.

Plazo de resolución y notificación

Se examinarán conjuntamente, en un solo procedimiento, todas las obras presentadas dentro del plazo establecido, y se resolverá en un único acto administrativo.

El veredicto del jurado se hará público el mismo día de la entrega de premios.

Una vez acordada la concesión de los premios, esta será notificada a los interesados en un plazo máximo de 10 días desde la fecha de aprobación de la resolución.

Aceptación de los premios

Los/las beneficiarios/as, una vez se les haya comunicado el acuerdo de concesión, deben aceptar el premio. Esta aceptación se debe hacer de forma expresa en el plazo de un mes a partir de la recepción del acuerdo indicado.

El plazo de presentación de estos documentos será de un mes a partir de la notificación del acuerdo de concesión. La no presentación de la documentación dentro del plazo establecido se entiende como una renuncia al premio.

Propiedad intelectual

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, que adquirirá los derechos de difusión a través del boletín municipal o la página web, entre otros.

El concursante será responsable de cualquier reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial o comercial de los materiales utilizados e indemnizará al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès por los daños que se puedan derivar de la interposición de reclamaciones.

Recogida de las obras no premiadas

Las obras no premiadas se podrán recoger en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès hasta el 30 de junio de 2020.

 

Comments are closed.