La Junta de govern local aprova un contracte per redactar un nou projecte de gestió de residus per al municipi

La Junta de govern local del dilluns 27 de gener va aprovar un contracte menor per al servei de redacció del projecte de gestió de residus per un import de 10.285€ (IVA inclòs). L’actual contracte de “gestió del servei públic de recollida de residus mitjançant modalitat de concessió, per procediment obert”, signat el 2011 amb CESPA, SA., finalitza l’any vinent. Abans de preparar la nova licitació, l’equip de govern creu que cal replantejar el servei de recollida de residus per poder optar a l’opció més adient per al municipi. Així, es durà a terme un projecte que tingui en compte els requeriments legals de l’Agència de Residus de Catalunya, els governs català i espanyol i la Unió Europea i s’avaluarà l’actual servei per tal de determinar la millor opció des del punt de vista tècnic, econòmic i ambiental.

La contractació aprovada per la Junta de govern contempla el servei de redacció del projecte de gestió de residus del municipi de la Bisbal del Penedès, consistent en la diagnosi de l’estat actual, l’anàlisi tècnica i econòmica, l’establiment d’objectius i la proposta de les opcions òptimes per tal de donar compliment a la normativa vigent. L’estudi servirà per avaluar i conèixer quin tipus de gestió de residus és el més adient per a cada barri, ja que actualment al nucli es fa el sistema porta a porta i a les urbanitzacions en contenidors. Així es podrà avaluar l’actual servei i contemplar les possibilitats de millora i reforma. També es tindran en compte les opcions de tecnologies i instruments disponibles per triar l’opció que sigui més adequada per a la Bisbal tenint en compte criteris mediambientals, tècnics i econòmics.


CASTELLANO | La Junta de gobierno local del lunes 27 de enero aprobó un contrato menor para el servicio de redacción del proyecto de gestión de residuos por un importe de 10.285€ (IVA incluido). El actual contrato de “gestión del servicio público de recogida de residuos mediante modalidad de concesión, por procedimiento abierto”, firmado en el 2011 con CESPA, SA., finaliza en año que viene. Antes de preparar la nueva licitación, el equipo de gobierno cree que hay que replantear el servicio de recogida de residuos para poder optar a la opción más adecuada para el municipio. Así, se llevará a cabo un proyecto que tenga en cuenta los requerimientos legales de la Agencia de Residuos de Catalunya, los gobiernos catalán y español y la Unión Europea y se evaluará el actual servicio por tal de determinar la mejor opción desde el punto de vista técnico, económico y ambiental.

La contratación aprobada por la Junta de gobierno contempla el servicio de redacción de gestión de residuos del municipio de la Bisbal del Penedès, consistente en la diagnosis del estado actual, el análisis técnico y económico, el establecimiento de objetivos y la propuesta de las opciones óptimas por tal de dar cumplimiento a la normativa vigente. El estudio servirá para evaluar y conocer qué tipo de gestión de residuos es el más adecuado para cada barrio, ya que actualmente en el núcleo se hace el sistema puerta por puerta y en las urbanizaciones en contenedores. Así se podrá evaluar el servicio actual y contemplar las posibilidades de mejora y reforma. También se tendrán en cuenta las opciones de tecnologías e instrumentos disponibles para escoger la opción que sea más adecuada para la Bisbal, teniendo en cuenta criterios medioambientales, técnicos y económicos.

 

Comments are closed.