Es posa en marxa la segona Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

auditoria ciutadana

La Junta de Govern del dilluns 8 de juliol de 2019 ha seleccionat, mitjançant sorteig, 10 persones censades a la Bisbal del Penedès, majors de 18 anys, perquè formin part de l’Auditoria Ciutadana de forma voluntària.

Les persones que han estat seleccionades seran convocades a una reunió que tindrà lloc la setmana vinent i que servirà per explicar el funcionament de l’Auditoria Ciutadana.

Segons el Reglament d’Organització Municipal – ROM* (article 83), aprovat l’any 2017:

“l’Auditoria Ciutadana no és un òrgan col·legiat. L’objectiu és acostar els comptes municipals a la ciutadania.

En la Junta de Govern Local anterior a la convocatòria de la Comissió de comptes, es triaran aleatòriament pel cens 10 persones majors d’edat que participaran com a convidats, de manera voluntària i com a oients de la Comissió de Comptes (consultar factures, comptabilitat, …).

Aquestes 10 persones rebran la notificació de la Junta de Govern conforme se’ls convida a participar-hi. En la mateixa notificació se’ls citarà a l’Ajuntament perquè secretaria-intervenció i el regidor d’Hisenda els hi expliquin el funcionament de la Comissió de Comptes.”

L’Auditoria Ciutadana és prèvia a la Comissió de Comptes, que tindrà lloc a finals de juliol. A la Comissió de Comptes hi participa un membre de cada partit amb representació al Consistori, l’alcaldessa i la secretària municipal. Tant els bisbalencs i les bisbalenques que hagin estat seleccionats per dur a terme l’Auditoria Ciutadana, com els membres de la Comissió de Comptes,  podran consultar els comptes (documentació, factures…) durant els quinze dies previs a la Comissió de Comptes.

*El Reglament d’Organització Municipal – ROM és un document que regula tots els aspectes de l’organització municipal: l’activitat municipal; les normes sobre la constitució, vigència i finalització dels mandats corporatius; el funcionament dels òrgans; l’estatut dels membres de la corporació; la informació i la participació ciutadana, etc. Alhora, estableix els canals necessaris per facilitar la participació dels ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics municipals per aconseguir una societat participativa conscient i responsable. Entre aquestes vies de participació de la ciutadania s’hi troba l’Auditoria Ciutadana, de la qual se’n forma part de forma voluntària.

CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 8 de julio del 2019 ha seleccionado, mediante sorteo, a 10 personas censadas en la Bisbal del Penedès, mayores de 18 años, para que formen parte de la Auditoría Ciudadana de forma voluntaria.

Las personas que han sido seleccionadas serán convocadas a una reunión que tendrá lugar la semana que viene y que servirá para explicar el funcionamiento de la Auditoría Ciudadana.

Según el Reglamento de Organización Municipal – ROM* (artículo 83), aprobado el año 2017:

“la Auditoría Ciudadana no es un órgano colegiado. El objetivo es acercar las cuentas municipales a la ciudadanía.

En la Junta de Gobierno Local anterior a la convocatoria de la Comisión de Cuentas, se escogerán aleatoriamente por el censo 10 personas mayores de edad que participarán como invitados, de forma voluntaria y como oyentes de la Comisión de Cuentas (consultar facturas, contabilidad…)

Estas 10 personas recibirán la notificación de la Junta de Gobierno conforme se les invita a participar. En la misma notificación se los citará al Ayuntamiento para que secretaría-intervención y el regidor de Hacienda les expliquen el funcionamiento de la Comisión de Cuentas”.

La Auditoría Ciudadana es previa a la Comisión de Cuentas, que tendrá lugar a finales de julio. En la Comisión de cuentas participa un miembro de cada partido con representación en el Consistorio, la alcaldesa y la secretaria municipal. Tanto los bisbalencs y las bisbalenques que hayan sido seleccionados para llevar a cabo la Auditoría Ciudadana, como los miembros de la Comisión de Cuentas, podrán consultar las cuentas (documentación, facturas…) durante los quince días previos a la Comisión de Cuentas.

*El Reglamento de Organización Municipal – ROM es un documento que regula todos los aspectos de la organización municipal: la actividad municipal; las normas de constitución, vigencia y finalización de los mandatos corporativos; el funcionamiento de los órganos; el estatuto de los miembros de la corporación; la información y la participación ciudadana, etc. A su vez, establece los canales necesarios para facilitar la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en los asuntos públicos municipales para conseguir una sociedad participativa consciente y responsable. Entre estas vías de participación de la ciudadanía se encuentra la Auditoría Ciudadana, de la cual se forma parte de forma voluntaria.

Comments are closed.