Les obres de rehabilitació de les cases dels mestres per convertir-les en habitatge social començaran al novembre i tindran una durada aproximada de tres mesos

cases dels mestres

La Junta de Govern del 14 d’octubre de 2019 ha adjudicat les obres de rehabilitació de les cases dels mestres per convertir-les en habitatge social. Les obres han estat adjudicades a l’empresa Tecnologia de firmes S.A. per un import total de 73.676,27€ (IVA inclòs) i començaran durant el mes de novembre.

El passat mes d’agost de 2019 es va aprovar la licitació de les obres de dos habitatges socials a les antigues cases dels mestres per un import de 76.746,11€. Un total de tres empreses van presentar les seves propostes fins al 7 de setembre, data límit per presentar la documentació. Posteriorment la Mesa va valorar les tres propostes, d’acord amb el plec de clàusules, i es va triar l’empresa guanyadora.

El projecte de rehabilitació de les cases dels mestres compta amb una subvenció de 20.000€ de la Diputació de Tarragona. Els 53.676,27€ restants s’abonaran amb una part de l’import que l’Ajuntament ha obtingut per la venda d’un percentatge d’una parcel·la del polígon industrial que era de propietat municipal i que s’ha consignat a la partida d’habitatges socials. La durada prevista de les obres és de tres mesos.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 14 de octubre de 2019 ha adjudicado las obras de rehabilitación de las casas de los maestros para convertirlas en vivienda social. Las obras se han adjudicado a la empresa Tecnología de firmes S.A. por un importe total de 73.676,27€ (IVA incluido) i empezarán durante el mes de noviembre.

El pasado mes de agosto del 2019 se aprobó la licitación de las obras de dos viviendas sociales en las antiguas casas de los maestros por un importe de 76.745,11€. Un total de tres empresas presentaron sus propuestas hasta el 7 de septiembre, fecha límite para presentar la documentación. Posteriormente la Mesa valoró las tres propuestas, de acuerdo con el pliego de cláusulas, y se escogió la empresa ganadora.

El proyecto de rehabilitación de las casas de los maestros cuenta con una subvención de 20.000€ de la Diputación de Tarragona. Los 53.676,27€ restantes se abonarán con una parte del importe que el Ayuntamiento ha obtenido por la venta de un porcentaje de una parcela del polígono industrial que era de propiedad municipal y que se ha consignado en la partida de viviendas sociales. La duración prevista de las obras es de tres meses.

Comments are closed.