S’aprova l’atorgament de les subvencions per a entitats culturals per a l’any 2019

La Junta de Govern del 9 de desembre de 2019 ha aprovat, a petició de la Regidoria de Cultura, l’atorgament de les subvencions per a entitats culturals per a l’any 2019 a les entitats: Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca, per un import de 9.197,55€ i Associació de Cors Antistiana, per un import de 507,00€.

En total, han estat tres les entitats que han presentat sol·licitud de subvenció dins del termini, però només dues complien amb els requisits establerts en la convocatòria.

Al Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament per a l’exercici 2018, aprovat per Ple de la Corporació en la sessió ordinària celebrada el 18 de desembre de 2017, es preveu la concessió, mitjançant procediment de concurrència competitiva de subvencions a entitats sense ànim de lucre en matèria de cultura. La Junta de Govern local del 30 de setembre va aprovar la convocatòria per a la concessió de les subvencions en matèria de cultura, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de l’exercici 2019, amb un import total de 10.000€.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 9 de diciembre del 2019 ha aprobado, a petición de la Concejalía de Cultura, el otorgamiento de las subvenciones para entidades culturales para el año 2019 a las entidades: Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca, por un importe de 9.197,55€ y Associació de Cors Antistiana, por un importe de 507,00€.

En total, han sido tres las entidades que ha presentado solicitud de subvención dentro del plazo, pero solo dos cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria.

En el Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento para el ejercicio 2018, aprobado por Pleno de la Corporación en la sesión ordinaria celebrada el 18 de diciembre del 2017, se prevé la concesión, mediante procedimiento de concurrencia competitiva de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en materia de cultura. La Junta de Gobierno local del 30 de septiembre aprobó la convocatoria para la concesión de las subvenciones en materia de cultura, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, del ejercicio 2019, con un importe total de 10.000€.

Comments are closed.