La Junta de Govern local ha aprovat un contracte menor per al servei d’assessorament legal

La Junta de Govern local va aprovar, el passat dilluns 27 de gener de 2020, un contracte menor per al servei d’assessorament legal en la ronda de contactes amb els interessats de l’expedient de revisió d’ofici per declarar nul de ple dret l’acord del Ple de 17 de setembre de 2013, pel qual s’aprovà l’arrendament d’una part del poliesportiu municipal a l’entitat Club Segle XX, mitjançant procediment directe i preu bonificat, així com el contracte d’arrendament subscrit el 30 d’octubre de 2013.

L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que “la voluntat de l’equip de govern és la d’evitar o reduir els possibles danys i perjudicis que es puguin derivar de l’extinció del contracte d’arrendament de la finca que conforma el poliesportiu amb l’entitat Club Segle XX, en el cas de declarar-se la nul·litat de ple dret de l’acord del Ple de la Corporació del 17 de setembre de 2013, d’aprovació de l’arrendament. I també volem recuperar la disponibilitat dels espais, atesa la previsió d’iniciar les obres de remodelació d’aquests”.

Per tot això, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès iniciarà una ronda de contactes amb els interessats de l’expedient de revisió d’ofici amb la finalitat d’explorar eventuals solucions legals que permetin la reubicació dels afectats en emplaçaments alternatius, evitar o reduir els danys i perjudicis que se’ls pugui originar i recuperar la disponibilitat dels espais per part de l’Ajuntament amb la menor litigiositat possible. Atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans personals propis necessaris, s’ha optat per contractar l’assessorament legal extern per a la realització de les actuacions següents:

  • Assessorament legal en la ronda de contactes que es realitzi entre l’Ajuntament i els interessats, que inclourà:
    • Assistència a les reunions amb els interessats, anàlisi de la viabilitat legal de les propostes d’acord o de transacció que es formulin, assistència legal en la valoració de possibles danys i perjudicis.
    • En cas d’arribar a acords, redacció de la documentació administrativa adient per a implementar-los.

El contracte menor s’ha aprovat amb Manubens y asociados, SLP. i ascendirà a 8.500€ (més IVA) com a màxim. S’especifica l’import màxim del contracte perquè, atesa la naturalesa del servei d’assessorament legal i la incertesa sobre del termini de negociació, no es pot saber amb antelació quin serà l’import final del contracte.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local aprobó, el pasado lunes 27 de enero de 2020, un contrato menor para el servicio de asesoramiento legal en la ronda de contactos con los interesados del expediente de revisión de oficio para declarar nulo de pleno derecho el acuerdo del Pleno del 17 de septiembre del 2013, por el cual se aprobó el arrendamiento de una parte del polideportivo municipal a la entidad Club Segle XX, mediante procedimiento directo y precio bonificado, así como el contrato de arrendamiento suscrito el 30 de octubre del 2013.

La alcaldesa Agnès Ferré ha explicado que “la voluntad del equipo de gobierno es la de evitar o reducir los posibles daños y perjuicios que se puedan derivar de la extinción del contrato de arrendamiento de la finca que conforma el polideportivo con la entidad Club Segle XX, en el caso de declararse la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno de la Corporación del 17 de septiembre del 2013, de aprobación del arrendamiento. Y también queremos recuperar la disponibilidad de los espacios, teniendo en cuenta la previsión de iniciar las obras de remodelación de los mismos”.

Por todo esto, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès iniciará una ronda de contactos con los interesados del expediente de revisión de oficio con la finalidad de explorar eventuales soluciones legales que permitan la reubicación de los afectados en emplazamientos alternativos, evitar o reducir los daños y perjuicios que se les pueda originar y recuperar la disponibilidad de los espacios por parte del Ayuntameinto con la menor litigiosidad posible. Como el Ayuntamiento no dispone de los medios personales propios necesarios, se ha optado por contratar asesoramiento legal externo para la realización de las actuaciones siguientes:

  • Asesoramiento legal en la ronda de contactos que se realice entre el Ayuntamiento y los interesados, que incluirá:
    • Asistencia a las reuniones con los interesados, análisis de la viabilidad legal de las propuestas de acuerdo o de transacción que se formulen, asistencia legal en la valoración de posibles daños y perjuicios.
    • En caso de llegar a acuerdos, redacción de la documentación administrativa adecuada para implementarlos.

El contrato menor se ha aprobado con Manubens y asociados, SLP. y ascenderá a 8.500€ (más IVA) como máximo. Se especifica el importe máximo del contrato porqué, dada la naturaleza del servicio de asesoramiento legal y la incertidumbre sobre el plazo de negociación, no se puede saber de forma anticipada cuál será el importe final del contrato.

 

Comments are closed.