Els Agents Rurals han identificat la presència de vespa asiàtica a l’Esplai del Penedès

identificar vespa velutina 1

identificar vespa velutina 2

Des de l’Àrea Bàsica del Baix Penedès de la Direcció General dels Agents Rurals ens han informat que s’ha identificat la presència de vespa asiàtica (vespa velutina) a l’Esplai del Penedès, sent la primera vegada que se certifica la seva presència al terme municipal de la Bisbal del Penedès. Segons ens han explicat, s’ha vist en els xiprers d’una parcel·la i, com a precaució, recomanen que la ciutadania que hagi de fer treballs d’esporga en tanques i jardins colpegi abans els arbustos, allunyant-se després d’aquests, a fi i efecte de descartar la possibilitat que hi hagi un niu i evitar així un possible atac. Tot i això, la seva presència “no és alarmant, de moment, ja que la tenim establerta també a Albinyana, El Vendrell, Sant Jaume i d’altres pobles de la comarca”.

Segons la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural¹, el comportament de la vespa asiàtica no és agressiu amb les persones, excepte quan estem a pocs metres d’un vesper. A més de 5 metres de distància del niu no acostuma a haver-hi perill i quan s’estan alimentant o bevent aigua i d’altres líquids no presenten cap comportament agressiu cap a les persones encara que aquestes estiguin a prop. De tota manera, en aquests casos s’ha d’evitar entrar en contacte amb aquests insectes i molt rarament hi pot haver un atac. Només en cas de tocar directament una vespa, o intentar capturar-la, la picada pot ser molt probable. A diferència d’això la cosa canvia si ens acostem a un niu de forma accidental o volguda i les obreres entren en alerta. Els casos en què pot passar això poden ser per realitzar activitats a prop del niu com són: tallar l’herba, fer alguna activitat de tala o poda d’arbres, esporgar la vegetació d’un marge i altres actuacions”. Per aquest motiu, se’ns recomana colpejar els arbustos i, tot seguit, allunyar-se d’aquests abans de fer cap feina de poda o esporga, per descartar que hi pugui haver algun niu i evitar un possible atac. D’altra banda “s’ha d’estar especialment atent als porxos dels habitatges i principalment en els de segones residències que no estan habitades permanentment. També es poden trobar en les casetes dels gossos, xemeneies, balcons, teulades i magatzems. Ocasionalment poden construir el niu en marges de pedra i a nivell del terra.

La picada de la vespa velutina fa molt mal per la mida del gran fibló, però no és més perillosa que la de les vespes autòctones. La majoria de persones atacades per les vespes asiàtiques presenten símptomes locals de dolor, vermellor i inflamació de la zona de penetració del verí, que desapareix després de diversos dies.

En cas de picada, des de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Ambient, es recomana:

a)Rentar la zona de la picada amb aigua i sabó i, si es pot, aplicar gel o aigua freda.

b)Als primers moments de la picada es poden intentar desnaturalitzar els components del verí usant calor a la picada, tal com es pot fer en la picada d’altres vespes.

c)Les persones al·lèrgiques poden patir símptomes generals com picor a tot el cos, pujada de la temperatura corporal, baixada de la tensió arterial, problemes respiratoris, problemes cardiovasculars i d’altres símptomes greus.

d)En cas de picades múltiples, la inoculació del verí també pot provocar aquests símptomes generals greus.

e)Després d’un atac de vespa asiàtica, si s’observen aquests símptomes generals, cal trucar al 061.

La vespa velutina no és especialment agressiva per a les persones però captura moltes abelles i és un problema afegit per a l’apicultura, ja que aquesta espècie invasora depreda les abelles que integren les arnes i pot reduir o aturar temporalment l’activitat recol·lectora de les colònies. A més, té efectes directes envers la biodiversitat animal, les plantes conreades i la flora silvestre.

En cas d’observar exemplars de vespa asiàtica o nius, contacteu amb el Cos dels Agents Rurals: velutinacar@gencat.cat. En cas de picades, truqueu al 061.

Podeu trobar més informació sobre la vespa asiàtica o velutina en aquest enllaç: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/llista-especies/llista-especies-catalogades/artropodes-no-crustacis/vespa-asiatica-vespa-xinesa/

També podeu consultar el document citat al text anterior:

“Protocol d’actuacions dels danys causats per la vespa asiàtica (Vespa velutina) envers l’apicultura, la biodiversitat i els riscos sobre la salut de les persones” (2019) Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Enllaç, en línia, al document: http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_medinatural/llista_sp_catalogades/artropodes/doc_enll/Protocol-2019.pdf


CASTELLANO | Desde el Área Básica del Baix Penedès de la Dirección General de los Agentes Rurales nos han informado que se ha identificado la presencia de la avispa asiática (vespa velutina) en l’Esplai del Penedès, siendo la primera vez que se certifica su presencia en el término municipal de la Bisbal del Penedès. Según nos han explicado, se ha visto en los cipreses de una parcela y, como precaución, recomiendan que la ciudadanía que tenga que hacer trabajos de poda en vallas y jardines golpee antes los arbustos, alejándose después de estos, con el objetivo de descartar la posibilidad de que haya un nido y evitar así un posible ataque. Sin embargo, su presencia “no es alarmante de momento, ya que la tenemos establecida también en Albinyana, El Vendrell, Sant Jaume y otros pueblos de la comarca”.

Según la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural¹, el comportamiento de la avispa asiática no es agresivo con las personas, salvo cuando estamos a pocos metros de un avispero. A más de 5 metros de distancia del nido no acostumbra a haber peligro y cuando se están alimentando o bebiendo agua y otros líquidos no presentan ningún comportamiento agresivo hacia las personas aunque estas estén cerca. De todas formas, en estos casos se debe evitar entrar en contacto con estos insectos y muy raramente habrá un ataque. Solamente en el caso de tocar directamente una avispa, o intentar capturarla, la picada puede ser muy probable. A diferencia de esto la cosa cambia si nos acercamos a un nido de forma accidental o querida y las obreras entran en alerta. Los casos en los que puede pasar esto pueden ser por realizar actividades cerca del nido como son: cortar la hierba, hacer alguna actividad de tala o poda de árboles, podar la vegetación de un margen y otras actuaciones”. Por este motivo, se nos recomienda que golpeemos los arbustos y, acto seguido, nos alejemos de ellos antes de realizar ningún trabajo de poda, para descartar que pueda haber un nido y evitar un posible ataque. Por otro lado “hay que estar especialmente atentos a los porches de las viviendas y principalmente en las segundas residencias que no están habitadas permanentemente. También se pueden encontrar en las casetas de perros, chimeneas, balcones, tejados y almacenes. Ocasionalmente pueden construir el nido en márgenes de piedra y a nivel de tierra.

La picada de la vespa velutina duele mucho por la medida del gran aguijón, pero no es más peligrosa que la de las avispas autóctonas. La mayoría de las personas atacadas por las avispas asiáticas presentan síntomas locales de dolor, rojez e inflamación de la zona de penetración del veneno, que desaparece pasados varios días.

En caso de picada, desde la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Ambiente, se recomienda:

a)Lavar la zona de la picadura con agua y jabón y, si se puede, aplicar hielo o agua fría.
b)En los primeros momentos de la picada se pueden intentar desnaturalizar los componentes del veneno usando calor en la picada, tal como se puede hacer en la picadura de otras avispas.
c)Las personas alérgicas pueden sufrir síntomas generales como picor en todo el cuerpo, subida de la temperatura corporal, bajada de la tensión arterial, problemas respiratorios, problemas cardiovasculares y otros síntomas graves.
d)En caso de picaduras múltiples, la inoculación del veneno también puede provocar estos síntomas generales graves.
e)Después de un ataque de avispa asiática, si se observan estos síntomas generales, hay que llamar al 061.

La vespa velutina no es especialmente agresiva para las personas pero captura muchas abejas y es un problema añadido para la apicultura, ya que esta especie invasora depreda las abejas que integran l as arnas y puede reducir o parar temporalmente la actividad recolectora de las colonias. Además, tienen efectos directos hacia la biodiversidad animal, las plantas conreadas y la flora silvestre.

En caso de observar ejemplares de avispa asiática o nidos, contactad con el Cuerpo de los Agentes Rurales: velutinacar@gencat.cat. En caso de picadas, llamad al 061.

Podéis encontrar más información sobre la avispa asiática o vespa velutina en este enlace: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/llista-especies/llista-especies-catalogades/artropodes-no-crustacis/vespa-asiatica-vespa-xinesa/

También podéis consultar el documento citado en el texto anterior:

“Protocol d’actuacions dels danys causats per la vespa asiàtica (Vespa velutina) envers l’apicultura, la biodiversitat i els riscos sobre la salut de les persones” (2019) Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Enllaç, en línia, al document: http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_medinatural/llista_sp_catalogades/artropodes/doc_enll/Protocol-2019.pdf

 

Comments are closed.