S’obre la convocatòria per a sol·licitar les subvencions per al menjador escolar

La Regidoria d’Ensenyament informa que fins al 12 de novembre es poden demanar les subvencions per al menjador escolar.

SUBVENCIONS PER AL MENJADOR ESCOLAR

Objecte i finalitat: Subvenció d’una part dels rebuts del menjador escolar de l’escola Ull de Vent per al curs 2019/2020, amb l’objectiu d’ajudar les famílies a fer front a aquest cost.

Quantia de la subvenció: 1,70€ per dia que l’alumne assisteix al servei de menjador (aquestes subvencions estan subjectes a l’IRPF)

Requisits per ser beneficiaris:

-Ser pare/mare/tutor legal de l’alumne de l’escola Ull de Vent.

-Estar empadronats a la Bisbal del Penedès l’alumne i els seus progenitors o tutors legals. En cas que només consti empadronat l’alumne i un dels dos progenitors/tutors, caldrà justificar la seva guàrdia i custòdia.

-Estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, Seguretat Social i l’Agència tributària estatal i autonòmica.

Pagament de la subvenció:

Es faran dos pagaments: un al febrer i un altre al juliol de 2020

Podeu consultar les bases completes d’aquesta subvenció al BOP: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=9171&ebop_any=2019

Enllaços als formularis que cal aportar per sol·licitar la subvenció: http://bisbalpenedes.com/web/subvencions-2019-2020/ 


CASTELLANO | La Concejalía de Educación informa que hasta el 12 de noviembre se pueden pedir las subvenciones para el comedor escolar.

SUBVENCIONES PARA EL COMEDOR ESCOLAR

Objeto y finalidad: Subvención de una parte de los recibos del comedor escolar de la escuela Ull de Vent para el curso 2019/2020, con el objetivo de ayudar a las familias a hacer frente a este coste.

Cuantía de la subvención: 1,70€ por día que el alumno asiste al servicio de comedor (estas subvenciones están sujetas al IRPF).

Requisitos para ser beneficiarios:

-Ser padre/madre/tutor legal del alumno de la escola Ull de Vent.

-Estar empadronados en la Bisbal del Penedès el alumno y sus progenitores o tutores legales. En caso que solo conste empadronado el alumno y uno de sus progenitores/tutores, se deberá justificar su guardia y custodia.

-Estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès, Seguridad Social y la Agencia Tributaria estatal y autonómica.

Pago de la subvención:

Se harán dos pagos: uno en febrero y el otro en julio del 2020.

Podéis consultar las bases completas de esta subvención en el BOP: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=9171&ebop_any=2019

Enlaces a los formularios que se deben aportar para solicitar la subvención: http://bisbalpenedes.com/web/subvencions-2019-2020/

Comments are closed.