S’aprova inicialment el plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis a la Bisbal del Penedès

La Junta de Govern local ha aprovat, inicialment, el plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis a la Bisbal del Penedès. Es tracta d’un document que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de neteja de les franges perimetrals al voltant de les edificacions per a la prevenció d’incendis forestals.

Els Ajuntaments tenen l’obligació de redactar aquests documents de delimitació i, per aquest motiu, l’octubre de 2015 es va sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’assistència tècnica per a la seva redacció. La Diputació va aprovar, el desembre de 2015, l’expedient de contractació de l’assistència tècnica per a la redacció del plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals en 80 municipis, entre els quals hi havia la Bisbal del Penedès. El passat mes de maig de 2019 va arribar el plànol a l’Ajuntament i, després de fer les consideracions oportunes, s’ha aprovat inicialment en la Junta de Govern del 28 d’octubre de 2019.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno ha aprobado, inicialmente, el plano de delimitación de medidas de prevención de incendios en la Bisbal del Penedès. Se trata de un documento que define los sujetos obligados y las fincas afectadas por los trabajos de limpieza de las franjas perimetrales alrededor de las edificaciones para la prevención de incendios forestales.

Los Ayuntamientos tienen la obligación de redactar estos documentos de delimitación y, por este motivo, en octubre del 2015 se solicitó a la Diputación de Tarragona la asistencia técnica para su redacción. La Diputación aprobó, en diciembre del 2015, el expediente de contratación de la asistencia técnica para la redacción del plano de delimitación de medidas de prevención de incendios forestales en 80 municipios, entre los cuales había la Bisbal del Penedès. El pasado mes de mayo del 2019 llegó el plano al Ayuntamiento y, después de hacer las consideraciones oportunas, se ha aprobado inicialmente en la Junta de Gobierno del 28 de octubre del 2019.

 

 

 

Comments are closed.