Aquest dijous 20 de juny ha tingut lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

ple exttraordinari 190620

Aquest dijous 20 de juny, a les 20:30h, ha tingut lloc un Ple extraordinari amb motiu de l’organització del nou consistori.

El regidor Xavier Faura (Units per la Bisbal – FIC) ha arribat amb retard a la sessió plenària i, per aquest motiu, no ha votat en els punts 1, 2, 3, 4 i 5.

S’hi han tractat els següents punts.

 1. Proposta de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació.

Es proposa celebrar sessions ordinàries de forma trimestral al març, juny, setembre i desembre, el tercer dilluns de mes a les 19:00h. En cas que fos dia festiu, la sessió se celebraria el següent dia feiner.

S’aprova per majoria amb els vots a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), ARA la Bisbal (1) i ERC (1).

Vots en contra: 0

Abstencions: 0

 1. Proposta de constitució de la Junta de Govern local.

Proposta de constitució de la Junta de Govern Local, un òrgan col·legiat que es proposa que estigui format per l’alcaldessa i 3 regidors/es que seran nomenats per l’alcaldessa mitjançant Decret d’alcaldia. Les Juntes de Govern Local se celebraran quinzenalment.

S’aprova per majoria amb els vots a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), ARA la Bisbal (1) i ERC (1).

Vots en contra: 0

Abstencions: 0

 1. Proposta de composició de la Comissió Especial de Comptes.

La Comissió especial de comptes és un òrgan col·legiat, de caràcter especial, que té per objecte examinar i informar del Compte General a la Corporació. Està formada per:

 • Presidència: alcaldessa
 • Vocals: un representant de cada grup polític municipal
 • Secretària: secretària municipal

S’aplica el sistema de vot ponderat a la Comissió de Comptes, de manera que el representant de cada partit vota en nom dels regidors/res d’aquell partit.

La proposta de composició és:

        Presidència: Agnès Ferré Cañellas (Compromís amb la Bisbal).

        Vocals:

 • Feliu Gil Esteve (Compromís amb la Bisbal)
 • Daniel Caballero Castaño (PSC)
 • Xavier Faura Burgos (Units per la Bisbal)
 • Maguy Antolín Manso (Ara la Bisbal)
 • Sílvia Montfort Costa (ERC)

S’aprova per majoria amb els vots a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), ARA la Bisbal (1) i ERC (1).

Vots en contra: 0

Abstencions: 0

 1. Proposta de nomenament dels representants de la Corporació a diversos organismes.

Es proposa:

 • Representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola pública Ull de Vent: Leo Uceda
 • Representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’IES Coster la Torre: Leo Uceda
 • Representant de l’Ajuntament a la Mancomunitat de l’Albornar: Agnès Ferré, Judith Vidal i Leo Uceda
 • Representant de l’Ajuntament al Consorci de Promoció Turística del Penedès: Judith Vidal

S’aprova amb els vots a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2) i ARA la Bisbal (1).

Vots en contra: 0

Abstencions: ERC (1).

 1. Proposta del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.

Es proposa el següent règim de dedicació i retribucions per als regidors i les regidores de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès:

Agnès Ferré: dedicació exclusiva: 26.000€ bruts anuals (el mateix que en el mandat 2015/2019).

Judith Vidal: dedicació parcial del 85%: 20.000€ bruts anuals (en el mandat 2015/2019 eren 16.000€ bruts anuals).

Leo Uceda: dedicació parcial del 85%: 20.000€ bruts anuals (en el mandat 2015/2019 eren 16.000€ bruts anuals).

Feliu Gil: dedicació parcial del 85%: 20.000€ bruts anuals  (en el mandat 2015/2019 eren 16.000€ bruts anuals).

Paqui Cepas: dedicació parcial del 42,5%: 10.000€ bruts anuals.

Total anual: 96.000€ (estalvi anual de 33.900€ en comparació amb el mandat anterior).

TAULA COMPARATIVA AMB EL MANDAT ANTERIOR (imports bruts)

Mandat 2015/2019

(fins a començaments d’agost de 2018)

Mandat 2019/2023

Agnès Ferré

26.000€

Agnès Ferré

26.000€

Maguy Antolín

34.000€

Judith Vidal

20.000€

Judith Vidal

16.000€

Leo Uceda

20.000€

Leo Uceda

16.000€

Feliu Gil

20.000€

Feliu Gil

16.000€

Paqui Cepas

10.000€

Càrrec de confiança adscrit a les regidories de Maguy Antolín

21.900€

TOTAL

129.000€

 

96.000€

Règim d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats:

Ple: 80€/sessió (el mateix import que el mandat 2015/2019)

Junta de Govern Local: 150€/sessió (el mateix import que el mandat 2015/2019)

Comissió especial de comptes: 80€/sessió (el mateix import que el mandat 2015/2019)

Aquestes indemnitzacions les cobraran els regidors que formin part dels òrgans col·legiats (Ple, Junta de Govern, Comissió especial de comptes), hi assisteixin i no cobrin sous de l’Ajuntament.

S’aprova per majoria amb els vots a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), ARA la Bisbal (1) i ERC (1)

Vots en contra: 0

Abstencions:

 1. Activitat de control: donar compte del Decret d’alcaldia de la designació dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

Es designa com a:

1a tinent alcaldia: Judith Vidal Vilella

2a tinent alcaldia: Leonor Uceda Martín


 

ple exttraordinari 190620

CASTELLANO | Este jueves 20 de junio, a las 20:30h, ha tenido lugar un Pleno extraordinario con motivo de la organización del nuevo consistorio.

El concejal Xavier Faura (Units per la Bisbal – FIC) ha llegado con retraso a la sesión plenaria y, por este motivo, no ha votado en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.

 1. Propuesta de periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación.

Se propone celebrar sesiones ordinarias de forma trimestral en marzo, junio, septiembre y diciembre, el tercer lunes de mes a las 19:00h. En caso que fuese día festivo, la sesión se celebraría el siguiente día laborable.

Se aprueba por mayoría con los votos a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), ARA la Bisbal (1) y ERC (1).

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

 1. Propuesta de constitución de la Junta de Gobierno local.

Propuesta de constitución de la Junta de Gobierno Local, un órgano colegiado que se propone que esté formado por la alcaldesa y 3 concejales/as que serán nombrados por la alcaldesa mediante Decreto de alcaldía. Las Juntas de Gobierno Local se celebrarán quincenalmente.

Se aprueba por mayoría con los votos a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), ARA la Bisbal (1) y ERC (1).

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

 1. Propuesta de composición de la Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión especial de cuentas es un órgano colegiado, de carácter especial, que tiene por objeto examinar e informar de la Cuenta General de la Corporación. Está formada por:

 • Presidencia: alcaldesa
 • Vocales: un representante de cada grupo político municipal
 • Secretaria: secretaria municipal

Se aplica el sistema de voto ponderado en la Comisión de Cuentas, de manera que el representante de cada partido vota en nombre de los concejales/as de ese partido.

La propuesta de composición es:

Presidencia: Agnès Ferré Cañellas (Compromís amb la Bisbal).

Vocales:

 • Feliu Gil Esteve (Compromís amb la Bisbal)
 • Daniel Caballero Castaño (PSC)
 • Xavier Faura Burgos (Units per la Bisbal)
 • Maguy Antolín Manso (Ara la Bisbal)
 • Sílvia Montfort Costa (ERC)

Se aprueba por mayoría con los votos a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), ARA la Bisbal (1) y ERC (1).

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

 1. Propuesta de nombramiento de los representantes de la Corporación en varios organismos.

Se propone:

 • Representante del Ayuntamiento en el Consell Escolar de la Escola pública Ull de Vent: Leo Uceda.
 • Representante del Ayuntamiento en el Consell Escolar del IES Coster de la Torre: Leo Uceda.
 • Representante del Ayuntamiento en la Mancomunitat de l’Albornar: Agnès Ferré, Judith Vidal y Leo Uceda.
 • Representante del Ayuntamiento en el Consorci de Promoció Turística del Penedès: Judith Vidal.

Se aprueba con los votos a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2) y ARA la Bisbal (1).
Votos en contra:
Abstenciones: ERC (1).

 1. Propuesta del régimen de retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación.

Se propone el siguiente régimen de dedicación y retribuciones para los concejales y las concejalas del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès:

Agnès Ferré: dedicación exclusiva: 26.000€ brutos anuales (lo mismo que en el mandato 2015/2019).

Judith Vidal: dedicación parcial del 85%: 20.000€ brutos anuales (en el mandato 2015/2019 eran 16.000€ brutos anuales).

Leo Uceda: dedicación parcial del 85%: 20.000€ brutos anuales (en el mandato 2015/2019 eran 16.000€ brutos anuales).

Feliu Gil: dedicación parcial del 85%: 20.000€ brutos anuales (en el mandato 2015/2019 eren 16.000€ brutos anuales).

Paqui Cepas: dedicación parcial del 42,5%: 10.000€ brutos anuales.

Total anual: 96.000€ (ahorro anual de 33.900€ en comparación con el mandato anterior).

TABLA COMPARATIVA CON EL MANDATO ANTERIOR (importes brutos)
Mandato 2015/2019

(hasta principios del mes de agosto del 2018)

Mandato 2019/2023
Agnès Ferré 26.000€ Agnès Ferré 26.000€
Maguy Antolín 34.000€ Judith Vidal 20.000€
Judith Vidal 16.000€ Leo Uceda 20.000€
Leo Uceda 16.000€ Feliu Gil 20.000€
Feliu Gil 16.000€ Paqui Cepas 10.000€
Cargo de confianza adscrito a las concejalías de Maguy Antolín 21.900€
TOTAL 129.000€   96.000€

 

Régimen de indemnizaciones por asistencia a los órganos colegiados:

        Pleno: 80€/sesión (el mismo importe que el mandato 2015/2019).

        Junta de Gobierno Local: 150€/sesión (el mismo importe que el mandato 2015/2019).

        Comisión especial de cuentas: 80€/sesión (el mismo importe que el mandato 2015/2019).

Estas indemnizaciones las cobrarán los concejales que formen parte de los órganos colegiados (Pleno, Junta de Gobierno, Comisión especial de cuentas), asistan a ellos y no cobren sueldos del Ayuntamiento.

Se aprueba por mayoría con los votos a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), ARA la Bisbal (1) y ERC (1).

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

 1. Actividad de control: dar cuenta del Decreto de alcaldía de la designación de los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

Se designa a:

1ª teniente de alcaldía: Judith Vidal Vilella

2ª teniente de alcaldía: Leonor Uceda Martín

Comments are closed.