S’aprova inicialment el projecte d’obres de la fase 1.2. del Poliesportiu Municipal

POLIESPORTIU MUNICIPAL

La Junta de Govern Local del 22 de juliol ha aprovat, inicialment, el projecte d’obres de la fase 1.2. del Poliesportiu municipal. Aquesta fase correspon a la construcció del pavelló esportiu del poliesportiu municipal amb el projecte redactat per l’equip UTE Anton Pàmies, Josep Anglès i Albert Pàmies per un import de 711.472,33€.

Ara la fase 1.2. es publicarà al tauler d’anuncis, a la seu electrònica i al BOP de Tarragona durant 30 dies, en període d’informació pública, com ja es va fer amb el projecte de la fase 1.1., corresponent a la construcció dels vestuaris del pavelló.

Més enllà d’aquesta aprovació inicial, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha sol·licitat el control preventiu al Departament de prevenció d’incendis de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.


La Junta de Gobierno Local del 22 de julio ha aprobado, inicialmente, el proyecto de obras de la fase 1.2. del Polideportivo municipal. Esta fase corresponde a la construcción del pabellón deportivo del polideportivo municipal con el proyecto redactado por el equipo UTE Antonn Pàmies, Josep Anglès y Albert Pàmies por un importe de 711.472,33€.

Ahora la fase 1.2. se publicará en el tablón de anuncios, en la sede electrónica y en el BOP de Tarragona durante 30 días, en periodo de información pública, como ya se hizo con el proyecto de la fase 1.1., correspondiente a la construcción de los vestuarios del pabellón.

Además de esta aprobación inicial, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha solicitado el control preventivo al Departamento de prevención de incendios de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con la ley 3/2010, del 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios.

Comments are closed.