La Bisbal del Penedès es connectarà al Consorci d’Aigües de Tarragona

NAUS INDUSTRIALS LA BISBAL 3

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, a petició de les regidories del Servei d’abastament d’aigua i Urbanisme, ha sol·licitat una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per finançar les obres necessàries per connectar-se al ramal existent del Consorci d’Aigües de Tarragona en un dels polígons industrials de la Bisbal del Penedès. L’objectiu de l’Ajuntament és redactar el projecte durant el 2020 i realitzar les obres durant el 2021.

Per a connectar-se al ramal existent, caldrà construir la caseta d’arribada amb tots els equips hidràulics i electromecànics necessaris i instal·lar arquetes de sonda al nou dipòsit. Més endavant, en una segona fase, l’Ajuntament té previst construir un nou dipòsit per connectar-lo a la xarxa actual.

L’import total de les obres ascendeix a 212.088€ (IVA no inclòs) i s’ha demanat una subvenció per un import del 95% de la inversió. L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que aquesta acció és necessària perquè “segons l’estudi hidrogeotècnic i el Pla director del servei d’abastament d’aigua, no tenim garantit a mig termini el cabal necessari d’aigua al municipi i amb aquesta inversió garantirem un punt de connexió al CAT i, per tant, podrem garantir el cabal necessari per a la ciutadania i per les activitats econòmiques del municipi”. Segons l’alcaldessa “fa dotze anys, el maig de 2007, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va signar entrar a la tercera fase del projecte constructiu del subministrament al Baix Penedès amb el CAT, un projecte que finançava la UE amb els Fons FEDER. Finalment, el 2008, l’Ajuntament va decidir no formar part del projecte i, per tant, es va perdre la inversió finançada per la UE en el tram de la Bisbal i la connexió d’aigua al CAT es va desviar de la Bisbal. El passat mes de febrer, els membres de l’actual equip de govern vam sol·licitar, al CAT, un estudi sobre la possible connexió d’un nou punt de subministrament i, una vegada lliurat a l’Ajuntament, ens vam posar a treballar amb l’objectiu de fer realitat aquest projecte i, així, poder garantir l’aigua a tot el municipi”.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, a petición de las concejalías del Servicio de abastecimiento de agua y Urbanismo, ha solicitado la subvención de la Agencia Catalana del Agua (ACA) para financiar las obras necesarias para conectarse al ramal existente del Consorci d’Aigües de Tarragona en uno de los polígonos industriales de la Bisbal del Penedès. El objetivo del Ayuntamiento es redactar el proyecto durante el 2020 y realizar las obras durante el 2021.

Para conectarse al ramal existente, será necesario construir la caseta de llegada con todos los equipos hidráulicos y electromecánicos necesarios e instalar arquetas de sonda en el nuevo depósito. Más adelante, en una segunda fase, el Ayuntamiento tiene previsto construir un nuevo depósito para conectarlo a la red actual.

El importe total de las obras asciende a 212.088€ (IVA no incluido) y se ha solicitado una subvención por un importe del 95% de la inversión. La alcaldesa Agnès Ferré ha explicado que esta acción es necesaria porqué “según el estudio hidrogeotécnico y el Plan director del servicio de abastecimiento de agua, no tenemos garantizado a medio plazo el cabal necesario de agua en el municipio y con esta inversión garantizaremos un punto de conexión al CAT y, por lo tanto, podremos garantizar el cabal necesario para la ciudadanía y para las actividades económicas del municipio”. Según la alcaldesa “hace doce años, en mayo del 2007, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès firmó entrar en la tercera fase del proyecto constructivo del suministro en el Baix Penedès con el CAT, un proyecto que financiaba la UE con el Fondo FEDER. Finalmente, en el 2008, el Ayuntamiento decidió no formar parte del proyecto y, por lo tanto, se perdió la inversión financiada por la UE en el tramo de la Bisbal y la conexión de agua al CAT se desvió de la Bisbal. El pasado mes de febrero, los miembros del actual equipo de gobierno solicitamos, al CAT, un estudio sobre la posible conexión de un nuevo punto de suministro y, una vez librado al Ayuntamiento, nos pusimos a trabajar con el objetivo de hacer realidad este proyecto y, así, poder garantizar el agua a todo el municipio”.

Comments are closed.