Del 14 d’octubre a l’11 de novembre es poden presentar sol·licituds per a la convocatòria de subvencions en matèria de Cultura

Fins al dia 11 de novembre de 2019 es poden presentar sol·licituds per a la convocatòria de subvencions en matèria de Cultura corresponents a l’exercici 2019. Aquestes subvencions, que es convoquen d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’adrecen a totes les entitats, associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes amb seu al municipi i que estiguin inscrites al Registre d’Entitats, que estiguin al corrent de pagament amb l’Agència Tributària estatal i autonòmica, la Seguretat Social i l’Ajuntament. La partida total del pressupost que es destina a aquestes subvencions ascendeix a 10.000€ i les subvencions poden ser d’un màxim del 50% de les despeses subvencionables.

La convocatòria de subvencions en matèria de Cultura persegueix diverses finalitats:

-Donar suport a activitats i despeses ordinàries

-Fomentar el desenvolupament d’activitats, programes o projectes culturals, impulsats per la societat civil dins el municipi

-Millorar la qualitat de vida de la ciutadania, fomentant els valors de convivència i cohesió social

-Potenciar les diades i festes populars

Així, poden ser objecte de la subvenció:

– Les despeses de subministrament: aigua, llum, gas
– Les despeses de manteniment i conservació
– Les actuacions de grups, lloguers d’equips…
– Els lloguers d’immobles

No seran objecte de subvenció:

– Viatges
– Indemnitzacions i dietes
– Despeses de menjar
– Impostos
– Despeses de gestoria

Les subvencions es van aprovar a la Junta de Govern del dia 30 de setembre de 2019 i ara s’han publicat les bases de la convocatòria al BOP. Podeu consultar-les en aquest enllaç: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=9107&ebop_any=2019

CASTELLANO | Hasta el día 11 de noviembre del 2019 se pueden presentar solicitudes para la convocatoria de subvenciones en materia de Cultura correspondientes al ejercicio 2019. Estas subvenciones, que se convocan de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se dirigen a todas las entidades, asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas con sede en el municipio y que estén inscritas en el Registro de Entidades, que estén al corriente de pago con la Agencia Tributaria estatal y autonómica, la Seguridad Social y el Ayuntamiento. La partida total del presupuesto que se destina a estas subvenciones asciende a 10.000€ y las subvenciones pueden ser de un máximo del 50% de los gastos subvencionables.

La convocatoria de subvenciones en materia de Cultura persigue varias finalidades:

-Dar soporte a actividades y gastos ordinarios

-Fomentar el desarrollo de actividades, programas o proyectos culturales, impulsados por la sociedad civil dentro del municipio

-Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, fomentando los valores de convivencia y cohesión social

-Potenciar las diadas y fiestas populares

 

Así, pueden ser objeto de la subvención:

-Los gastos de suministro: agua, luz, gas

-Los gastos de mantenimiento y conservación

-Las actuaciones de grupos, alquileres de equipos…

-Los alquileres de inmuebles

 

No serán objeto de subvención:

-Viajes

-Indemnizaciones y dietas

-Gastos de comida

-Impuestos

-Gastos de gestoría

Las subvenciones se aprobaron en la Junta de Gobierno del pasado 30 de septiembre de 2019 y ahora se han publicado las bases de la convocatoria en el BOP. Las podéis consultar en este enlace: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=9107&ebop_any=2019

Comments are closed.